Home Việt Nam Vietnam Airlines có kế hoạch bán 27 máy bay

Vietnam Airlines có kế hoạch bán 27 máy bay

by Mai Lan
Vietnam Airlines plans to sell 15 planes this month and 12 others in the next two years, its CEO said.

Vietnam Airlines đang có kế hoạch bán 15 máy bay trong tháng này và thêm 12 chiếc khác trong hai năm tới, Giám đốc điều hành của hãng cho biết.

“Vietnam Airlines plans to sell nine A321s and six ATR-72s in December. From 2022 to late 2023, an additional 12 A321s will be sold,” CEO Le Hong Ha told the extraordinary general meeting of shareholders Tuesday.

“Vietnam Airlines có kế hoạch bán 9 chiếc A321 và 6 chiếc ATR-72 vào tháng 12. Từ năm 2022 đến cuối năm 2023, sẽ có thêm 12 chiếc A321 được bán”, Tổng giám đốc Lê Hồng Hà phát biểu trước Đại hội đồng cổ đông bất thường vào hôm thứ Ba.

The plan is aimed at reducing the number of aircraft Vietnam currently owns and accelerating its fleet modernization, replacing planes aged over 12 years, he explained, predicting that there would still be an aircraft surplus by 2025.

Kế hoạch này nhằm giảm số lượng máy bay Việt Nam đang sở hữu và đẩy nhanh hiện đại hóa máy bay, thay thế những chiếc có tuổi đời trên 12 năm, ông giải thích và dự đoán rằng sẽ vẫn dư thừa máy bay đến tận năm 2025.

Vietnam Airlines is estimated to have an excess of eight wide-body planes and 22 narrow-body equivalents next year. It currently has 106 aircraft, including 29 wide-body planes, and seven ATR-72s. It has sold two A321s in the last five months.

Vietnam Airlines ước tính sẽ dư thừa 8 chiếc máy bay thân rộng tương đương 22 chiếc thân hẹp trong năm tới. Hiện hãng có 106 máy bay, bao gồm 29 máy bay thân rộng và 7 máy bay ATR-72. Hãng đã bán được hai chiếc A321 trong năm tháng qua.

With the civil aviation industry hard hit by Covid-19, Vietnam Airlines has removed seats from eight wide-body passenger planes and seven A321s to use as cargo- aircraft.

Với việc ngành hàng không dân dụng bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, Vietnam Airlines đã loại bỏ ghế của 8 máy bay chở khách thân rộng và 7 chiếc A321 để sử dụng làm máy bay chở hàng.

The national flag carrier recorded a net loss of over VND3.5 trillion ($154.3 million) in the third quarter, a decrease compared to the first two quarters. As of September, the airline’s total assets were valued at more than VND67 trillion, up more than VND4.5 trillion over the beginning of the year.

Hãng hàng không quốc gia này ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 3,5 nghìn tỷ đồng (154,3 triệu USD) trong quý 3, giảm so với hai quý đầu năm. Tính đến tháng 9, tổng tài sản của hãng hàng không đạt hơn 67 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 4,5 nghìn tỷ đồng so với đầu năm.

Vietnam’s domestic aviation market in 2022 will be 70-75 percent of that in 2019, before the pandemic’s onset, and fully recover in 2023, he predicted.

CEO của hãng dự đoán thị trường hàng không nội địa của Việt Nam vào năm 2022 sẽ đạt mức 70-75% so với năm 2019, trước khi đại dịch bùng phát và phục hồi hoàn toàn vào năm 2023.

*Bài viết của tác giả Anh Tu, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/business/companies/vietnam-airlines-to-sell-27-planes-4403265.html

*Từ mới:

extraordinary (adj)              /ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i/                    bất thường, đặc biệt

shareholder (n)                   /ˈʃeəˌhəʊl.dər/                        cổ đông

fleet (n)                                /fliːt/                                        hạm đội, máy bay

surplus (n)                          /ˈsɜː.pləs/                                sự thặng dư, thừa thãi

equivalent (n)                     /ɪˈkwɪv.əl.ənt/                           tương đương, tương tự

aviation (n)                         /ˌeɪ.viˈeɪ.ʃən/                             hàng không

You may also like

Leave a Comment