Home Việt Nam Giới thiệu các mẫu thiết kế huy chương cho SEA Games 31

Giới thiệu các mẫu thiết kế huy chương cho SEA Games 31

by Mai Lan
The organizers of SEA Games 31 have revealed the medal design for this year’s event, with 4,000 pieces to be produced in total.

Ban tổ chức SEA Games 31 đã cho ra mắt mẫu thiết kế huy chương cho sự kiện năm nay, với tổng số 4.000 chiếc được sản xuất.

SEA Games 31 medals are cast in copper-zinc compounds, of which red copper accounts for about 85 percent. Each medal is five milimeters thick, one side will carry this year’s SEA Games mascot, the Saola and the other, the embossed logo.

Huy chương SEA Games 31 được đúc bằng hợp chất đồng-kẽm, trong đó đồng đỏ chiếm khoảng 85%. Mỗi tấm huy chương dày năm milimet, một mặt sẽ mang linh vật của SEA Games năm nay là Sao la và mặt còn lại là logo in nổi.

The logo on the medal, uses the design of a V-shaped hand that can also be seen as a bird. Hoang Xuan Hieu, the creator of the logo, said his work represents peace as well as pride as athletes put their hands on their chests and look up to the national flag. The blue bird is a symbol of the unyielding spirit, the desire to conquer and friendship in Southeast Asia.

Biểu tượng trên huy chương sử dụng thiết kế bàn tay hình chữ V cũng có thể được nhìn thấy như một con chim. Hoàng Xuân Hiếu, tác giả của logo, cho biết tác phẩm của anh tượng trưng cho hòa bình cũng như niềm tự hào khi các vận động viên đặt tay lên ngực và nhìn lên lá cờ Tổ quốc. Chim xanh là biểu tượng của tinh thần kiên cường, khát vọng chinh phục và tình hữu nghị ở Đông Nam Á.

The gold medal will be coated with 24k gold plating. Similarly, silver medals will be silver plated and bronze medals, bronze plated.

Huy chương vàng sẽ được phủ một lớp mạ vàng 24k. Tương tự, huy chương bạc sẽ được mạ bạc và huy chương đồng, mạ đồng.

In addition, to increase durability, each medal will be coated with three layers of plating inside and covered with one more layer outside. The medal strip is not made of silk or satin like other medals but woven fabric.

Ngoài ra, để tăng độ bền, mỗi huy chương sẽ được mạ ba lớp xi bên trong và phủ thêm một lớp bên ngoài. Dải huy chương không được làm bằng lụa hoặc sa tanh như các loại huy chương khác mà là vải dệt thoi.

SEA Games 31 will be hosted in Vietnam from May 12 to 23, with 40 sports and 526 categories in 11 provinces and cities.

SEA Games 31 sẽ được đăng cai tổ chức tại Việt Nam từ ngày 12 đến 23/5, với 40 môn thể thao và 526 hạng mục ở 11 tỉnh, thành phố.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/sports/sea-games-31-introduces-medal-designs-4455709.html

Từ mới:

compound (n)                      /ˈkɒm.paʊnd/                         hợp chất

mascot (n)                            /ˈmæs.kɒt/                             linh vật

emboss (v)                            /ɪmˈbɒs/                                 chạm nổi, làm nổi

unyielding (adj)                    /ʌnˈjiːl.dɪŋ/                             cứng cỏi, không chịu khuất phục

conquer (v)                          /ˈkɒŋ.kər/                                 chinh phục

You may also like

Leave a Comment