Home Việt Nam Tác phẩm Việt Nam tranh giải tại Liên hoan phim tại Đức và Mỹ

Tác phẩm Việt Nam tranh giải tại Liên hoan phim tại Đức và Mỹ

by Mai Lan
Bui Kim Quy’s ‘Mien Ky Uc’ (Memoryland) is Vietnam’s entry at the Berlinale in Germany this week and Doc Fortnight in the U.S. later this month.

‘Miền Ký Ức’ (Memoryland) của Bùi Kim Quý là tác phẩm dự thi của Việt Nam tại Berlinale ở Đức vào tuần này và Doc Fortnight ở Mỹ vào cuối tháng này.

The film is being screened at cinemas from Feb. 14 to 19 as part of the 72nd Berlin International Film Festival.

Bộ phim đang được trình chiếu tại các rạp chiếu phim từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 2 trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 72.

While the event has attracted over 250 entries from 69 countries and territories, ‘Memoryland’ is competing in the Forum category with nine others.

Mặc dù sự kiện đã thu hút hơn 250 bộ phim từ 69 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng ‘Memoryland’ đang cạnh tranh trong hạng mục Diễn đàn với 9 tác phẩm khác.

The film’s producers said they would next take it to the Museum of Modern Art’s 2022 Doc Fortnight in New York.

Các nhà sản xuất của bộ phim cho biết tiếp theo họ sẽ đưa tác phẩm đến với Doc Fortnight của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại năm 2022 ở New York.

The festival will run from Feb. 23 to March 10 with 19 features and 10 short documentaries taking part.

Buổi liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3 với 19 bộ phim và 10 phim tài liệu ngắn tham gia.

The 99-minute Vietnamese film has multiple stories set in various locations and periods of time that are closely connected by death.

Bộ phim Việt Nam dài 99 phút có nhiều câu chuyện lấy bối cảnh ở nhiều địa điểm và khoảng thời gian khác nhau được kết nối chặt chẽ bởi cái chết.

One is about a poor boy carefully budgeting for his mother’s funeral and another is about a woman who decides to bury her husband who died in a construction accident in his hometown to comfort his soul.

Một người là một cậu bé nghèo cẩn thận chuẩn bị ngân sách cho đám tang của mẹ mình và một người khác là về một phụ nữ quyết định chôn cất người chồng đã chết trong một vụ tai nạn xây dựng ở quê nhà để an ủi linh hồn của anh ấy.

It earned kudos for its plot and beautiful imagery at the 2021 Busan International Film Festival in South Korea last October.

Phim đã lấy được nhiều lời khen ngợi nhờ cốt truyện và hình ảnh đẹp tại Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2021 ở Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái.

Quy is a writer and director who studied screenwriting at the Hanoi Academy of Theater and Cinema, and works as a lecturer. She writes scripts for films as well as television.

Quý là nhà văn, đạo diễn, từng theo học ngành biên kịch tại Học viện Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, hiện là giảng viên. Cô viết kịch bản cho các bộ phim cũng như truyền hình.

‘Memoryland’, Quy’s second film, was supported by ASEAN Cinema Fund Busan’s Script Development Fund in 2016.

“Memoryland”, bộ phim thứ hai của Qúy, được Quỹ Phát triển kịch bản Busan của Quỹ Điện ảnh ASEAN hỗ trợ vào năm 2016.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/culture/vietnamese-film-goes-to-german-us-festivals-4427646.html

Từ mới:

screen (v)                            /skriːn/                      trình chiếu

compete (v)                        /kəmˈpiːt/                   cạnh tranh, thi đấu

documentary (n)              /ˌdɒk.jəˈmen.tər.i/       phim tài liệu

bury (v)                              /ˈber.i/                          chôn cất

kudos (n)                          /ˈkjuː.dɒs/                     tiếng tăm, lời khen

You may also like

Leave a Comment