Home Việt Nam Giá cua giảm mạnh vì ùn tắc thương mại vùng biên giới

Giá cua giảm mạnh vì ùn tắc thương mại vùng biên giới

by Mai Lan
Crab meat prices have dropped by nearly half as traders at the northern border gates with China limit purchases over export difficulties.

Giá thịt cua đã giảm gần một nửa do thương lái ở các cửa khẩu phía Bắc giáp với Trung Quốc hạn chế thu mua vì tình trạng xuất khẩu khó khăn.

The export of goods through border gates in the northern province of Lang Son has remained sluggish with many trucks having to turn around because of long customs clearance time after China tightened regulations over what it says are Covid-19 concerns.

Việc xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu ở phía Bắc tỉnh Lạng Sơn vẫn ế ẩm với việc nhiều xe tải phải quay đầu vì thời gian thông quan kéo dài sau khi Trung Quốc siết chặt quy định vì quan ngại Covid-19.

With China being a major buyer, the current situation has caused seafood prices in Vietnam to fall sharply.

Với việc Trung Quốc là khách hàng lớn, tình hình hiện nay đã khiến giá thủy sản của Việt Nam giảm mạnh.

Bui Chi Lam, a crab-raising household in the southern province of Ca Mau, said that the selling price of top-tier crabs at the farm was just VND600,000 ($26.28) per kg , down 50 percent compared to the Lunar New Year season early this month. He has noticed a drastic fall in the number of traders looking to buy seafood.

Ông Bùi Chí Lâm, một hộ nuôi cua ở tỉnh Cà Mau, cho biết giá bán cua đầu dòng tại trại chỉ là 600.000 đồng / kg (26,28$), giảm 50% so với hồi đầu tháng trong dịp Tết Nguyên đán. Ông nhận thấy số lượng thương lái tìm mua hải sản giảm mạnh.

“Normally, when supply decreases, prices will increase. But the impact of border gate closures has caused crab prices to plummet,” Lam said, adding that crab farmers are forced to rely exclusively on domestic consumption.

“Thông thường, khi nguồn cung giảm, giá sẽ tăng. Nhưng tác động của việc đóng cửa khẩu đã khiến giá cua giảm mạnh”, ông Lâm nói và cho biết thêm, người nuôi cua buộc phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiêu thụ nội địa.

The price of regular crab meat at the farm is just VND300,000 per kg.

Giá cua thịt thông thường tại trại chỉ còn 300.000 đồng một kg.

Thanh, another crab farmer in Ca Mau, said prices of the crustacean will drop further if domestic consumption was low.

Thanh, một nông dân nuôi cua khác ở Cà Mau, cho biết giá tôm cua sẽ giảm hơn nữa nếu lượng tiêu thụ trong nước thấp.

Apart from crab meat, shrimp prices have also fallen to around VND150,000-200,000 per kg, depending on the variety.

Ngoài cua thịt, giá tôm tùy loại cũng rơi vào khoảng 150.000-200.000 đồng một kg.

Hoa, a seafood trader in the southern region, said that prices have decreased by 10-45 percent compared to the Lunar New Year period, but purchasing power remains low.

Chị Hoa, một người kinh doanh thủy sản ở khu vực phía Nam, cho biết giá đã giảm 10-45% so với Tết Nguyên đán nhưng sức mua vẫn ở mức thấp.

“I have temporarily stopped exporting and am only selling to domestic traders,” Hoa said.

“Tôi đã tạm ngừng xuất khẩu và chỉ bán cho các thương lái trong nước”, bà Hoa nói.

VnExpress survey of several seafood stores and markets in HCMC found that the price of grade 1 crab at stores was VND800,000 per kg and that of regular crab around half that.

Theo khảo sát của VnExpress tại một số cửa hàng và chợ hải sản ở TP HCM, giá cua loại 1 tại các cửa hàng là 800.000 đồng / kg và cua loại thường chỉ bằng một nửa.

As for shrimp, though supply was lower compared to the same period last year, prices have also dropped by VND50,000 per kilo in the past two days to VND200,000 per kg (about 30 shrimps per kg).

Đối với tôm, mặc dù nguồn cung thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giá cũng đã giảm 50.000 đồng / kg trong hai ngày qua, xuống còn 200.000 đồng / kg (khoảng 30 con / kg).

Hoa said both difficulties at the China border and lower purchasing power back home were major factors in the sharp drop in prices.

Bà Hoa cho biết cả khó khăn ở biên giới Trung Quốc và sức mua trong nước giảm là những yếu tố chính khiến giá giảm mạnh.

Over the past week, more than 2,000 trucks of goods have been stuck at Lang Son border gates because of slow customs clearance.

Hơn 2.000 lượt xe tải chở hàng bị kẹt cứng tại các cửa khẩu Lạng Sơn vì thủ tục thông quan chậm.

The delay in clearing container trucks at the border has been happening since the end of last year. During the Lunar New Year holiday from Jan. 19-Feb. 6, the issue was partly resolved thanks to intervention from senior officials, but it has resurfaced since.

Việc chậm thông quan xe container tại biên giới đã diễn ra từ cuối năm ngoái. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, vấn đề đã được giải quyết một phần nhờ sự can thiệp từ các quan chức cấp cao, nhưng vấn đề này lại quay trở lại sau thời điểm đó.

China was Vietnam’s second-largest export market for agricultural, forestry and fishery produce behind the U.S., with a turnover of $8.4 billion in the first 11 months of last year, accounting for 19.2 percent of Vietnam’s total agricultural exports.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ, với kim ngạch 8,4 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm ngoái, chiếm 19,2% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

On February 17, China suspended trade through the Kim Thanh Border Gate in Vietnam’s Lao Cai Province after discovering Covid-19 cases on its side, leaving 350 container trucks stranded.

Ngày 17/2, Trung Quốc đã đình chỉ thương mại qua cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai, Việt Nam sau khi phát hiện trường hợp Covid-19 bên phía nước này, khiến 350 xe container bị mắc kẹt.

With Chinese authorities placing the Hekou Yao Autonomous County under a lockdown, it is unclear when the trucks can cross the border.

Với việc các nhà chức trách Trung Quốc đặt huyện tự trị Hà Khẩu dưới tình trạng phong tỏa, không rõ khi nào các xe tải có thể qua biên giới.

Four other border gates in the province: Huu Nghi International, Dong Dang, Tan Thanh and Chi Ma International Railway Stations have begun clearing goods again.

Bốn cửa khẩu khác trên địa bàn tỉnh: Ga Quốc tế Hữu Nghị, Đồng Đăng, Tân Thanh và Chi Ma đã bắt đầu thông quan hàng hóa trở lại.

However, China is continuing to strengthen pandemic prevention and quality control measures, so it takes 40-50 minutes to clear a truck. With a clearance capacity of 5-69 vehicles per day, the border trade congestion look set to continue.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn đang tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống đại dịch và kiểm tra chất lượng, do đó, phải mất 40-50 phút để thông quan một xe tải. Với công suất thông quan 5-69 lượt xe mỗi ngày, tình trạng ùn tắc thương mại biên giới có vẻ vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/economy/crab-prices-plunge-over-border-trade-jam-4429777.html

Từ mới:

sluggish (adj)            /ˈslʌɡ.ɪʃ/                    chậm chạp, uể oải
tighten (v)                  /ˈtaɪ.tən/                     siết chặt
drastic (adj)                /ˈdræs.tɪk/                 mạnh mẽ, quyết liệt
exclusively (adv)        /ɪkˈskluː.sɪv.li/           duy nhất
crustacean (n)              /krʌsˈteɪ.ʃən/             loài giáp xác
turnover (n)                   /ˈtɜːnˌəʊ.vər/              kim ngạch

You may also like

Leave a Comment