Home Việt Nam Khi người chồng trở thành nạn nhân của việc bạo hành trong gia đình

Khi người chồng trở thành nạn nhân của việc bạo hành trong gia đình

by Mai Lan
When Nguyen Duc Tung turned to hug his wife, she scolded and kicked him out of bed, saying: “You are like an animal, don’t touch me.”

Khi anh Nguyễn Đức Tùng quay sang ôm vợ, cô mắng mỏ và đuổi anh ra khỏi giường, nói: “Anh như súc vật, đừng có đụng vào tooi”.

He took the pillow to the living room and slept on the couch.

Anh cầm gối đi ra phòng khách và nằm ngủ trên ghế sa lon.

“This house has become hell on earth for me,” the 35-year-old living in the central Nghe An Province says.

“Ngôi nhà này đã trở thành địa ngục trần gian đối với tôi”, người đàn ông 35 tuổi sống ở trung tâm tỉnh Nghệ An nói.

He used to be a construction worker and his wife, Hang, used to run a small shop at home.

Anh từng là công nhân xây dựng và vợ anh, Hằng, từng kinh doanh một cửa hàng nhỏ tại nhà.

But after having their third child in 2016, life became difficult, and she borrowed some money and found an agent to get her a job in Taiwan.

Thế nhưng sau khi sinh đứa con thứ ba vào năm 2016, cuộc sống trở nên khó khăn, chị đã vay mượn một số tiền và tìm một đại lý để tìm việc làm tại Đài Loan.

Tung stayed back to cook and take care of their kids, and the family relied on the money Hang sent back.

Tùng ở lại nấu nướng và chăm con, cả gia đình trông chờ vào số tiền Hằng gửi về.

Though their economy did not improve much, the couple’s marital relationship started to deteriorate.

Dù kinh tế không mấy cải thiện nhưng tình cảm vợ chồng bắt đầu xấu đi.

She would visit home for two weeks a year, but their estrangement only grew.

Cô về thăm nhà hai tuần một năm, nhưng sự bất hòa của họ ngày càng gia tăng.

“She would complain that I stink and am a freeloader, and she was the only one making money in the house.”

“Cô ấy sẽ phàn nàn rằng tôi hôi của và là một kẻ ăn bám, và cô ấy là người duy nhất kiếm tiền trong nhà.”

After saving some money, Hang returned to Vietnam and opened a large grocery store.

Sau khi dành dụm được một số tiền, Hằng trở về Việt Nam và mở một cửa hàng tạp hóa lớn.

Tung still does the housework, drives his children to and from school and assists his wife with imports and delivery.

Tùng vẫn làm việc nhà, đưa đón con đi học và giúp vợ nhập hàng, giao hàng.

Their sex life has improved since her return, but whenever Hang is angry or frustrated about something, she yells and chastises him.

Đời sống tình dục của họ được cải thiện kể từ khi cô về nước, nhưng mỗi khi tức giận hay thất vọng về điều gì, Hằng lại quát mắng, mắng nhiếc anh.

One time when she had a disagreement with her mother-in-law and Tung did not defend her, she scolded him and did not let him sleep on the bed that night.

Một lần xảy ra bất hòa với mẹ chồng và không được Tùng bênh vực, cô đã mắng mỏ anh và không cho ngủ chung giường đêm hôm đó.

She glares at him whenever he makes mistakes and even kicks him in the back.

Cô ấy trừng mắt nhìn anh ta bất cứ khi nào anh ta phạm lỗi và thậm chí còn đá vào lưng anh ta.

Tung’s situation contains three elements of “reverse” abuse, a term many people use half-jokingly to refer to husbands facing domestic violence: physical, sexual (forbidden or forced relationship) and psychological.

Hoàn cảnh của Tùng chứa đựng ba yếu tố bị xâm hại “ngược”, một thuật ngữ mà nhiều người dùng nửa đùa nửa thật để chỉ người chồng đối mặt với bạo lực gia đình: thể xác, tình dục (quan hệ bị cấm hoặc ép buộc) và tâm lý.

Truong Anh Tuan, a lawmaker from Nam Dinh Province, speaking about the issue of gender equality during a National Assembly discussion in November 2017, said: “There are many cases of men being beaten, rejected or embargoed by their wives. But because of their self-esteem, these men do not dare to seek help.

Trương Anh Tuấn, một nhà chính trị tỉnh Nam Định phát biểu về vấn đề bình đẳng giới trong phiên thảo luận của Quốc hội vào tháng 11/2017 cho biết: “Có rất nhiều trường hợp đàn ông bị vợ đánh đập, từ chối hoặc cấm vận nhưng vì họ. lòng tự trọng, những người đàn ông này không dám tìm kiếm sự giúp đỡ.

“When it comes to gender equality, people think of women and forget about men.”

“Khi nói đến bình đẳng giới, người ta nghĩ đến phụ nữ mà quên đi đàn ông”.

La Linh Nga, director of the Center For Research And Application Of Psychological Science In Education in Hanoi, says: “Women are frequently subject to both mental and physical abuse, whereas men are more frequently subject to emotional abuse.”

Bà Lã Linh Nga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Tâm lý trong Giáo dục Hà Nội cho biết: “Phụ nữ thường xuyên bị xâm hại tinh thần và thể xác, trong khi nam giới thường xuyên bị xâm hại tình cảm”.

According to a Ministry of Public Security report in 2013, 20 percent of victims of domestic violence were men.

Theo báo cáo của Bộ Công an năm 2013, 20% nạn nhân của bạo lực gia đình là nam giới.

Another study published by the Nghe An Department of Culture and Sports in 2017 found 58 of 601 victims of domestic violence were men.

Một nghiên cứu khác do Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An công bố năm 2017 cho thấy 58 trong số 601 nạn nhân của bạo lực gia đình là nam giới.

A U.S. study of 8,000 couples between 1975 and 1985 found the rate of physical assault was the same for both men and women.

Một nghiên cứu của Hoa Kỳ trên 8.000 cặp vợ chồng từ năm 1975 đến năm 1985 cho thấy tỷ lệ hành hung thể xác ở cả nam và nữ là như nhau.

Elizabeth Bates, a researcher at the University of Cumbria in the U.K., says society does not recognize that men can be victims of domestic abuse and violence.

Elizabeth Bates, một nhà nghiên cứu tại Đại học Cumbria, Anh, cho biết xã hội không thừa nhận rằng nam giới có thể là nạn nhân của bạo lực và xâm hại trong gia đình.

She expresses concern that the story of men being abused by their wives is sometimes depicted in comedic contexts on television. Men are discouraged from seeking help because they are afraid that no one will believe them, she adds.

Cô bày tỏ lo lắng khi câu chuyện đàn ông bị vợ bạo hành đôi khi được miêu tả trong những bối cảnh hài trên truyền hình. Cô nói thêm rằng nam giới không được khuyến khích tìm kiếm sự giúp đỡ vì họ sợ không ai tin họ.

Nguyen Duc, 47, a Ho Chi Minh City doctor, says being unable to share his marital problems with anyone makes it stressful and he does not know where to seek help.

Anh Nguyễn Đức, 47 tuổi, một bác sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết không thể chia sẻ những vấn đề trong hôn nhân của mình với bất kỳ ai khiến anh cảm thấy căng thẳng và không biết tìm sự giúp đỡ ở đâu.

His wife makes generous use of vulgar language when they have an argument. Once he arrived home late from work, and Tu, his wife, did not make dinner and was glued to her phone, making him angry.

Vợ anh thường xuyên sử dụng ngôn từ thô tục khi họ tranh cãi. Có lần anh đi làm về muộn, vợ anh Tú không làm bữa tối mà lại dán mắt vào điện thoại khiến anh bực bội.

When he asked her why she just picked up a fruit knife that was on the table and threw it at him. Fortunately, he was able to evade it.

Khi anh hỏi cô tại sao cô chỉ cầm một con dao gọt hoa quả trên bàn và ném nó vào anh. May mắn thay, anh đã có thể tránh được nó.

He has knee stiffness and difficulty walking. Once when his wife told him to pick up the children he refused because he was afraid he would fall in the middle of the road.

Anh ấy bị cứng đầu gối và đi lại khó khăn. Có lần khi vợ bảo đi đón con, anh nhất quyết không chịu vì sợ ngã giữa đường.

“I wish I don’t have a husband like you,” she said viciously.

“Tôi ước gì tôi không có một người chồng như anh,” cô nói một cách hằn học.

“What she said hurt me a lot since I was in pain with an illness.”

“Những gì cô ấy nói đã khiến tôi bị tổn thương rất nhiều kể từ khi tôi đau đớn vì bệnh tật.”

He says that she now sleeps with the children and leaves home early and returns late to avoid facing him and eating with him.

Anh nói rằng cô ấy bây giờ ngủ với bọn trẻ và đi sớm về muộn để tránh đối mặt và ăn với anh ta.

Tung of Nghe An reveals he takes sleeping pills or drinks alcohol.

Tùng ở Nghệ An tiết lộ anh ta uống thuốc ngủ hoặc uống rượu.

“Having no career or money and being looked down upon by my wife and children is harrowing.”

“Không có sự nghiệp, tiền bạc mà lại bị vợ con coi thường thì đau lòng lắm”.

According to Hoang Anh Tu, a public speaker and journalist, men who are abused by their wives often resort to alcohol or in turn abuse the wife and children when they can no longer stand it. This results in a vicious circle and a deadlock.

Theo Hoàng Anh Tú, một diễn giả và nhà báo công khai, những người đàn ông bị vợ bạo hành thường dùng đến rượu hoặc ngược lại hành hạ vợ con khi không còn chịu đựng được. Điều này dẫn đến một vòng luẩn quẩn và bế tắc.

Tran Van Hung, 41, of Thanh Hoa Province is frequently chided by the local women’s association for abusing his wife and daughter.

Trần Văn Hùng, 41 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa, thường xuyên bị hội phụ nữ địa phương chỉ trích vì bạo hành vợ và con gái.

The last time officials visited Hung’s house to resolve a squabble, he told them: “I promise I’ll stop being violent with my wife. But please tell the women’s association to advise my wife to be less mean and angry.”

Lần cuối cùng các cán bộ đến thăm nhà Hùng để giải quyết một cuộc cãi vã, anh ta nói với họ: “Tôi hứa sẽ không bạo hành với vợ nữa. Nhưng hãy nói với hội phụ nữ để khuyên vợ tôi bớt xấu tính và giận dữ”.

Hung works 14-hour days and frequently until midnight as a mechanic, but says when he gets home his wife would often ask “Why can’t you teach Ty to study?” and accuse him of being illiterate.

Hùng làm thợ cơ khí mỗi ngày 14 tiếng và thường xuyên đến tận nửa đêm, nhưng khi về đến nhà, vợ anh thường hỏi “Sao anh không dạy Ty học?” và buộc tội anh ta là người mù chữ.

“You are not handicapped, why can’t you help sweep the house?” is another of her constant refrains, he says.

“Anh không tật nguyền, sao lại không giúp được việc quét nhà?” là một điệp khúc liên tục của cô, anh nói.

She would take a dig at him by telling her son: “You should learn how to do housework or else in future your wife will disparage you.”

Cô ấy moi móc anh bằng cách nói với con trai mình: “Con nên học cách làm việc nhà nếu không trong tương lai, vợ con sẽ khinh thường con.”

Sometimes when he is drunk, Hung takes out his frustration by grabbing his wife’s hair and slapping her.

Đôi khi trong cơn say, Hùng trút cơn bực tức bằng cách túm tóc, tát vợ.

Tu says society and men themselves should forget gender stereotypes and take a more objective view of domestic violence if the situation is to be changed.

Tú cho rằng xã hội và bản thân nam giới nên quên đi những định kiến ​​về giới tính và có cái nhìn khách quan hơn về bạo lực gia đình nếu muốn thay đổi tình hình.

“The story of men experiencing domestic violence is a reality that society must address instead of laughing and mocking”.

“Câu chuyện đàn ông bị bạo lực gia đình là một thực tế mà xã hội phải giải quyết thay vì cười nhạo, chế giễu”.

Nga says that instead of feeling ashamed about being a victim of domestic violence and hiding it, men should confide in close family members such as parents and siblings-in-law or mutual friends.

Chị Nga cho rằng thay vì cảm thấy xấu hổ vì mình là nạn nhân của bạo lực gia đình và giấu giếm, nam giới nên tâm sự với những người thân thiết trong gia đình như bố mẹ, anh chị em dâu hoặc bạn bè.

As for Tung, he plans to file for divorce. He says he adores his children but believes nevertheless that it is time for him to be free.

Về phần Tùng, anh dự định sẽ đệ đơn ly hôn. Anh ấy nói rằng anh ấy yêu quý các con của mình nhưng tuy nhiên tin rằng đã đến lúc anh ấy được tự do.

He is considering a move to Hanoi to find a job.

Anh đang cân nhắc chuyển ra Hà Nội tìm việc làm.

“She told me I want to move to Hanoi because I have a mistress,” he sighed.

“Cô ấy bảo tôi muốn chuyển ra Hà Nội vì tôi có nhân tình,” anh thở dài.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/trend/when-husbands-become-victims-of-domestic-abuse-4446040.html

Từ mới:

scold (v)                             /skəʊld/                            quát mắng   

estrangement (n)              /ɪˈstreɪndʒ.mənt/              sự bất hòa

freeloader (n)                     /ˈfriːˌləʊ.dər/                     kẻ ăn bám

embargo (v)                       /ɪmˈbɑː.ɡəʊ/                      sự cấm vận

assault (n)                           /əˈsɒlt/                              sự hành hung, công kích

depict (v)                            /dɪˈpɪkt/                             miêu tả

vulgar (adj)                         /ˈvʌl.ɡər/                            thô tục

squabble (n)                      /ˈskwɒb.əl/                          cuộc cãi vã

disparage (v)                      /dɪˈspær.ɪdʒ/                      gièm pha, miệt thị

You may also like

Leave a Comment