Home Học tiếng AnhTiếng Anh 10 Tiếng Anh 10 – UNIT 7 (Cultural Diversity): Listening (Trang 21)

Tiếng Anh 10 – UNIT 7 (Cultural Diversity): Listening (Trang 21)

by Phạm Thư
Xem thêm: 

1. You are going to listen to a talk about the wedding traditions of the Amish community living in Pennsylvania, the USA. Make your own predictions about them by deciding whether the following statements are true (T) or false (F).(Bạn sẽ nghe một bài nói về đám cưới truyền thống của cộng đồng người Amish sống ở Pennysylvania, Mỹ. Dự đoán về họ bằng cách quyết định những câu sau đây đúng (T) hay sai (F).)

Nghe tại đây:

Today, I will talk about the Amish weddings. Most Pennylvania Amish weddings take place from late October through December. Traditionally, they are help on Tuesdays and Thursdays, so there is time in between to get ready for and clean up after each. Even so, it can get pretty busy during the ‘wedding season’, with some Amish going to two or thref weddings in one day!

While parents do not select who their children will marry, approval must be given. The couple planning to marry are announced at a church service. The wedding service itself help in the home of the bride’s parents. After the service, the benches are put together t: form tables for the wedding meal for about 200 — 300 guests. In the afternoon, the younr people enjoy singing, and after that those who have stayed through the day join the evening meal.

After spending the night at the bride’s home, the next day the newly-weds help with the clean-up from the day before. The couple then spends upcoming weekends visiting relatives, sometimes stopping at five or six houses between a Friday and Sunday night. Wedding gifts are usually given to them at this time. By the next spring, the couple is usually ready to move into a home of their own, and the groom will begin growing his beard. This is an Amish tradition that signifies a man is married.

Dịch: 

Hôm nay, tôi sẽ nói về đám cưới của người Amish. Hầu hết các đám cưới của người Amish ở bang Pennylvania diễn ra từ cuối tháng Mười đến tháng Mười Hai. Theo truyền thống, họ làm vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, vì vậy sẽ có thời gian ở giữa để chuẩn bị và dọn dẹp sau mỗi ngày. Mặc dù vậy, nó có thể trở nên khá bận rộn trong ‘mùa cưới’, khi một số người Amish sẽ đến hai hoặc đám cưới trong một ngày!

Cha mẹ không được lựa chọn bạn đời cho con mình mà phải chấp thuận sự lựa chọn của con cái. Các cặp vợ chồng có kế hoạch kết hôn được công bố tại một dịch vụ nhà thờ. Dịch vụ đám cưới được tổ chức trong nhà của cha mẹ của cô dâu. Sau dịch vự kết hôn, các băng ghế được đặt cùng nhau hình thành các bàn ăn cưới cho khoảng 200 – 300 khách. Vào buổi chiều, những người trẻ tuổi tận hưởng việc hát hò, và sau đó những ở lại cả ngày sẽ tham dự bữa tối

Sau khi qua đêm tại nhà của cô dâu, ngày hôm sau những người vợ mới cưới giúp đỡ việc dọn dẹp còn lại từ ngày hôm trước. Các cặp vợ chồng sau đó dành cuối tuần sắp tới thăm người thân, đôi khi dừng lại ở năm hoặc sáu ngôi nhà giữa các đêm thứ sáu và chủ nhật. Quà tặng đám cưới thường được trao cho họ vào lúc này. Vào mùa xuân năm sau, cặp đôi thường sẵn sàng dọn vào nhà riêng của họ, và chú rể sẽ bắt đầu nuôi râu. Đây là một truyền thống của người Amish có nghĩa là một người đàn ông đã kết hôn.

Đáp án: 

1. (F)

Đám cưới người Amish diễn ra vào mùa xuân. -> Đám cưới của người Amish diễn ra vào mùa đông.

2. (F)

Cha mẹ người Amish chọn bạn đời cho con cái. -> Họ phải chấp nhận sự lựa chọn của con cái.

3. (T)

Tiệc đám cưới được tổ chức ở nhà của ba mẹ cô dâu.

4. (T)

Các cặp đôi dành đêm đầu tiên ở nhà cô dâu.

5. (T)

Sau khi kết hôn, người đàn ông bắt đầu để râu.

2. Listen to the talk and check your answers in 1.(Nghe bài nói chuyện và kiểm tra câu trả lời trong mục 1.)

3. Listen to the talk again and complete the missing information, using no more than three words.(Nghe bài nói lần nữa và hoàn thành thông tin còn thiếu, sử dụng không hơn 3 từ.)

tiếng Anh 10 Unit 7

(1) December

(2) two or three

(3) approval

(4) wedding meal

(5) visit relatives

Dịch:

Hầu hết các đám cưới người Amish ở Pennysylvania diễn ra từ cuối tháng 10 cho đến tháng 12, vào những ngày thứ ba và thứ năm. Trong mùa cưới, một số người Amish đi dự từ 2 – 3 lễ cưới trong một ngày.

Cha mẹ người Amish không chọn người mà con họ kết hôn, nhưng phải đưa ra sự chấp thuận. Sau đám cưới ở nhà cha mẹ cô dâu, những băng ghế sẽ được ghép lại để tạo thành bàn cho bữa tiệc cưới cho khoảng 200 – 300 khách. Sau khi dành một đêm ở nhà cô dâu, những người mới cưới giúp việc lau dọn từ ngày hôm trước. Các cặp đôi dành ra cuối tuần để thăm họ hàng, thỉnh thoảng dừng lại ở 5 hoặc 6 nhà giừa ngày thứ Sáu và Chủ nhật. Quà cưới thường được tặng cho họ lúc đó.

4. Work in pairs. Name three things you have learnt about the Amish wedding customs. Did you find anything unusual or interesting? Tell your partner.(Làm theo cặp. Đánh tên 3 thứ mà bạn học được về đám cưới người Amish. Bạn có thây điểu gì bất thường hoặc thú vị không? Kể cho bạn em nghe.)

1. The children choose their partners. (Những đứa trẻ tự chọn bạn đời của mình)

2. They use the bcnches to form the tabic for wedding. (Họ sử dụng băng ghế để làm bàn cho lễ cưới.)

3. The couple spends the first night in bride’s home. (Cặp dôi dành đêm đầu tiên ở nhà cô dâu.)

4. The husband grow beard after marriage. (Người chồng sẽ nuôi râu sau khi cưới).

You may also like

Leave a Comment