Home Việt Nam Người Việt từ bỏ giấc mơ mua nhà ở thành phố

Người Việt từ bỏ giấc mơ mua nhà ở thành phố

by Mai Lan
Instead of taking out a loan to buy a house, Thu Hoai decided to buy a car worth nearly VND1 billion (over $43,000) and keep sharing a room with friends.

Thay vì vay nợ để mua nhà, Thu Hoài quyết định mua chiếc xe hơi trị giá gần 1 tỷ đồng (hơn 43.000 USD) và ở chung phòng với bạn bè.

After more than eight years of working, the 32-year-old tour guide had accumulated over VND1 billion.

Sau hơn 8 năm làm việc, nữ hướng dẫn viên du lịch 32 tuổi đã tích lũy được hơn 1 tỷ đồng.

Hoai’s initial plan was to buy an apartment in the capital and have her mother move in with her.

Dự định ban đầu của Hoài là mua một căn hộ chung cư ở thủ đô và để mẹ chuyển về ở cùng.

The apartment she wished to purchase cost more than VND2 billion.

Căn hộ mà cô mong muốn mua có giá hơn 2 tỷ đồng.

Hoai intended to borrow more than VND400 million from the bank, with an interest rate of 10 percent a year for the next five years. If Hoai takes the loan, she would have to use up half her monthly salary – nearly VND10 million – to repay the interest and part of principal every month

Hoài dự định vay ngân hàng hơn 400 triệu đồng, với lãi suất 10% / năm trong 5 năm tới. Nếu Hoài vay, hàng tháng cô phải dùng hết một nửa tiền lương – gần 10 triệu đồng – để trả lãi và một phần tiền gốc.

During the first two years of the global pandemic, her income dropped while the price of apartments in early 2022 increased by another several hundred million dong.

Trong hai năm đầu xảy ra đại dịch toàn cầu, thu nhập của cô sụt giảm trong khi giá căn hộ đầu năm 2022 lại tăng thêm vài trăm triệu đồng.

Feeling that the harder she tried, the harder it became to buy a house, Hoai ended up buying a car with half her savings after the Lunar New Year in early this month.

Cảm thấy mình càng cố gắng thì việc mua nhà lại càng khó, cuối cùng Hoài đã mua một chiếc ô tô bằng một nửa số tiền mình tiết kiệm được sau Tết Nguyên đán vào đầu tháng.

She put half of the remaining money in a saving account and in stocks.

Cô ấy đặt một nửa số tiền còn lại vào tài khoản tiết kiệm và cổ phiếu.

Hoai is among many Vietnamese citizens who’ve had to give up on their dreams of owning a house in big cities because of prices rising to unaffordable levels and their incomes getting slashed by the pandemic.

Hoài nằm trong số rất nhiều công dân Việt Nam đã phải từ bỏ giấc mơ sở hữu một ngôi nhà ở các thành phố lớn vì giá cả tăng cao đến mức không thể chi trả được và thu nhập của họ bị giảm sút do đại dịch.

According to real estate services provider Colliers Vietnam, the average prices of apartments in HCMC increased by 15 percent year-on-year in the fourth quarter of last year, the fastest rate in the country. Meanwhile, the prices of apartments in Hanoi rose by 5-10 percent, with most new ones being developed in the west and east of the city.

Theo nhà cung cấp dịch vụ bất động sản Colliers Vietnam, giá căn hộ trung bình tại TP.HCM tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 4 năm ngoái, tốc độ nhanh nhất cả nước. Trong khi đó, giá căn hộ tại Hà Nội tăng 5-10%, với hầu hết các căn hộ mới được phát triển ở phía Tây và phía Đông thành phố.

In an early 2022 VnExpress survey, 76 percent of the respondents said they had delayed their home-buying plans due to Covid-19. Among them, 45.6 percent said the delay would be long term, while 30.4 percent said it would be short term.

Trong một cuộc khảo sát đầu năm 2022 của VnExpress , 76% người được hỏi cho biết họ đã trì hoãn kế hoạch mua nhà do Covid-19. Trong số đó, 45,6% cho biết thời gian trì hoãn sẽ là dài hạn, trong khi 30,4% cho rằng đó là ngắn hạn.

The main reason for delaying the house purchase plan was financial constraints. Twenty-five percent of the respondents said they do not have enough capital, 8 percent were concerned about interest payments and 11.4 percent said they neither had neither capital nor income to afford interest payments.

Nguyên nhân chính khiến kế hoạch mua nhà bị trì hoãn là do hạn chế về tài chính. 25% số người được hỏi cho biết họ không có đủ vốn, 8% lo lắng về việc trả lãi và 11,4% cho biết họ không có vốn và thu nhập để trả lãi.

Thu Hien, a 31-year-old real estate broker specializing in selling and renting affordable apartments in Hanoi and Ho Chi Minh City, said 40 percent of customers contacted her company last year with rental inquiries though they could buy a house.

Thu Hiền, một nhà môi giới bất động sản 31 tuổi chuyên bán và cho thuê căn hộ giá rẻ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết 40% khách hàng đã liên hệ với công ty của cô để hỏi thuê nhà trong năm ngoái dù họ có thể mua nhà.

“Instead of taking out a loan to buy a VND2 billion house or apartment, customers use their savings to invest in securities or put it in banks to earn interest.

“Thay vì vay mua nhà, căn hộ 2 tỷ đồng, khách hàng dùng tiền tiết kiệm để đầu tư chứng khoán hoặc gửi ngân hàng lấy lãi.

“The interest they get back from the bank alone is more than enough for them to rent out a mid-range apartment for their family to live comfortably and at a good local location for them to conveniently travel around,” said Hien.

“Chỉ riêng tiền lãi trả lại từ ngân hàng là quá đủ để gia đình có thể thuê một căn hộ tầm trung cho gia đình sinh sống thoải mái và ở vị trí đắc địa để đi lại thuận tiện”, chị Hiền nói.

Nguyen Van Dung, 32, and his wife from Hanoi’s Cau Giay District also decided to postpone their plan to buy a house after many friends had sold their newly bought apartments due to outstanding debt payments.

Anh Nguyễn Văn Dũng, 32 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng quyết định hoãn kế hoạch mua nhà sau khi nhiều người bạn đã rao bán căn hộ mới mua do chưa trả được nợ.

To have more income, Dung worked two jobs at once. For many weeks in a row, he came home at 2 a.m.

Để có thêm thu nhập, Dũng làm một lúc hai công việc. Trong nhiều tuần liên tiếp, anh ấy về nhà lúc 2 giờ sáng.

After three years, they saved more than VND800 million, reaching the milestone they had set.

Sau ba năm, họ đã tiết kiệm được hơn 800 triệu đồng, đạt cột mốc mà họ đã đặt ra.

Though the couple embarked on a property search, in recent months, Dung had felt dizzy and experienced stress. The doctor concluded he was overworked and suffered from lost sleep. He was advised to reduce his workload and take some time off.

Dù hai vợ chồng đã bắt tay vào việc tìm nhà nhưng mấy tháng gần đây, anh Dũng cảm thấy chóng mặt, căng thẳng. Bác sĩ kết luận anh làm việc quá sức và bị mất ngủ. Anh ấy được khuyên nên giảm bớt khối lượng công việc và dành thời gian nghỉ ngơi.

After the doctor’s examination, Hoa, Dung’s wife, gave up on buying a house.

Sau khi bác sĩ khám bệnh, Hoa, vợ Dũng đã từ bỏ việc mua nhà.

Minh Hong and her husband from Nam Tu Liem District also gave up their hope of buying a house after realizing they couldn’t afford the loan interest.

Vợ chồng chị Minh Hồng ở quận Nam Từ Liêm cũng từ bỏ hy vọng mua nhà sau khi nhận ra không đủ khả năng trả lãi vay.

To save money, Hong’s daughter suspended her extra English classes.

Để tiết kiệm, con gái chị Hồng đã tạm ngưng việc học thêm tiếng Anh.

“We will try to increase our income and reduce expenditure as much as possible until we can afford a home,” she said.

Chị nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng tăng thu nhập và giảm chi tiêu nhiều nhất có thể cho đến khi đủ tiền mua nhà.

But when Covid-19 hit, the couple, who both work as teachers, could no longer earn an extra income from tutoring.

Nhưng Covid-19 tấn công, cả hai vợ chồng khi đều làm giáo viên, đã không thể kiếm thêm thu nhập từ việc dạy thêm.

According to the General Statistics Office, the average income of workers in 2021 dropped from VND7.03 million to VND6.5 million compared to 2020.

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động năm 2021 giảm từ 7,03 triệu đồng xuống 6,5 triệu đồng so với năm 2020.

“Thinking about the interest I have to pay each month, I ended up giving up my dream of owning a home,” Hong said.

“Nghĩ đến tiền lãi phải trả hàng tháng, cuối cùng tôi đành từ bỏ ước mơ sở hữu một ngôi nhà”, chị Hồng nói.

After a few days of rest, Dung’s health has stabilized. He chose to rent an apartment located closer to his workplace for VND7 million a month. After office hours, Hoa cooks for the whole family while Dung plays and teaches his children to study, instead of working until two in the morning.

Sau vài ngày nghỉ ngơi, sức khỏe của anh Dũng đã ổn định trở lại. Anh chọn thuê một căn hộ gần nơi làm việc hơn với giá 7 triệu đồng một tháng. Sau giờ hành chính, Hoa nấu ăn cho cả nhà còn Dũng chơi và dạy các con học bài, thay vì làm việc đến hai giờ sáng.

This year, they plan to take a trip inside the country or travel abroad.

Năm nay, họ dự định đi du lịch trong nước hoặc đi du lịch nước ngoài.

“Life is too short. It’s best to avoid unnecessary stress. Instead of working hard to earn money to buy a house, when you’re young and can still walk, you should take advantage of going here and there to create more memories,” he said.

“Cuộc đời ngắn ngủi quá. Tốt nhất bạn nên tránh những căng thẳng không đáng có. Thay vì chăm chỉ kiếm tiền mua nhà, khi còn trẻ mà vẫn có thể đi lại thì nên tranh thủ đi đây đi đó để tạo thêm kỷ niệm”. anh nói.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/trend/vietnamese-abandon-dreams-of-buying-city-homes-4432768.html

Từ mới:

accumulate (v)                    /əˈkjuː.mjə.leɪt/                      tích lũy
initial (adj)                            /ɪˈnɪʃ.əl/                                 ban đầu, đầu
principal (n)                         /ˈprɪn.sə.pəl/                         tiền gốc
stock (n)                              /stɒk/                                      cổ phiếu, cổ phần
unaffordable (adj)              /ˌʌn.əˈfɔː.də.bəl/                    không đủ khả năng chi trả
slash (v)                              /slæʃ/                                      hạ xuống, cắt bớt
embark (v)                          /ɪmˈbɑːk/                                 lao vào, bắt tay vào làm gì đó

You may also like

Leave a Comment