Home Học tiếng AnhTiếng Anh 10 Tiếng Anh 10 – UNIT 8 (New Ways To Learn): Reading (Trang 29)

Tiếng Anh 10 – UNIT 8 (New Ways To Learn): Reading (Trang 29)

by Phạm Thư
Xem thêm:

1. Look at the pictures. What are the students doing? What do you think you are going to read about?(Nhìn vào bức hình. Các học sinh đang làm gì? Bạn nghĩ bạn sẽ đọc về cái gì?)

Tiếng Anh 10 – UNIT 8

Students are using smartphones/phones and tablets to study English in the classroom. (Các học sinh đang sử dụng điện thoại thông minh / điện thoại và máy tính bảng đề học tiếng Anh trong lớp.)

I think we are going to read about electronic devices that help us learn English. (Em nghĩ rằng chúng ta sẽ đọc về những thiết bị điện tử giúp chúng ta học tiếng Anh.)

2. Match each of the words or phrases with its meaning.(Nối mỗi từ hoặc cụm từ với ý nghĩa của nó.)

1 – c: instruction – thông tin chi tiết về cách để làm hoặc sử dụng cái gì đó

2 – d: effective – tạo ra kết quả thành công

3 – a: voice recognition – khả năng của một thiết bị hoặc chương trình để hiểu giọng nói của người

4 – e: portable – dễ dàng mang theo và di chuyển

5 – f: media player – một thiết bị lưu trữ và phát âm thanh và hình ảnh

6 – b: application/app – một chương trình phẩn mềm được thiết kế để làm một việc đặc biệt.

3. Quickly read the text. Choose the best title for it.(Đọc nhanh bài viết. Chọn tiêu đề tốt nhất cho nó.)

a. Advanced Electronic Devices: Những thiết bị điện tử tiên tiến

b. New Ways to Learn English: Phương pháp học tiếng Anh mới

c. Software Programmes: Các chương trình phần mềm

-> Chọn b.

Dịch bài đọc: 

Trong thời đại công nghệ, bạn có thể tận dụng những ứng dụng mới rất hữu ích cho việc học tiếng Anh.

Một phương pháp là tải những bài giảng điện tử miễn phí và lưu trữ chúng trong máy nghe nhạc của mình oặc những thiết bị di động tương tự. Sau đó bạn có thể nghe và học ở bất kỳ đâu bởi vì những thiết bị này có thể mang theo người.

Nhiều thiết bị có những ứng dụng mà sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói. Công nghệ này có phép sử dụng từ điển điện tử ở dạng nói. Bạn có thể thấy những chữ trên màn hình và nghe chúng được phát (nói) ra. Những thiết bị khác có thể có những danh sách chữ, bài tập, bài kiểm tra và trò chơi.

Cũng có những phần mềm có thể giúp cải thiện phát âm của bạn. Bạn có thể chọn luyện tập với những người bản xứ nói tiếng Anh khác nhau. Vài phần mềm học tiếng Anh có sự chọn lọc giọng và giới tính của người nói. Phần mềm này có thể được dùng với những loại ứng dụng đa phương tiện khác nhau.

Nhiều thiết bị di động điện tử có thể hoạt động như máy ghi âm hoặc máy chụp hình. Chúng có thể được dùng đế ghi âm bài nói tiếng Anh trong đời thực, bài học, bài hát hoặc các bộ phim tiếng Anh từ tivi hoặc Internet. Đây cũng là một cách hay để học tiếng Anh bởi những bài ghi âm này có thể được tái sử dụng liên tục.

Công nghệ mới mở ra những cách học mới. Hãy chọn một thiết bị phù hợp với cách học của bạn. Điều này sẽ làm cho việc học tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và thú vị hơn.

4. Read the text again. Answer the following questions.(Đọc văn bản một lần nữa. Trả lời những câu hỏi sau.)

Tiếng Anh 10 - Unit 8

1. Những bài giảng trực tuyến thuận tiện như thế nào?

Trả lời: We can download them on mobile devices and study anywhere. (Chúng ta có thể tải chúng về những thiết bị di động và học ở bất kỳ đâu.)

2. Bạn có thể làm gì với những từ điển điện tử nói?

Trả lời: We can see words on the screen and hear them spoken. (Chúng ta có thể nhìn thấy từ trên màn hình và nghe chúng được đọc.)

3. Phần mềm có thể giúp cải thiện phát âm như thế nào?

Trả lời: We can choose to practice with native English speakers of different accents and general. (Chúng ta có thể lựa chọn chọn thực hành với người nói tiếng Anh bản địa với giọng và giới tính khác nhau.)

4. Người học tiếng Anh có thể sử dụng thiết bị di động như máy ghi âm hoặc máy chu hình như thế nào?

Trả lời: They can use these mobile devices to record real-life English speeches, lessons, songs or English language films from television or Internet. (Họ có thể sứ dụng thiết bị di động này để ghi âm bài nói tiếng Anh ờ đời thực, bài học, bài hoặc phim tiếng Anh từ ti vi hoặc Internet.)

5. Tại sao bạn cần chọn một thiết bị mà phù hợp với cách học của bạn?

Trả lời: Because it will make learning English easier, faster, more effective and more enjoyable. (Bởi vi nó sẽ làm cho việc học tiếng Anh dễ hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và vui hơn.)

5. Discuss in pairs / groups.(How can school students use personal electronic devices to learn English?) Thảo luận theo cặp/ nhóm. (Những học sinh trong trường học sứ dụng thiết bị điện tử cá nhân để học tiếng Anh như thế nào?)

Gợi ý trả lời:  Học sinh có thể trả lời theo thứ tự sau:

  • Bạn có thiết bị gì? (smartphone, tablet, laptop, v.v.)
  • Bạn sử dụng chúng để làm gì (record the lesson – ghi âm bài học, write assignments – viết luận, do projects – làm các dự án, make presentation – làm bài thuyết trình, finish homework – hoàn thành bài tập về nhà, upload files – tải file lên, download documents – tải tài liệu xuống, hand the paper – nộp bài tập, v.v.)
  • Các thiết bị này có hữu ích không (sử dụng các tính từ như effective, beneficial, advantageous, significant, outstanding, v.v.

 

You may also like

Leave a Comment