Home Học tiếng AnhTiếng Anh 10 Tiếng Anh 10 – UNIT 7 (Cultural Diversity): Writing (Trang 22)

Tiếng Anh 10 – UNIT 7 (Cultural Diversity): Writing (Trang 22)

by Phạm Thư
Xem thêm: 

1. The following jumbled-up paragraphs are from a text about typical American characteristics. Put them in order to make a meaningful text.(Đoạn văn bị xáo trộn sau dây là một bài văn về đặc trưng của người Mỹ. Sắp xếp chúng theo thứ tự để tạo thành một bài văn có nghĩa.)

Tiếng Anh 10 Unit 7

1 – b

2 – d

3 – f

4 – c

5 — e

6 – a

Dịch: 

Mỹ là một nước lớn với thành phần người dân từ các tầng lớp và sắc tộc khác nhau vì vậy thật khó để đưa ra và nói về một người Mỹ điển hình. Tuy nhiên, người ta tin rằng có vài đặc trưng mà hầu hết người Mỹ đều có.

Có lẽ điều quan trọng nhất là sự riêng tư và quyền cá nhân. Đặc trưng này xuất phát từ những ngày tổ tiên xây dựng nên đất nước, là những cá thể rất mạnh mẽ. Người Mỹ đánh giá cao sự tự do và không thích lệ thuộc vào người khác.

Đặc trưng thứ hai là người Mỹ thực tế. Họ coi trọng giá trị trong những việc mà tự họ làm. Họ cũng tránh nhận lấy những việc quá sức với khả năng của họ.

Một điểm điển hình khác của người Mỹ là tầm quan trọng của đồng tiền và những thứ mà nó có thể mua được. Thực tế, tiền quan trọng hơn uy tín đối với họ.

Cuối cùng, ở hầu hết những gia đình Mỹ, cha mẹ ít ảnh hưởng đến con cái hơn cha mẹ ở những nơi khác trên thế giới. Con cái có thể chọn bạn đời, ngay cả khi nếu cha mẹ phản đối sự lựa chọn của chúng.

Nói ngắn gọn, những điểm trên này được cho là một phần của đặc trưng Mỹ, nhưng giống như nhiều thứ khác trong xã hội hiện đại, chúng có thể thay đổi theo thời gian.

2. Read the text again and complete the outline for it.(Đọc bài văn lần nữa và hoàn thành dàn ý của nó.)

1. Introduction – Mở bài: There are some characteristics shared by most American – Có một số đặc trưng phổ biến giữa hầu hết người Mỹ.

Characteristic 1: Individuality and individual rights – Tính cá nhân và quyền riêng tư

Evidence: 

Americans value freedom and do not like to be depend on other people. – Người Mỹ đánh giá cao sự tự do và không thích lệ thuộc vào người khác.

Characteristic 2. Practical – Thực tế

Evidence:

They place great value on doing things for themselves. – Họ xem trọng việc tự làm việc cho bản thân.

Characteristic 3: Important about money. – xem trọng đồng tiền

Evidence:

Money is more important than prestige to them. – Tiền quan trọng hơn lòng tự tôn.

Characteristic 4: Less influence on children – Ít ảnh hưởng đến con cái

Evidence:

Children can choose their own partners, even if their parents object to their choice. – Những đứa trẻ có thể chọn bạn đời của mình, kể cả khi bố mẹ chúng phản đối lựa chọn của chúng.

Conclusion – Kết bài: These features are believed to be part of the American character. – những đặc điểm này được cho là một phần của đặc trưng người Mỹ.

3. Work in groups. Think of three typical characteristics of the Vietnamese people and examples to support each of them. Then write a short text of 150-180 words about these characteristics, using the outline in 2.(Làm theo nhóm. Nghĩ vể 3 tính cách điển hình của người Việt Nam. Cho ví để chứng minh mỗi đặc trưng. Viết một bài văn ngắn 150 -180 từ về chúng, sử dụng dàn bài phần 2.)

Gợi ý một số đặc trưng của người Việt Nam: 

  • Saving money. Save money from young age to old age – Tiết kiệm tiền: từ già đến trẻ đều tiết kiệm
  • Follow the crowd. They will follow the idea of many people even if it’s wrong – Theo đám đông: Họ sẽ theo ý tưởng của số đông kể cả khi ý tưởng đó sai
  • Community. They live in the group with familiar people and things around. – Cộng đồng: Họ sống trong một cộng đồng với những người và vật tương đồng xung quanh
  • Believe in Buddha and Gods: They always go to pagodas and temples whenever wanting to wish for luck. – Tin vào Phật và Thần: Họ luôn đến đền và chùa mỗi khi muốn cầu may.
  • Have big dinner: Families spend time for a big dinner every evening – Có bữa tối thịnh soạn: Các gia dình dành thời gian cho bữa tối thịnh soạn mỗi buổi tối.
  • Love football: People tend to celebrate whenever Vietnamese football team wins: Yêu bóng đá: mọi người có xu hướng ăn mừng mỗi khi đội tuyển bóng dá Việt Nam thắng.

You may also like

Leave a Comment