Home Việt Nam Các chuyên gia khuyến nghị không cần cách ly khi mở cửa các chuyến bay quốc tế

Các chuyên gia khuyến nghị không cần cách ly khi mở cửa các chuyến bay quốc tế

by Thu Hà
Experts are suggesting that the government follows countries in the region and lift mandatory quarantine rule for international passengers as the country prepares to reopen regular flights from next month.

Các chuyên gia đang đề nghị chính phủ làm theo các quốc gia trong khu vực và dỡ bỏ quy định bắt buộc cách ly với hành khách quốc tế khi Việt Nam chuẩn bị mở lại các chuyến bay thường lệ từ tháng tới.

On Thursday, Prime Minister Pham Minh Chinh had informed Japanese business leaders that Vietnam plans to reopen international flights early December, including routes to and from Japan, one of Vietnam’s biggest feeder tourism markets.

Vào thứ Năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông báo với lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản rằng Việt Nam có kế hoạch mở lại các đường bay quốc tế vào đầu tháng 12, bao gồm các đường bay đến và đi từ Nhật Bản, một trong những thị trường du lịch trung chuyển lớn nhất của Việt Nam

 If the plan is implemented, the resumption of regular international flights will take place one month earlier than a proposal by the Ministry of Transport.

Nếu kế hoạch được triển khai, việc nối lại các chuyến bay quốc tế như thường lệ sẽ diễn ra sớm hơn một tháng so với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải

The ministry had proposed that international commercial flight are resumed from January to 15 countries and territories with high Covid-19 vaccination rates, including Asian economies like Japan, South Korea, mainland China, Hong Kong, Taiwan, Thailand and Singapore.

Bộ đã đề xuất rằng các chuyến bay thương mại quốc tế sẽ được nối lại từ tháng 1 tới 15 quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 cao, bao gồm các nền kinh tế châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan và Singapore.

Under its plan, fully vaccinated passengers would have to undergo a seven-day quarantine at paid facilities upon arrival.

Theo kế hoạch của hãng, những hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ phải trải qua quá trình cách ly kéo dài bảy ngày tại các cơ sở phải trả tiền khi đến.

 Bui Doan Ne, general secretary of the Vietnam Aviation Business Association (VABA), said Vietnam should consider removing the quarantine rule for passengers who have been fully vaccinated in the first phase of reopening regular international flights.

Ông Bùi Doãn Nề, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam (VABA), cho rằng Việt Nam nên xem xét bỏ quy định kiểm dịch đối với hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ trong giai đoạn đầu mở lại các chuyến bay quốc tế thông thường.

“The seven-day quarantine requirement will prevent international passengers from flying as no one wants to come to Vietnam to stay for a week in a hotel,” Ne said.

Ông Nề nói: “Yêu cầu cách ly 7 ngày sẽ ngăn cản hành khách đi máy bay quốc tế vì không ai muốn đến Việt Nam ở lại khách sạn một tuần”

Vietnam has committed to accepting “vaccine passports” of many countries and territories where the pandemic situation is under control, not imposing centralized quarantine requirement on arrivals from these countries.

Việt Nam đã cam kết chấp nhận “giấy thông hành vắc xin” của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nơi tình hình đại dịch đang được kiểm soát, không đặt ra yêu cầu kiểm dịch tập trung đối với khách đến từ các quốc gia này.

It is necessary to apply the same policy for passengers from key markets of aviation and tourism, he argued.

Ông cho rằng cần phải áp dụng chính sách tương tự đối với hành khách từ các thị trường trọng điểm của hàng không và du lịch.

 According to the Foreign Ministry, Vietnam currently accepts Covid-19 vaccine passports issued by 72 countries and territories, and is discussing the issue with 80 others. The U.S., the U.K., Japan, and Belarus have accepted Vietnam’s vaccine passport.

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam hiện đã chấp nhận hộ chiếu vắc xin Covid-19 do 72 quốc gia và vùng lãnh thổ cấp và đang thảo luận vấn đề này với 80 quốc gia khác. Mỹ, Anh, Nhật Bản và Belarus đã chấp nhận hộ chiếu vắc xin của Việt Nam.

Nguyen Huy Nga, a former head of the General Department of Preventive Medicine, said fully vaccinated passengers don’t need to undergo a seven-day quarantine on arrival.

Ông Nguyễn Huy Nga, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Dự phòng, cho biết hành khách được tiêm chủng đầy đủ không cần phải kiểm dịch 7 ngày khi đến.

For example, Thailand currently exempts mandatory quarantine for foreign tourists with a vaccine passport from over 60 countries and territories, including Vietnam, and only requires them to furnish a negative Covid test result before departure. Foreign tourists arriving in Thailand only stay one night at their hotel. If their PCR tests show a negative PCR result, they can travel freely.

Ví dụ, Thái Lan hiện miễn cách ly bắt buộc đối với khách du lịch nước ngoài có hộ chiếu vắc xin đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, và chỉ yêu cầu họ cung cấp kết quả xét nghiệm Covid âm tính trước khi khởi hành. Du khách nước ngoài đến Thái Lan chỉ ở một đêm tại khách sạn của họ. Nếu xét nghiệm PCR của họ cho kết quả âm tính, họ có thể tự do đi lại.

Singapore currently exempts mandatory quarantine for tourists from many Southeast Asian countries, including Vietnam.

Singapore hiện miễn cách ly bắt buộc cho khách du lịch từ nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

However, Nga also proposed that the government ensures medical infrastructure and treatment capacity when reopening international flights.

Tuy nhiên,  Nga cũng đề xuất chính phủ đảm bảo cơ sở hạ tầng y tế và năng lực điều trị khi mở lại các chuyến bay quốc tế.

“We should be concerned if foreign passengers are found infected with Covid-19 upon arriving in Vietnam, how we would treat them and how much should be paid for treatment.”

“Chúng tôi quan tâm nếu hành khách nước ngoài bị phát hiện nhiễm Covid-19 khi đến Việt Nam, chúng tôi sẽ xử lý họ như thế nào và chi trả bao nhiêu cho việc điều trị.”

Thailand has stipulated that foreign tourists have to furnish medical or travel insurance including coverage for Covid-19 treatment worth at least $50,000 upon arrival; while Singapore requires insurance of up to $100,000.

Thái Lan đã quy định rằng khách du lịch nước ngoài phải cung cấp bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch cho việc điều trị Covid-19 trị giá ít nhất 50.000 đô la khi đến nơi; trong khi Singapore yêu cầu bảo hiểm lên tới 100.000 USD

Vo Huy Cuong, deputy head of the Civil Aviation Authority of Vietnam, said aviation authorities will closely monitor Thailand’s experience in reopening aviation and tourism.

Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các nhà chức trách hàng không sẽ giám sát chặt chẽ kinh nghiệm của Thái Lan trong việc mở cửa trở lại ngành hàng không và du lịch.

 “In the future, based on practical experience, aviation authorities will propose that government exempts mandatory quarantine for those having received two doses of a Covid vaccine or having recovered from the disease,” Cuong said.

“Trong thời gian tới, dựa trên kinh nghiệm thực tế, nhà chức trách hàng không sẽ đề xuất Chính phủ miễn cách ly bắt buộc đối với những người đã tiêm hai liều vắc xin Covid hoặc đã khỏi bệnh”, ông Cường nói.

Kien Giang, Khanh Hoa and Quang Nam, home to many tourist hotspots, have begun welcoming the first groups of foreign tourists under a trial vaccine passport program since last week.

Kiên Giang, Khánh Hòa và Quảng Nam, nơi có nhiều ‘điểm nóng’ về du lịch, đã bắt đầu đón những nhóm du khách nước ngoài đầu tiên theo chương trình hộ chiếu vắc xin thử nghiệm từ tuần trước.

Dozens of other flights are expected to bring in thousands of foreign tourists to the country by the end of this year.

Hàng chục chuyến bay khác dự kiến ​​sẽ đưa hàng nghìn du khách nước ngoài đến Việt Nam vào cuối năm nay.

Vietnam closed its doors to foreign tourists and grounded international flights in March 2020, and has since allowed entry only to Vietnamese repatriates and foreign experts, investors and highly-skilled workers.

Việt Nam đã đóng cửa đối với khách du lịch nước ngoài và các chuyến bay quốc tế từ tháng 3 năm 2020, và từ đó chỉ cho phép nhập cảnh đối với người Việt Nam hồi hương và các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài và công nhân có tay nghề cao.

 *Bài viết của tác giả Doan Loan, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/travel/no-quarantine-needed-when-int-l-flights-resume-experts-suggest-4395082.html

Từ mới: 

investor (n)  /ɪnˈves.tər/ : Nhà đầu tư

hotspot (n)  /ˈhɒt.spɒt/ : Điểm nóng

mandatory (adj)  /ˈmæn.də.tər.i/ : Bắt buộc 

stipulate (adj)  /ˈstɪp.jə.leɪt/ : Quy định, ước định 

territory (n)  /ˈter.ɪ.tər.i/ : Vùng lãnh thổ

repatriate (v) /ˌriːˈpæt.ri.eɪt/ : hồi hương, trở về nước

  • Bài viết được livestream trên fanpage của Báo Song Ngữ, link tại đây

 

 

You may also like

Leave a Comment