Home Việt Nam TP.HCM muốn cho thanh niên 18 tuổi vào casino

TP.HCM muốn cho thanh niên 18 tuổi vào casino

by Mai Lan
HCMC wants to allow Vietnamese from 18 years old to be able to play at casinos for the development of the nighttime economy.

TP.HCM muốn cho phép người Việt Nam từ 18 tuổi có thể chơi tại các sòng bạc để phát triển nền kinh tế về đêm.

The Ho Chi Minh City People’s Committee said in a proposal Tuesday that it wants casinos to be allowed in hotels of five-star rank and above, along with major tourist destinations as a trial.

Trong một đề xuất hôm thứ Ba, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ muốn các sòng bạc được phép hoạt động trong các khách sạn từ 5 sao trở lên, cùng với các điểm du lịch lớn như một thử nghiệm.

Vietnamese from 18 years old, with full capacity for civil acts and enough financial capacity, should be allowed to play in these casinos, according to the proposal.

Cũng theo đề xuất này, người Việt Nam từ đủ 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ năng lực tài chính nên được phép chơi tại các casino này.

The move is deemed as a policy to promote tourism investments, especially for entertainment.

Động thái này được coi là một chính sách nhằm thúc đẩy đầu tư vào du lịch, đặc biệt là lĩnh vực giải trí.

In the past, only foreigners can play at casinos in Vietnam. In 2017, Vietnamese from 21 years old were allowed to play at casinos as a trial. However, they must have a monthly income of at least VND10 million ($432.35) or be subjected to personal taxes of at least 15 percent.

Trước đây, chỉ người nước ngoài mới có thể chơi tại các sòng bạc ở Việt Nam. Năm 2017, người Việt Nam từ 21 tuổi được vào chơi thử tại các sòng bạc. Tuy nhiên, họ phải có thu nhập hàng tháng ít nhất 10 triệu đồng (432,35 đô la) hoặc phải chịu thuế cá nhân ít nhất 15 phần trăm.

HCMC is also proposing to the National Assembly to expand the list of countries with visa exemption, apply e-visa policies, and extend the temporary stay duration for foreign tourists from 15 days to 30 days.

TPHCM cũng đang kiến ​​nghị Quốc hội nới rộng danh sách các nước miễn thị thực, áp dụng chính sách cấp thị thực điện tử, kéo dài thời hạn tạm trú cho khách du lịch nước ngoài từ 15 ngày lên 30 ngày.

To develop a nighttime economy, the southern city also suggested that the Ministry of Culture, Sports and Tourism issue policies regarding tax and fee incentives. Most notably, the city proposed for karaoke parlors, bars and dance clubs in tourism accommodation facilities with four stars and above to be open without time limit.

Để phát triển kinh tế về đêm, thành phố phía Nam này cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các chính sách ưu đãi về thuế, phí. Điển hình nhất là việc thành phố đề xuất cho các quán karaoke, quán bar, câu lạc bộ khiêu vũ trong các cơ sở lưu trú du lịch từ 4 sao trở lên được mở cửa không giới hạn thời gian.

Currently, karaoke parlors and bars are allowed to be open from 8 a.m. to midnight the next day, while dance clubs can stay open until 2 a.m. the next day.

Hiện tại, các quán karaoke và quán bar được phép mở cửa từ 8 giờ sáng đến nửa đêm ngày hôm sau, trong khi các câu lạc bộ khiêu vũ có thể mở cửa đến 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/hcmc-wants-to-let-18-year-olds-play-casino-4464556.html

Từ mới:

proposal (n)                    /prəˈpəʊ.zəl/                       sự đề nghị, sự đề xuất

promote (v)                      /prəˈməʊt/                         thăng cấp, thăng chức

exemption (n)                   /ɪɡˈzemp.ʃən/                   sự miễn (thuế)

temporary (adj)                 /ˈtem.pər.ər.i/                  tạm thời, nhất thời

parlor (n)                            /ˈpɑːr.lɚ/                         phòng riêng

You may also like

Leave a Comment