Home Việt Nam Đề nghị miễn thị thực cho người nước ngoài đến thăm đặc khu kinh tế ở miền Trung Việt Nam

Đề nghị miễn thị thực cho người nước ngoài đến thăm đặc khu kinh tế ở miền Trung Việt Nam

by Mai Lan
Foreigners entering the Bac Van Phong economic zone in the central province of Khanh Hoa should be given a 60-day visa exemption, the Ministry of Planning and Investment suggested.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra khuyến nghị cho người nước ngoài vào Khu kinh tế Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa được miễn thị thực 60 ngày.

A draft proposal prepared by the ministry to offer special administrative mechanisms to Khanh Hoa says the visa exemption policy aiming to attract strategic investors would apply for holders of passports still valid for 90 days.

Bộ vừa đề xuất dự thảo ban hành cơ chế hành chính đặc biệt cho Khánh Hòa, dự thảo cho biết chính sách miễn thị thực nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược sẽ được áp dụng cho người có hộ chiếu còn thời hạn 90 ngày.

In case foreigners want to visit places outside the economic zone, they must be granted a visa by the immigration control agency as per normal regulations.

Trường hợp người nước ngoài muốn tham quan các địa điểm ngoài khu kinh tế thì phải được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp thị thực theo quy định thông thường.

Established in 2006, Bac Van Phong EZ covers 150,000 hectares, including 70,000 hectares of land and 80,000 hectares of water area in Van Phong Bay of Van Ninh District in Khanh Hoa.

Được thành lập vào năm 2006, KKT Bắc Vân Phong có diện tích 150.000 ha, bao gồm 70.000 ha trên mặt đất và 80.000 ha trên mặt nước tại Vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.

It is one of three major EZs in Vietnam, with the other two being Phu Quoc in the south and Van Don in the north.

Đây là một trong ba KKT lớn của Việt Nam, hai KKT còn lại là Phú Quốc ở phía Nam và Vân Đồn ở phía Bắc.

Foreign tourists are entitled to purchase duty-free goods in non-tariff zones during their stay in the economic zone. One person can buy once per day and no more than four times in 30 consecutive days.

Khách du lịch nước ngoài được phép mua hàng miễn thuế tại khu phi thuế quan trong thời gian lưu trú tại khu kinh tế. Một người có thể mua một lần mỗi ngày và không quá bốn lần trong 30 ngày liên tục.

Among other proposed mechanisms in the draft proposal, the province will be allowed to issue bonds and also borrow from the central government’s foreign loans, as long as the total outstanding loans do not exceed 60 percent of the province’s budget revenues.

Trong số các cơ chế đề xuất khác trong dự thảo đề xuất, tỉnh sẽ được phép phát hành trái phiếu và vay từ nguồn vốn vay nước ngoài của Trung ương, miễn là tổng dư nợ không vượt quá 60% thu ngân sách của tỉnh.

The People’s Council of Khanh Hoa, the provincial legislature, will have the authority to change the land use purpose for farmland under 500 hectares and forestland of less than 1,000 hectares.

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cơ quan lập pháp cấp tỉnh, có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất ruộng dưới 500 ha và đất lâm nghiệp dưới 1.000 ha.

The People’s Committee, the executive, will be in charge of managing a marine area for aquaculture. The committee will also have the power to issue licenses for aquaculture projects at sea to Vietnamese organizations and individuals.

Ủy ban Nhân dân, cơ quan hành pháp, sẽ chịu trách nhiệm quản lý một khu vực biển để nuôi trồng thủy sản. Ủy ban cũng sẽ có quyền cấp giấy phép cho các dự án nuôi trồng thủy sản trên biển cho các tổ chức và cá nhân người Việt Nam.

Aquaculture firms and farmers operating in the province will be granted preferential policies including exemptions from sea use fees and corporate income tax.

Các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản và nông dân hoạt động trên địa bàn tỉnh sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi bao gồm miễn phí sử dụng biển và thuế thu nhập doanh nghiệp.

It is expected that the government will submit the draft plan to the parliament in May.

Theo dự kiến, chính phủ sẽ trình dự thảo kế hoạch này lên quốc hội vào tháng Năm.

Special mechanisms granting greater administrative economy have so far been granted to eight cities and provinces: Can Tho, Da Nang, Hai Phong, Hanoi, HCMC, Nghe An, Thanh Hoa, and Thua Thien Hue.

Cho đến nay, 8 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, TP HCM, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế đã có cơ chế đặc biệt được cấp kinh tế hành chính đặc biệt

Vietnam is exempting visa for citizens of 24 countries, mostly for up to 30 days.

Việt Nam đang miễn thị thực cho công dân của 24 quốc gia, hầu hết là tối đa 30 ngày.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/visa-exemption-proposed-for-foreigners-visiting-central-vietnam-economic-zone-4441105.html

Từ mới:

mechanism (n)                /ˈmek.ə.nɪ.zəm/                 cơ chế

duty-free (adj)                  /ˌdʒuː.tiˈfriː/                      được miễn thuế

tariff (n)                            /ˈtær.ɪf/                              thuế hải quan

legislature (n)                  /ˈledʒ.ɪ.slə.tʃʊər/               cơ quan lập pháp

parliament (n)                  /ˈpɑː.lɪ.mənt/                     quốc hội

 

You may also like

Leave a Comment