Home Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm Đức Phật đản sau hai năm tạm ngừng vì Covid

TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm Đức Phật đản sau hai năm tạm ngừng vì Covid

by Mai Lan
Thousands of followers and monks gathered at the Vietnam Quoc Tu Pagoda in HCM City’s District 10 Sunday to celebrate the birth of the Buddha as the Vesak festival.

Hàng ngàn tín đồ và nhà sư đã tập trung tại chùa Việt Nam Quốc Tự, quận 10, TP HCM vào ngày Chủ nhật để kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh thành hay còn gọi là Đại lễ Vesak.

Thich Tri Quang, acting Supreme Patriarch of the Verification Council of the Vietnam Buddhist Sangha, said each monk, disciple and believer must fulfill their duties with a spirit of discipline, responsibility, unity and development.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, mỗi tăng ni, đệ tử, tín đồ phải làm tròn bổn phận của mình với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển.

Ngo Minh Chau, deputy chairman of the Ho Chi Minh City People’s Committee, expressed his gratitude for the contributions of the HCMC Buddhist Sangha and Buddhists during the hard times of the pandemic.

Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam  và phật tử trong thời gian khó khăn của đại dịch.

They, along with many others, helped the people by securing medical equipment, arranging for ambulances and taking care of funeral procedures for those lost to the disease, he said.

Ông cho biết các phật tử, cùng với nhiều người khác đã giúp đỡ người dân bằng cách đảm bảo trang thiết bị y tế, sắp xếp xe cấp cứu và lo các thủ tục tang lễ cho những người đã mất vì căn bệnh này.

During the Sunday ceremony, several Vesak rituals were performed, including praying, chanting and releasing pigeons.

Trong buổi lễ Chủ nhật, một số nghi lễ Vesak đã được thực hiện, bao gồm cầu nguyện, tụng kinh và thả chim bồ câu.

Vesak is observed very year on the full moon day of the fourth lunar month, which is Sunday this year, to commemorate the day of the Buddha’s birth. Vesak festivities had been suspended for the last two years because of the Covid-19 pandemic.

Ngày lễ Vesak được tổ chức rất thường niên vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, tức là chủ nhật năm nay, để kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh thành. Lễ hội Vesak đã bị tạm hoãn trong hai năm qua vì đại dịch Covid-19.

Since 1999, the celebration has been recognized by the UN as a global cultural and spiritual celebration.

Kể từ năm 1999, lễ kỷ niệm đã được Liên Hợp Quốc công nhận là lễ kỷ niệm văn hóa và tinh thần toàn cầu.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/vesak-commences-in-hcmc-after-two-years-of-covid-suspension-4463712.html

Từ mới:

monk (n)                          /mʌŋk/                       nhà sư, thầy tu

disciple (n)                      /dɪˈsaɪ.pəl/                môn đệ, học trò

funeral (n)                         /ˈfjuː.nər.əl/               đám tang, sự chôn cất

ritual (n)                            /ˈrɪtʃ.u.əl/                    nghi thức, nghi lễ

commemorate (v)            /kəˈmem.ə.reɪt/           kỷ niệm, tưởng nhớ

You may also like

Leave a Comment