Home Việt Nam Úc tài trợ cho Việt Nam đổi mới canh tác cà phê

Úc tài trợ cho Việt Nam đổi mới canh tác cà phê

by Admin
The five provinces in the Central Highlands, home to coffee and other high-value crops, set up an innovation cluster Friday to link researchers and farmers and improve local agriculture.

Vào hôm thứ sáu, 5 tỉnh ở Tây Nguyên, quê hương của cà phê và các cây trồng có giá trị cao khác đã thành lập một nhóm đổi mới để liên kết các nhà nghiên cứu và nông dân trong việc cải thiện nông nghiệp địa phương.

The Central Highlands’ Regional Innovation Cluster, set up with assistance from the Australian Government’s Aus4Innovation program, will serve as a forum for researchers, businesses and business groups, governments, and farmers to come together and address the agricultural sector’s challenges and opportunities.

Cụm đổi mới khu vực Tây Nguyên, được hỗ trợ thành lập từ chương trình Aus4Innovation của Chính phủ Úc, sẽ là diễn đàn cho các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và nhóm doanh nghiệp, chính phủ và nông dân cùng nhau giải quyết các thách thức và cơ hội của ngành nông nghiệp.

The cluster aims to improve farmers’ access to information about markets, and enable knowledge and technology transfer among people involved in the local production chain.

Mục tiêu của cụm là cải thiện khả năng tiếp cận thông tin thị trường của nông dân và cho phép chuyển giao kiến thức công nghệ giữa những người tham gia vào chuỗi sản xuất tại địa phương.

Aus4Innovation has promised seed funding of AUD50,000 ($35,500) for the cluster in its first year.

Aus4Innovation đã hứa sẽ tài trợ hạt giống, có giá trị khoảng 50.000 AUD (tương đương 35.500 USD) cho cụm trong năm đầu tiên.

The program is also identifying experts and creating training opportunities for provincial stakeholders.

Chương trình cũng đang tìm kiếm các chuyên gia và tạo cơ hội đào tạo cho các bên liên quan của tỉnh.

Aus4Innovation is an AUD14.5-million ($10.3 million) program run by Australia’s Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization in collaboration with Vietnam’s Ministry of Science and Technology.

Aus4Innovation là một chương trình trị giá 14,5 triệu AUD (10,3 triệu USD) do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng chung của Australia phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam điều hành.

It has launched other agricultural initiatives across the country such as Horticulture Innovation in the north and the Mekong Aquaculture Innovation Cluster.

Chương trình đã đưa ra các sáng kiến nông nghiệp khác trên khắp đất nước như Đổi mới Nghề làm vườn ở miền Bắc và Cụm đổi mới Nuôi trồng Thủy sản Mê Kông.

The Australian embassy said in a statement that it expects the Central Highlands’ innovation cluster “to harness the ideas and skills of its members, build synergies around joint innovation opportunities and invite technology transfer and knowledge exchange to support inclusive regional growth.”

Đại sứ quán Australia trong một tuyên bố cho biết rằng họ hy vọng cụm đổi mới của Tây Nguyên “khai thác các ý tưởng và kỹ năng của các thành viên, hiệp lực cùng nhau xây dựng các cơ hội đổi mới chung và chuyển giao công nghệ, trao đổi kiến thức để hỗ trợ tăng trưởng toàn diện trong khu vực.”

The Central Highlands are a hub for high-value crops such as coffee, pepper, tea, fruits, vegetables, and flowers.

Tây Nguyên là trung tâm của các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, chè, trái cây, rau và hoa.

Vietnam is the second-largest coffee exporter in the world after Brazil, and 95 percent of its coffee comes from the Central Highlands, and so the innovation system needs to include domestic and export value chain considerations, the embassy added.

Đại sứ quán cho biết thêm, Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên thế giới sau Brazil, và 95% cà phê của Việt Nam đến từ Tây Nguyên, do đó hệ thống đổi mới cần cân nhắc cả về chuỗi giá trị trong nước và xuất khẩu.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/news/australia-funds-farming-innovation-center-in-vietnam-s-coffee-kingdom-4474562.html
Từ mới:
forum (n) /ˈfɔː.rəm/ : diễn đàn
cluster (n)  /ˈklʌs.tər/ : cụm, đàn, bầy 
collaboration (n) /kəˌlæb.əˈreɪ.ʃən/: sự cộng tác
harness (v)  /ˈhɑː.nəs/: khai thác
inclusive (adj)  /ɪnˈkluː.sɪv/: bao gồm, kể cả
innovation (n)  /ˌɪn.əˈveɪ.ʃən/ : sự đổi mới, sự cách tân

You may also like

Leave a Comment