Home Việt Nam Các công ty khởi nghiệp blockchain của Việt Nam đặt trụ sở ở nước ngoài

Các công ty khởi nghiệp blockchain của Việt Nam đặt trụ sở ở nước ngoài

by Admin
Despite being one of the world’s crypto startup hotspots, most Vietnamese blockchain companies choose to be based in Singapore to avoid risks. Vietnam has around 1,000 blockchain game projects, with around 10 of them having market caps of over $100 million, according to blockchain gaming community Yield Guide Games.

Mặc dù là một trong những điểm sáng về khởi nghiệp tiền điện tử trên thế giới, nhưng hầu hết các công ty blockchain Việt Nam đều chọn đặt trụ sở tại Singapore để tránh rủi ro. Theo cộng đồng game blockchain Yield Guide Games, Việt Nam có khoảng 1.000 dự án blockchain, với khoảng 10 dự án trong số đó có vốn hóa thị trường trên 100 triệu đô la.

The most prominent of them, Sky Mavis, the latest tech unicorn and developer of popular non-fungible token-based online video game Axie Infinity, was founded in Vietnam in 2018. The majority of its core team is also in Vietnam, with its staff located in HCMC.

Nổi bật trong số đó, Sky Mavis, kỳ lân công nghệ mới nhất, nhà phát triển trò chơi điện tử trực tuyến dựa trên mã thông báo nổi tiếng Axie Infinity, được thành lập tại Việt Nam vào năm 2018. Hầu hết đội ngũ cốt lõi ở Việt Nam, với các nhân sự ngồi tại thành phố Hồ Chí Minh.

But it is legally headquartered in Singapore.

Nhưng trụ sở hợp pháp của công ty lại đặt tại Singapore.

Other top Vietnamese blockchain startups, including KardiaChain, Kyber Network and Tomochain, also have their offices and staff in Vietnam but headquarter in the island nation.

Hàng loạt startup blockchain hàng đầu hiện nay, bao gồm KardiaChain, Kyber Network và Tomochain đều đặt văn phòng và nhân viên ở Việt Nam nhưng trụ sở lại ở quốc đảo này.

Cris Duy Tran, co-founder of FAM Central and managing director of Vietnam Startup Investment Fund, said it is not uncommon for blockchain companies to choose Singapore, Hong Kong or Malaysia to register their headquarters due to the favorable policies there.

Theo ông Cris Duy Trần, đồng sáng lập FAM Central kiêm Giám đốc Quỹ khởi nghiệp quốc gia, không có gì lạ khi các công ty này chonj Singapore, Hồng Kông hay Malaysia để đăng ký trụ sở chính vì những chính sách thuận lợi ở đây.

Vietnam has yet to frame regulations for the industry, and so it is inconvenient for companies to operate in the country or raise capital, he explained.

Việt Nam chưa có hệ thống những quy định rõ ràng cho lĩnh vực này nên chưa thuận tiện trong hoạt động gọi vốn, ông giải thích thêm.

Huy Nguyen, co-founder of public blockchain platform KardiaChain and former tech lead manager at Google, said he chose Singapore due to its clear and internationally recognized legal regulations.

Ông Huy Nguyễn, đồng sáng lập KardiaChain, cựu giám đốc công nghệ cấp cao tại Google cho biết ông cũng chọn Singapore để đặt trụ sở công ty khởi nghiệp vì hành lang pháp lý rõ ràng, được pháp luật quốc tế công nhận.

“This is a common trend globally, not just among Vietnamese startups. Singapore is also chosen due to its close proximity to Vietnam and affordable costs”.

“ Đây là xu hướng chung toàn cầu chứ không riêng các công ty khởi nghiệp ở Việt Nam. Singapore được chọn vì khoảng cách gần với Việt Nam và chi phí hợp lý.”

Startups’ hurdles

Rào cản của các công ty khởi nghiệp

Nguyen Thanh Trung, CEO of Sky Mavis, said startups prefer the island country because of capital.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, CEO Sky Mavis, việc các dự án thường chọn Singapore liên quan trực tiếp đến dòng vốn.

“Once expanding into the international market, companies find it easier to receive foreign investment in Singapore than in Vietnam. Singaporean laws and regulations are also clearer, while in Vietnam, the bigger the project, the greater the hurdles.”

“Khi công ty cần mở rộng ra thị trường quốc tế, việc nhận đầu tư nước ngoài ở Singapore thuận tiện hơn nhiều so với ở Việt Nam. Luật pháp của Singapore và quy định cũng rõ ràng hơn, trong khi ở Việt Nam các dự án càng lớn thì càng gặp nhiều rào cản.”

In Vietnam, it takes a startup three to six months to complete the legal formalities for a blockchain project, which means some could close down before even getting funding, he said.

Ở Việt Nam, các công ty khởi nghiệp phải mất 3-6 tháng để hoàn tất các thủ tục cho 1 dự án blockchain, điều đó có nghĩa 1 số dự án có thể khép lại trước khi nhận được đầu tư, ông chia sẻ.

Huy said both businesses and investors face unnecessary legal risks since there are no laws governing blockchain.

Ông Huy cho biết cả doanh nghiệp và nhà đầu tư đều phải đối mặt với những rủi ro pháp lý không cần thiết vì không có luật pháp quản lý blockchain.

Trung said: “Without a clear legal framework, startups always live in fear while operating. They have to be on the defensive thinking about how to comply with the law rather than spend that time on business and development.”

Ông Trung nói : “ Việc chưa có khung pháp lý rõ ràng sẽ khiến các startup sống trong lo sợ khi vận hành. Họ luôn phải vận hành theo hướng phòng thủ, suy nghĩ làm thế nào để tuân thủ luật pháp hơn là dành thời gian cho việc kinh doanh và phát triển. “

Bringing them back

Đưa các startup blockchain trở lại

Nguyen Ngoc Dung, an expert at the Ministry of Planning and Investment, said during the Vietnam Blockchain Expoverse in Dubai in March: “I see that startups usually use Singapore for raising capital, then bring the money back to Vietnam for operating. I hope in the near future it becomes easier for firms to raise international funding.”

Trong sự kiện Vietnam Blockchain Expoverse diễn ra ở Dubai hồi cuối tháng 3, bà Nguyễn Ngọc Dung, chuyên gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nói: “Tôi thấy các công ty khởi nghiệp thường gọi vốn ở Singapore sau đó mang tiền quay về Việt Nam để vận hành dự án. Tôi hy vọng trong tương lai, các dự án dễ dàng hơn trong việc kêu gọi vốn quốc tế.”

Cris said: “We cannot say that Vietnam is a startup nation or a technology leader if most projects are headquartered abroad. This could be considered a kind of brain drain.”

Ông Cris nói: “Chúng ta không thể nói Việt Nam là quốc gia khởi nghiệp hay dẫn đầu về công nghệ nếu hầu hết các dự án đều đặt trụ sở chính ở nước ngoài. Đây có thể coi là một kiểu chảy máu chất xám”.

Huy said Vietnam is not the only country without regulations on digital assets and cryptocurrencies, but it should have a basic legal framework to make the most of blockchain’s potential.

Ông Huy cho rằng không chỉ Việt Nam, nhiều nước trên thế giới cũng thiếu những quy định rõ ràng về tài sản số hay tiền điện tử, Việt Nam nên có một hành lang pháp lý cơ bản để khai thác tiềm năng của blockchain.

Saying regulatory sandboxes are key drivers of new startups, he added that the Vietnamese blockchain market requires clear reward and punishment provisions to develop.

Ông cho rằng các chính sách thử nghiệm là động lực chính cho các công ty khởi nghiệp mới, ông nói thêm rằng thị trường blockchain Việt Nam phải có yêu cầu các điều khoản thưởng phạt rõ ràng để phát triển.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/industries/vietnamese-blockchain-startups-operate-locally-but-are-based-abroad-4461630.html

Từ mới:

crypto (n) /ˈkrɪp.təʊ/ : tiền điện tử

prominent (adj)  /ˈprɒm.ɪ.nənt/ : nổi bật, dễ thấy

regulation (n)  /ˌreɡ.jəˈleɪ.ʃən/ : sự sắp đặt, sự quy định, sự chỉnh lý, sự chỉnh đốn

proximity (n) /prɒkˈsɪm.ə.ti/ : trạng thái ở gần (về không gian, thời gian…); sự gần gũi

 hurdle (n) /ˈhɜː.dəl/ : khó khăn cần phải vượt qua; chướng ngại vật

formality (n)  /fɔːˈmæl.ə.ti/ : thủ tục, quy cách

drain (v)  /dreɪn/ : rút hết, bòn rút hết, tiêu hao, làm kiệt quệ

 

 

 

 

 

 

 

\

You may also like

Leave a Comment