Home Báo Economist Cách tiếp cận kinh doanh của Bắc Kinh ngày càng phát triển mạnh mẽ

Cách tiếp cận kinh doanh của Bắc Kinh ngày càng phát triển mạnh mẽ

by Phạm Thư
Beijing’s approach to business grows increasingly muscular

Cách tiếp cận kinh doanh của Bắc Kinh ngày càng phát triển mạnh mẽ

WHEN AMERICA slammed sanctions on Huawei, barring American firms from1 supplying the Chinese telecoms-equipment titan on national-security grounds, China’s state media predicted that the restrictions would spur innovation in the local technology industry. In time, they may well do. But for now, much of the innovating is taking place within the Chinese state as it experiments with a new system of control over Chinese business.

KHI MỸ đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Huawei, bao gồm việc cấm các công ty Mỹ cung cấp cho gã khổng lồ thiết bị viễn thông Trung Quốc này vì lý do an ninh quốc gia, truyền thông nhà nước Trung Quốc dự đoán rằng những hạn chế này sẽ thúc đẩy đổi mới trong ngành công nghệ địa phương. Chẳng bao lâu nữa, điều đó sẽ xảy ra. Nhưng hiện tại, phần lớn công cuộc đổi mới đang diễn ra trong  nội tại nhà nước Trung Quốc khi nước này thử nghiệm hệ thống kiểm soát mới đối với hoạt động kinh doanh của Trung Quốc.

On January 9th the Ministry of Commerce struck back against American sanctions. It said that it may force Chinese companies to stop complying with “unjustified extra-territorial application of foreign legislation” (in Beijing’s eyes, that means virtually all of it). It also gave Chinese firms the right to sue foreign and domestic companies that have complied with some foreign sanctions for compensation.

Vào ngày 9 tháng 1, Bộ Thương mại đã chống đối các lệnh trừng phạt của Mỹ và tuyên bố họ có thể buộc các công ty Trung Quốc ngừng tuân thủ “việc áp dụng luật pháp nước ngoài ở phạm vi ngoài lãnh thổ một cách phi lý” (đối với Bắc Kinh, điều đó gần như có nghĩa là tất cả). Bộ Thương mại cũng trao cho các công ty Trung Quốc quyền kiện tụng các công ty nước ngoài và trong nước đã tuân thủ một số lệnh trừng phạt của nước ngoài để đòi bồi thường.

Beijing’s approach to business grows increasingly muscular

The measures are part of a broader trend, as the Communist regime led by Xi Jinping adopts an increasingly muscular2 stance towards the private sector. In November it halted the $37bn initial public offering of Ant Group, the payments affiliate of Alibaba, China’s biggest e-commerce empire, two days before the firm was due to3 debut in Shanghai and Hong Kong.

Các biện pháp này là một phần của xu hướng phổ biến hơn, khi đảng Cộng sản do Tập Cận Bình lãnh đạo áp dụng lập trường ngày càng mạnh mẽ đối với khu vực tư nhân. Vào tháng 11, họ đã tạm dừng đợt chào bán lần đầu ra công chúng trị giá 37 tỷ đô la của Ant Group, chi nhánh thanh toán của Alibaba, đế chế thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, hai ngày trước khi công ty dự kiến ra mắt tại Thượng Hải và Hồng Kông.

 The same month the State Administration for Market Regulation (SAMR), created in 2018 from three regulators, issued rules to rein in e-commerce giants and, in December, it opened an antitrust investigation into Alibaba. On January 10th the Communist Party’s main body for political and legal affairs vowed to take trust-busting more seriously.

Cùng tháng, Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường (SAMR), được thành lập vào năm 2018 từ ba cơ quan quản lý, đã ban hành các quy tắc với mục đích kiềm chế những gã khổng lồ thương mại điện tử và vào tháng 12, họ đã mở một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Alibaba. Vào ngày 10 tháng 1, cơ quan chính về các vấn đề chính trị và pháp lý của Đảng Cộng sản đã tuyên bố sẽ coi trọng hơn hành động phá hoại lòng tin của mọi người đối với những gã khổng lồ thương mại điện tử.

The antitrust buildup has spooked4 investors—Alibaba’s share price has dropped by a quarter since October. And the barrage of new rules creates uncertainty for business in two other ways. First, who is in charge of one of the world’s biggest companies. Jack Ma, the tycoon who co-founded both Alibaba and Ant, has not been seen in public since October, when he likened Chinese state banks to pawn shops. He owns just 4.8% of Alibaba and stepped down as chairman in 2019, but is thought to remain firmly in control of strategic decisions. Even if he does resurface soon, as other AWOL tycoons5 have in the past, after showing contrition and “assisting” investigators, the episode sends a chilling signal.

Việc tăng cường chống độc quyền đã khiến các nhà đầu tư lo sợ — giá cổ phiếu của Alibaba đã giảm một phần tư kể từ tháng 10. Hàng loạt các quy tắc mới tạo ra sự hoài nghi trong hoạt động kinh doanh theo hai cách. Thứ nhất, ai sẽ chịu trách nhiệm một trong những công ty lớn nhất thế giới. Jack Ma, nhà tài phiệt đồng sáng lập cả Alibaba và Ant, đã không xuất hiện công khai kể từ tháng 10, khi ông ví các ngân hàng nhà nước Trung Quốc như tiệm cầm đồ. Ông chỉ sở hữu 4,8% cổ phần của Alibaba và thôi giữ chức chủ tịch vào năm 2019, nhưng được cho là vẫn nắm chắc quyền kiểm soát các quyết định chiến lược. Ngay cả khi ông sớm xuất hiện trở lại như các ông trùm AWOL khác trong quá khứ, sau khi thể hiện sự lo lắng và “hợp tác với” các nhà điều tra, sự kiện sẽ gửi một tín hiệu đáng lo ngại.

Xem chi tiết tại: https://www.economist.com/business/2021/01/11/beijings-approach-to-business-grows-increasingly-muscular

New words:

1. To bar something from (v) UK  /bɑːr/ US  /bɑːr/  : cấm

Ex: My rude comments got me barred from that website.

Những bình luận thô tục của tôi đã khiến tôi bị cấm truy cập trang web đó.

2. Muscular (a) UK /ˈmʌs.kjə.lər/ US  /ˈmʌs.kjə.lɚ/: mạnh, cơ bắp

Ex: I wanted a more athletic and muscular build.

Tôi muốn có một thân hình thể thao và cơ bắp hơn.

3. To be due to: sắp xảy ra, được mong chờ

Ex: The next meeting is due to be held in one month.

Buổi họp tiếp theo sẽ được tổ chức trong 1 tháng nữa.

4. To spook (v) UK  /spuːk/ US  /spuːk/ làm ai lo sợ

Ex: His sudden presence spooked me a little bit: Sự xuất hiện đột ngột của anh ấy đã làm tôi có chút lo sợ.

5. Tycoon (n) UK /taɪˈkuːn/ US  /taɪˈkuːn/ ông trùm, nhà tài phiệt

Ông trùm hay nhà tài phiệt là những nhân vật đạt được thành công rực rỡ cũng như có được khối tài sản khổng lồ thông qua việc sở hữu một hệ thống các đế chế kinh doanh đa dạng

Ex: The tycoon, who is also chairman of Dublin-based Independent Newspapers, now has a 1.3 percent shareholding in the group.

Ông trùm, đồng thời là chủ tịch của tờ báo Độc lập có trụ sở tại Dublin, hiện có 1,3% cổ phần trong tập đoàn.

Luyện Tập+

You may also like

Leave a Comment