Home Việt Nam TP HCM coi tàu điện ngầm là trục để phát triển không gian ngầm

TP HCM coi tàu điện ngầm là trục để phát triển không gian ngầm

by Admin
HCMc is envisioning its metro routes as the axis for several underground developments in its downtown and other top urban areas.

Tp HCM đang xem xét các tuyến tàu điện ngầm là trục cho một số phát triển ngầm ở trung tâm thành phố và các khu đô thị hàng đầu khác.

Officials are looking for ideas for underground developments in the Thu Thiem New Urban Area and other downtown areas spanning a total of 930 ha, with malls and parking space.

TP HCM đang tìm ý tưởng quy hoạch không gian ngầm toàn bộ khu trung tâm hiện hữu (930 ha) cùng Khu đô thị mới Thủ Thiêm với nhiều trung tâm mua sắm và bãi đỗ xe.

Late last year, HCMC issued architectural management guidelines for underground space development in certain areas, including Nguyen Hue Street, Le Loi Avenue and Bach Dang Wharf.

Cuối năm ngoái, TP.HCM đã ban hành quy chế quản lý kiến trúc phát triển không gian ngầm tại một số khu vực, bao gồm đường Nguyễn Huệ, đại lộ Lê Lợi và bến Bạch Đằng.

Nguyen Hue Street, spanning 670 m, became Vietnam’s first pedestrian street in 2015. The city plans to create an underground space in the area, with the first floor as a mall and the second and third floor as parking spaces.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ dài 670m, trở thành phố đi bộ đầu tiên của Việt Nam vào năm 2015. Thành phố có kế hoạch tạo ra không gian ngầm trong khu vực này với tầng 1 là trung tâm thương mại và tầng 2, tầng 3 là bãi giữ xe.

The first floor, which will also function as a pedestrian street, would connect the Opera House with a park running along the Saigon River. The area will have elevators and escalators near bus stations, and entrances would be located in the Le Loi-Ton That Thiep and the Ngo Duc Ke-Hai Trieu areas.

Tầng hầm thứ nhất sẽ thiết kế tạo hành lang cho người đi bộ, kết nối Nhà hát thành phố với công viên dọc sông Sài Gòn. Tầng này sẽ bố trí quảng trường, cửa hàng bán lẻ ngầm ở mỗi giao lộ để khách tham quan, mua sắm dễ xác định phương hướng. Khu vực này sẽ có thang máy và thang cuốn gần bến xe, lối vào sẽ bố trí ở khu vực Lê Lợi – Tôn Thất Thiệp và Ngô Đức Kế – Hải Triều.

Next to the Nguyen Hue pedestrian street runs the Le Loi Avenue for around a kilometer from the Opera House to the roundabout in front of the Ben Thanh Market. The area has been barricaded for years for the construction of HCMC’s first metro line. There are already three underground stations beneath the avenue for the metro line.

Tiếp giáp với phố đi bộ Nguyễn Huệ, đại lộ Lê Lợi dài khoảng 1km, từ Nhà hát thành phố đến vòng xuyến trước chợ Bến Thành. Khu vực này bị rào chắn nhiều năm qua để thi công tuyến Metro Số 1 của thành phố. Đã có ba ga ngầm bên dưới đại lộ dành cho tuyến tàu điện ngầm.

In 2016, the city called for the creation of an underground mall in the area with a total cost of over VND6.8 trillion ($296.9 million), as well as the reconstruction of the B1 floor of the Ben Thanh metro station. However, the project is yet to be launched due to a lack of capital and investors.

Năm 2016, thành phố kêu gọi xây dựng một trung tâm thương mại ngầm trong khu vực với tổng kinh phí hơn 6,8 nghìn tỷ đồng (296,9 triệu USD), cũng như xây dựng lại tầng B1 của ga tàu điện ngầm Bến Thành.Tuy nhiên, dự án vẫn chưa được triển khai do thiếu vốn và nhà đầu tư.

In the Ben Thanh Wharf area, the Me Linh Park was upgraded earlier this year. In accordance with the plan, Ton Duc Thang Street would move underground along with parking spaces along the park, while areas above ground would be reserved for electric vehicles and pedestrians. Various shops and restaurants will also be situated underground.

Tại khu vực bến Bạch Đằng, công viên Mê Linh vừa được nâng cấp cải tạo vào đầu năm nay.Trong quy hoạch, đường Tôn Đức Thắng dự tính chuyển xuống dưới mặt đất cùng bãi xe ngầm đoạn dọc công viên, phía trên chủ yếu dành cho không gian đi bộ và xe điện. Rất nhiều cửa hàng và nhà hàng cũng sẽ được xây dựng dưới lòng đất.

Ly Khanh Tam Thao, head of the urban infrastructure management division under the Department of Planning and Architecture, said the development of underground spaces in the city would utilize its metro stations as “a spine”

Ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Quy hoạch và Kiến trúc cho biết sự phát triển của các không gian ngầm trong thành phố sẽ tận dụng các ga tàu điện ngầm của nó làm “xương sống”

“This is what we are looking for in a design for underground space. The result would help the city plan underground developments until 2040, with vision towards 2050,” Thao said.

“Đây là những gì chúng tôi đang tìm kiếm trong một thiết kế cho không gian ngầm. Kết quả này sẽ giúp thành phố lập kế hoạch phát triển các công trình ngầm cho đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050”, ông Thảo nói.

Architect Ngo Viet Nam Son said HCMC’s downtown areas lack public spaces, so the development of underground spaces was crucial. While there could be spaces beneath buildings and skyscrapers, they are too disconnected, so the city needs to figure out how to have connected underground spaces.

Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, khu trung tâm thiếu không gian công cộng nên việc phát triển không gian ngầm rất cần thiết. Mặc dù có thể có những không gian bên dưới các tòa nhà và tòa nhà chọc trời, nhưng chúng lại quá rời rạc, vì vậy thành phố cần phải tìm ra cách để có những không gian ngầm được kết nối với nhau.

“The city needs to utilize underground spaces underneath the entire Nguyen Hue Street, which would help connect metro stations going through Thu Thiem,” he said.

“Thành phố cần tận dụng không gian ngầm bên dưới toàn bộ đường Nguyễn Huệ, giúp kết nối các ga tàu điện ngầm đi qua Thủ Thiêm”, ông nói.

“HCMC already has a Saigon River tunnel connecting District 1 and Thu Thiem, but since it lies in the outer edge of downtown areas, there needs to be direct connections to create a corridor for public spaces, satisfying demands for growth,” he added.

“TP.HCM đã có đường hầm qua sông Sài Gòn nối quận 1 và Thủ Thiêm, nhưng do nằm ở rìa ngoài khu vực trung tâm thành phố nên cần có kết nối trực tiếp để tạo hành lang cho không gian công cộng, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng”, ông nói thêm.

Hoang Ngoc Lan, who teaches at the HCMC University of Architecture, said the development of underground spaces would address existing demand for public spaces and eased traffic in downtown areas.

Hoàng Ngọc Lan, giảng viên Đại học Kiến trúc TP.HCM, cho biết việc phát triển không gian ngầm sẽ giải quyết nhu cầu hiện có về không gian công cộng và giảm bớt ùn tắc giao thông ở các khu vực trung tâm thành phố.

However, HCMC needs to plan downtown underground spaces for an entire area, not just at certain locations, in order to have better connectivity, she said.

Tuy nhiên, TP HCM cần quy hoạch không gian ngầm ở trung tâm thành phố cho toàn bộ khu vực, không chỉ tại một số vị trí nhất định, để có khả năng kết nối tốt hơn, bà nói.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/news/hcmc-envisages-metro-as-axis-of-underground-developments-4451938.html

Từ mới: 

 envision:/ɪnˈvɪʒ·ən/ (v): mường tượng, hình dung

 prominently: /ˈprɒm.ɪ.nənt.li/ (adv): dễ thấy, nổi bật 

escalators:  /ˈes.kə.leɪ.tər/ (n): thang máy cuốn, thang băng 

roundabout /ˈraʊnd.ə.baʊt/ (n): theo đường vòng 

utilize /ˈjuː.təl.aɪz/ (v): tận dụng 

 crucial /ˈkruː.ʃəl/ (adj): quan trọng 

connectivity /ˌkɒn.ekˈtɪv.ə.ti/ (n) : khả năng kết nối 

 

 

You may also like

Leave a Comment