Home Việt Nam 1 học sinh đã tử vong sau khi tiêm vắc xin Covid ở tỉnh thành phía bắc

1 học sinh đã tử vong sau khi tiêm vắc xin Covid ở tỉnh thành phía bắc

by Mai Lan
The Health Department of Bac Giang Province has confirmed that one of four students who suffered anaphylactic shock after receiving the Pfizer vaccine in Son Dong District has died.

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang xác nhận, một trong 4 học sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin Pfizer tại huyện Sơn Động hiện đã tử vong.

Nguyen Thi Thu Huong, deputy director of the department, said Sunday the cause of the death of the 16-year-old male student was initially determined as “overreaction to the vaccine.”

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó giám đốc Sở, hôm Chủ nhật vừa qua đã cho biết nguyên nhân cái chết của nam sinh 16 tuổi ban đầu được xác định là “phản ứng quá mức với vắc xin.”

He was first treated at the Bach Mai Hospital in Hanoi with a female student of the same age, also suffering from severe anaphylaxis after receiving the Pfizer vaccine on November 24 in Son Dong District. Another two students with less severe reaction are being treated in the district.

Bé trai được điều trị lần đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội với một nữ sinh cùng tuổi người cũng bị sốc phản vệ nặng sau khi tiêm vắc xin Pfizer vào ngày 24/11 tại huyện Sơn Động. Hai học sinh khác bị phản ứng nhẹ hơn đang được điều trị trong học khu.

A Bach Mai hospital representative said that the girl remained in critical condition and doctors were trying their best to save her.

Đại diện bệnh viện Bạch Mai cho biết, bé gái vẫn trong tình trạng nguy kịch và các bác sĩ đang nỗ lực hết sức để cứu em.

The anaphylaxis cases happened when 700 students were vaccinated with Pfizer’s Covid-19 vaccine at a mobile vaccination station set up at the Son Dong High School No. 2 and Ethnic Minority Boarding School in the eponymous district.

Trường hợp sốc phản vệ đã xảy ra khi 700 học sinh được tiêm vắc xin Pfizer Covid-19 tại một trạm tiêm chủng lưu động đặt tại Trường THPT Sơn Động số 2 và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện cùng tên.

About 15-30 minutes after inoculation, four students had anaphylaxis symptoms. Two of them had severe reactions like dizziness, shortness of breath, chest pain, nausea, pale skin, slow heart rate, and blood oxygen saturation index below 90 percent, compared to the normal rate of 95-100 percent.

Khoảng 15-30 phút sau khi tiêm, bốn học sinh đã có triệu chứng sốc phản vệ. Hai người trong số họ có các phản ứng nghiêm trọng như chóng mặt, khó thở, đau ngực, buồn nôn, da xanh xao, nhịp tim chậm và chỉ số bão hòa oxy trong máu dưới 90%, dưới mức tỷ lệ bình thường là 95-100%.

On receiving the two students, doctors at the Bach Mai Hospital immediately treated them with extracorporeal membrane oxygenation (ECMO), focusing on improving their cardiopulmonary functions.

Khi tiếp nhận hai học sinh, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã ngay lập tức điều trị bằng phương pháp oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO), tập trung cải thiện chức năng tim phổi cho các em.

Nearly 30 provinces and cities have vaccinated children 12-17 years old with more than 2 million doses. More than 23.1 percent of the children in the age group have received at least one dose.

Gần 30 tỉnh, thành phố đã tiêm chủng cho trẻ từ 12-17 tuổi với hơn 2 triệu liều. Hơn 23,1% trẻ em trong độ tuổi trên đã được tiêm ít nhất một liều.

Since November 12, Bac Giang has vaccinated children 12-18 years old with nearly 174,000 doses.

Từ ngày 12/11, Bắc Giang đã tiêm cho trẻ 12-18 tuổi gần 174.000 liều.

The Health Ministry said that vaccinations in other localities happened safely. The most common reactions in children after receiving the Covid vaccine are mild fever, muscle pain, and arm pain, it noted.

Bộ Y tế cho biết, công tác tiêm chủng ở các địa phương khác diễn ra an toàn. Các phản ứng phổ biến nhất ở trẻ em sau khi chủng ngừa Covid là sốt nhẹ, đau cơ và đau cánh tay.

Vietnam has approved two vaccines of Pfizer and Moderna for vaccinating children between 12-17 years of age.

Việt Nam đã phê duyệt hai loại vắc xin Pfizer và Moderna để tiêm chủng cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Bac Giang has recorded over 6,969 Covid-19 cases in the fourth coronavirus wave, with 15 deaths. Over 1.2 million people have been vaccinated, and more than 820,000 million have received two doses.

Bắc Giang đã ghi nhận trên 6969 trường hợp mắc bệnh Covid-19 trong đợt coronavirus lần thứ 4, với 15 trường hợp tử vong. Có hơn 1,2 triệu người đã được tiêm vắc xin và hơn 820,000 triệu người đã được tiêm hai liều.

*Bài viết của tác giả Chi Le, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/student-dies-after-receiving-covid-vaccine-in-northern-province-4395701.html

Từ mới:

anaphylactic (adj)           /ˌæn.ə.fɪlˈæk.tɪk/                phản vệ

overreaction (n)             /ˌəʊ.və.riˈæk.ʃən/                 phản ứng quá mức

eponymous (adj)            /ɪˈpɒn.ɪ.məs/                       cùng tên

nausea (n)                       /ˈnɔː.zi.ə/                            sự buồn nôn

saturation (n)                  /ˌsætʃ.əˈreɪ.ʃən/                   sự bão hòa

cardiopulmonary (adj)    /ˌkɑː.di.əʊˈpʊl.mə.nər.i/      thuộc về tim phổi

fever (n)                            /ˈfiː.vər/                              cơn sốt

approve (v)                      /əˈpruːv/                              chấp nhận, phê duyệt

 

You may also like

1 comment

Bi 04/12/2021 - 08:00

thanks

Reply

Leave a Comment