Home Việt Nam Các chuyên gia đề xuất gia tăng hình phạt cho lái xe sử dụng rượu bia

Các chuyên gia đề xuất gia tăng hình phạt cho lái xe sử dụng rượu bia

by Mai Lan
An expert with the University of Transport and Communications has proposed jail sentences for drivers with alcohol levels of over 240 mg in 100 ml of blood.

Một chuyên gia của Đại học Giao thông Vận tải đã đề xuất án tù đối với người lái xe có nồng độ cồn trên 240 mg trong 100 ml máu.

At a Tuesday conference on traffic safety in Vietnam, Le Thu Huyen said alcohol-related accidents account for around 36 percent of all traffic accidents in the country, while the global range is 11-25 percent. Most countries treat drunk driving as a crime and drunk drivers can be criminally charged even when they have caused no accidents, she said.

Tại hội thảo về an toàn giao thông ở Việt Nam hôm thứ Ba, bà Lê Thu Huyền cho biết tai nạn liên quan đến rượu bia chiếm khoảng 36% tổng số vụ tai nạn giao thông trong cả nước, trong khi phạm vi toàn cầu là 11-25%. Hầu hết các quốc gia coi việc lái xe trong tình trạng say rượu là một tội ác và những người lái xe say rượu có thể bị buộc tội hình sự ngay cả khi họ không gây ra tai nạn, bà cho biết.

As an example, Huyen cited Japan, where drunk drivers could be jailed up to five years, and punishments could be harsher if they caused accidents that injured or killed others. In the U.K., drunk drivers could be jailed for six months and banned from driving for a year, she added.

Bà Huyền dẫn ví dụ về Nhật Bản, nơi những người lái xe say rượu có thể bị phạt tù đến 5 năm và hình phạt có thể nghiêm khắc hơn nếu họ gây ra tai nạn làm người khác bị thương hoặc chết. Ở Anh, những người lái xe say rượu có thể bị bỏ tù sáu tháng và bị cấm lái xe trong một năm, cô nói thêm.

Huyen suggested changes to current Vietnamese regulations on drunk driving, such as forcing drivers to retake license exams, using equipment to monitor alcohol levels in their vehicles, or even jail sentences.

Bà đề nghị thay đổi các quy định hiện hành của Việt Nam về việc lái xe khi say rượu, chẳng hạn như buộc người lái xe phải thi lại bằng lái, sử dụng thiết bị theo dõi nồng độ cồn trong xe, thậm chí có thể bị phạt tù.

Right now, drivers with alcohol levels of over 80 mg/100 ml of blood, or 0.4 mg/liter of breath could be fined up to VND40 million ($1,724) and have their license revoked for up to 24 months.

Hiện tại, những người lái xe có nồng độ cồn trên 80 mg / 100 ml máu hoặc 0,4 mg / lít hơi thở có thể bị phạt tới 40 triệu đồng (1.724 USD) và bị thu hồi giấy phép tới 24 tháng.

Huyen proposed that higher alcohol levels should warrant harsher punishments with jail sentences for those with over 240 mg/100 ml, a level where one is considered legally intoxicated in the U.S.

Bà Huyền đề xuất rằng nồng độ cồn cao hơn nên đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn như án tù đối với những người uống trên 240 mg / 100 ml, mức mà một người được coi là say hợp pháp ở Mỹ.

Tran Huu Minh, office head of the National Traffic Safety Committee, said the law already states that dangerous behavior such as consuming alcohol over certain levels can result in criminal charges, but does not add specifications. These should be added, he said.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết luật đã quy định hành vi nguy hiểm như uống rượu bia quá mức cho phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng không bổ sung quy định cụ thể. Chính vì vậy những điều này nên được thêm vào.

“People who drink four glasses of beer cannot be punished the same way as someone who drinks 40 glass of beer,” Minh said.

“Người uống 4 ly bia không thể bị phạt như người uống 40 ly bia”, ông Minh nói.

Dao Hong Thuy, a representative of the traffic police department, also agreed that dangerous behavior like drunk driving should have harsher punishments, even jail sentences, in order to improve traffic behavior.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông Đào Hồng Thủy cũng đồng tình rằng hành vi nguy hiểm như lái xe khi say rượu cần phải có hình phạt nặng hơn, thậm chí phạt tù để cải thiện hành vi tham gia giao thông.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/very-drunk-drivers-should-be-jailed-proposal-4470811.html

Từ mới:

harsh (adj)                             /hɑːʃ/                                   gay gắt, khắc nghiệt
license (n)                              /ˈlaɪ.səns/                            giấy phép
monitor (v)                            /ˈmɒn.ɪ.tər/                          theo dõi, giám sát
revoke (v)                              /rɪˈvəʊk/                               thu hồi, hủy bỏ
specification (n)                    /ˌspes.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/               sự định rõ, cụ thể

You may also like

1 comment

Thuyhyn 06/06/2022 - 16:42

… 40 glass of beer,” Minh said …
-> … glasses …

Reply

Leave a Comment