Home Việt Nam Hai vận động viên xuất sắc nhất SEA Games tặng chuyến tham quan miễn phí hang Sơn Đoòng

Hai vận động viên xuất sắc nhất SEA Games tặng chuyến tham quan miễn phí hang Sơn Đoòng

by Mai Lan
Authorities in the central province of Quang Binh are offering free expedition tours to Son Doong, the world’s largest cave, to the two most outstanding athletes at SEA Games.

Chính quyền tỉnh Quảng Bình đang cung cấp tour du lịch thám hiểm miễn phí Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, cho hai vận động viên xuất sắc nhất tại SEA Games.

Nguyen Ngoc Quy, director of the provincial Department of Tourism, said this was part of its efforts to promote Son Doong’s international image on the occasion of Southeast Asia’s largest sports event being hosted in northern Vietnam.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch, cho biết đây là một phần trong nỗ lực quảng bá hình ảnh Sơn Đoòng ra quốc tế nhân sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á được đăng cai tổ chức tại miền Bắc Việt Nam.

A four-day-three-night expedition to Son Doong that costs VND69.8 million (around $3,000) allows one to traverse unique underground rainforests, wade through rivers both above and underground and scale the 90-meter wall at the end of the cave, dubbed “Great Wall of Vietnam” with ropes and ladders.

Một chuyến thám hiểm kéo dài bốn ngày ba đêm đến Sơn Đoòng với chi phí 69,8 triệu đồng (khoảng 3.000 đô la) cho phép người đi qua các khu rừng nhiệt đới độc đáo dưới lòng đất, lội qua các con sông ở cả trên và dưới lòng đất và leo qua bức tường 90 mét ở cuối hang , được mệnh danh là “Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam” với dây thừng và thang.

Provincial authorities also offered three-day Quang Binh tours to 50 international reporters who cover the SEA Games.

Chính quyền tỉnh cũng tổ chức các chuyến du lịch Quảng Bình 3 ngày cho 50 phóng viên quốc tế đưa tin về SEA Games.

In addition, local travel firm Netin Travel also offers free tours to Cha Loi Cave for coaches and athletes who win gold medals in karate at this year’s event.

Ngoài ra, công ty du lịch địa phương Netin Travel cũng cung cấp các tour du lịch miễn phí đến hang Cha Loi cho các huấn luyện viên và vận động viên đạt huy chương vàng môn karate tại sự kiện năm nay.

The 31st SEA Games, a biennial regional multi-sport event, is being held in Hanoi and several northern provinces.

SEA Games 31, một sự kiện đa thể thao cấp khu vực được tổ chức hai năm một lần tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.

As of Wednesday, the Vietnamese team won 22 medals, including seven golds.

Tính đến thứ Tư, đoàn Việt Nam đã giành được 22 huy chương, trong đó có bảy huy chương vàng.

Son Doong opened to tourists in 2013 with a five-kilometer-long system, 150 meters high and 200 meters wide, containing at least 150 individual caves, a dense subterranean jungle and several underground rivers.

Sơn Đoòng mở cửa đón khách du lịch vào năm 2013 với hệ thống dài 5 km, cao 150 m và rộng 200 m, chứa ít nhất 150 hang động riêng lẻ, một khu rừng rậm dưới lòng đất và một số sông ngầm.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/travel/two-best-sea-games-athletes-offered-free-tours-to-son-doong-cave-4462166.html

Từ mới:

expedition (n)                      /ˌek.spəˈdɪʃ.ən/                          cuộc thám hiểm

traverse (v)                            /trəˈvɜːs/                                    đi ngang qua, vượt qua

rainforest (n)                        /ˈreɪn.fɒr.ɪst/                               rừng nhiệt đới

biennial (adj)                        /baɪˈen.i.əl/                                  diễn ra 2 năm 1 lần

subterranean (adj)                /ˌsʌb.tərˈeɪ.ni.ən/                       ở dưới mặt đất

You may also like

Leave a Comment