Home Việt Nam Thiếu hụt xăng dầu trong nước

Thiếu hụt xăng dầu trong nước

by Mai Lan
Gasoline shortages have been occurring only in a few southern locations and the country has adequate reserves to fully meet demand, the industry ministry has assured.

Bộ Công nghiệp khẳng định tình trạng thiếu xăng chỉ xảy ra ở một số địa phương phía Nam và cả nước có đủ nguồn dự trữ để đáp ứng nhu cầu xăng dầu.

Shortages are only reported by small distributors who want to hold on to their stocks to push prices up, Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai said at a meeting Tuesday.

Trong cuộc họp vào thứ ba thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết tình trạng khan hàng chỉ do các nhà phân phối nhỏ muốn giữ hàng để đẩy giá lên cao.

“We have reserves to ensure supply for 20 days of consumption as regulations require.”

“Chúng tôi có nguồn dự trữ để đảm bảo cung cấp cho 20 ngày tiêu thụ theo quy định.”

Major distributors (who account for over 90 percent of market share) have been selling routinely since before the Lunar New Year holidays (January 29-February 6), he said.

Ông cho biết các nhà phân phối lớn (chiếm hơn 90% thị phần) đã bán hàng thường xuyên từ trước Tết Nguyên đán (29/1 – 6/2).

Many gas stations in An Giang, Dong Nai and Hau Giang provinces closed down in recent days complaining of lack of supply.

Nhiều cây xăng ở các tỉnh An Giang, Đồng Nai, Hậu Giang đóng cửa trong những ngày qua do thiếu nguồn cung.

Some also stopped selling because rising prices are forcing them to sell at a loss.

Một số cũng ngừng bán vì giá tăng buộc họ phải bán lỗ.

They are not allowed to increase retail prices on their own and authorities usually make price changes on the 1st, 11th or 21st of a month.

Họ không được phép tự ý tăng giá bán lẻ và các cơ quan chức năng thường xuyên thực hiện thay đổi giá vào ngày 1, 11 hoặc 21 hàng tháng.

But since February 1 was a holiday, the next price change is not likely until Friday.

Nhưng vì ngày 1 tháng 2 là ngày nghỉ nên lần thay đổi giá tiếp theo sẽ không thể xảy ra cho đến thứ Sáu.

The country’s biggest refinery, Nghi Son in the central province of Thanh Hoa, had to cut down production from 105 percent of capacity to 80 percent last month due to a cash crunch.

Nhà máy lọc dầu lớn nhất trong nước, Nghi Sơn ở trung tâm tỉnh Thanh Hóa, đã phải cắt giảm công suất từ 105% xuống 80% vào tháng trước do khó khăn về tiền mặt.

Vietnam produces around 75 percent of its fuel requirements, with Nghi Son accounting for 35 percent, and imports the rest.

Lượng sản xuất ở Việt Nam đáp ứng khoảng 75% nhu cầu về nhiên liệu, trong đó Nghi Sơn chiếm 35% và nhập khẩu phần còn lại .

Phan Thi Thang, deputy chairwoman of the HCMC People’s Committee, said some gas stations in the city too had closed down temporarily due to lack of supply, but reopened, and as of Tuesday only two out of 548 were closed but for other reasons.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết một số cây xăng trên địa bàn thành phố cũng đã tạm thời đóng cửa do thiếu nguồn cung, nhưng đã mở cửa trở lại và tính đến thứ Ba, chỉ có hai trong số 548 cây xăng đóng cửa nhưng vì lý do khác nhau.

Major distributors in the city have assured they have enough inventory to last 40-60 days, she said.

Bà cho biết các nhà phân phối lớn trong thành phố đã đảm bảo rằng họ có đủ hàng tồn kho để sử dụng trong 40-60 ngày.

The city has ordered all distributors to import more to ensure reserves that would meet at least 30 days of demand, she added.

Bà cho biết thêm rằng thành phố đã yêu cầu tất cả các nhà phân phối nhập khẩu nhiều hơn để đảm bảo nguồn dự trữ đáp ứng nhu cầu ít nhất 30 ngày.

Deputy Prime Minister Le Van Thanh has instructed the trade ministry to be more proactive in regulating gas supply to ensure there are no shortages.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa chỉ đạo Bộ Thương mại chủ động hơn nữa trong việc điều tiết nguồn cung khí để đảm bảo không xảy ra tình trạng khan hiếm.

*Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/economy/gas-shortages-in-few-places-deputy-industry-minister-4425445.html

Từ mới:

adequate (adj)                   /ˈæd.ə.kwət/                    đầy đủ

distributor (n)                    /dɪˈstrɪb.jə.tər/               nhà phân phối

reserve (n)                        /rɪˈzɜːv/                            vật dự trữ, sự dự trữ

refinery (n)                        /rɪˈfaɪ.nər.i/                     nhà máy lọc, tinh chế

proactive (adj)                  /ˌprəʊˈæk.tɪv/                 chủ động

 

 

You may also like

Leave a Comment