Home Việt Nam Các phạm nhân được phép làm việc bên ngoài các nhà tù

Các phạm nhân được phép làm việc bên ngoài các nhà tù

by Mai Lan
Prisons under the Ministry of Public Security are allowed to cooperate with local organizations to let inmates work outside of jail.

Các nhà tù thuộc Bộ An ninh Công cộng được phép hợp tác với các tổ chức địa phương để cho các phạm nhân làm việc bên ngoài nhà tù.

The policy will be carried out in a pilot scheme to organize vocational training courses and then create jobs for inmates during the time they serve their sentences, according to a resolution approved Thursday by the legislative National Assembly (NA).

Theo một nghị quyết được Quốc hội lập pháp (NA) phê duyệt hôm thứ năm, chính sách này sẽ được thực hiện trong một chương trình thí điểm để tổ chức các khóa đào tạo nghề và sau đó tạo việc làm cho các phạm nhân trong thời gian họ phục vụ bản án của họ.

However, the number of prisons that can pilot this model is limited to less than one-third of the prisons under the ministry.

Tuy nhiên, số lượng các nhà tù có thể thí điểm mô hình này được giới hạn ít hơn một phần ba số nhà tù thuộc Bộ.

The ministry currently manages 53 out of more than 100 prisons across Vietnam. The remainder are managed by city or provincial police departments.

Bộ hiện đang quản lý 53 trong số hơn 100 nhà tù trên khắp Việt Nam. Phần còn lại được quản lý bởi các sở cảnh sát thành phố hoặc tỉnh.

Inmates in one of the following cases will not be allowed to join the program: those who are foreigners, or under 18 or above 60; those who committed crimes infringing upon national security, crimes against humanity and peace; war criminals; those receiving sentences more than once; recidivism classified as dangerous; accomplices in cases of “particularly serious” crimes; those having a remaining prison sentence of more than seven years; those classified as serving a poor prison sentence; those that once escaped from a detention facility; those currently suffering from a group A infectious disease, which comprises dangerous infectious diseases with the ability to spread quickly and widely, have a high mortality rate or an unknown causative agent like Covid-19, H5N1, plague, smallpox, dengue fever, and cholera.

Các phạm nhân trong một trong các trường hợp sau đây sẽ không được phép tham gia chương trình: những người là người nước ngoài, hoặc dưới 18 hoặc trên 60; những người phạm tội vi phạm an ninh quốc gia, tội ác chống lại loài người và hòa bình; tội phạm chiến tranh; những người bị tuyên án nhiều hơn một lần; người tái phạm tội được đánh giá là nguy hiểm; đồng phạm trong các trường hợp phạm tội “đặc biệt nghiêm trọng”; những người có án tù còn lại hơn bảy năm; những người được phân loại là chấp hành án tù kém; những người đã từng trốn thoát khỏi một cơ sở giam giữ; Những người hiện đang mắc một bệnh truyền nhiễm nhóm A, bao gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với khả năng lây lan nhanh chóng và rộng rãi, có tỷ lệ tử vong cao hoặc một tác nhân gây bệnh không rõ như Covid-19, H5N1, bệnh dịch hạch, bệnh đậu mùa.

According to the NA Standing Committee, the Law on Execution of Criminal Judgments stipulates that labor is both an obligation and a right of prisoners and their labor regime according to this law is not within the scope of the Labor Code.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội lập pháp, luật xử lý các bản án hình sự quy định rằng lao động vừa là nghĩa vụ vừa là quyền của phạm nhân và chế độ lao động của họ theo luật này không nằm trong phạm vi của Bộ luật Lao động.

As reviewed by the government, the resolution fully meets the standards of the International Labor Origination’s conventions on forced labor and the abolition of forced labor.

Theo đánh giá của chính phủ, nghị quyết này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của các công ước bắt nguồn từ luật pháp lao động quốc tế về lao động cưỡng bức và bãi bỏ lao động cưỡng bức.

Inmates working under the pilot program in line with the new resolution will not be paid.

Các phạm nhân làm việc theo chương trình thí điểm phù hợp với nghị quyết mới sẽ không được trả lương.

The results of their work, according to the Law on Execution of Criminal Judgments, will be used to improve inmates’ daily meals and contributed to the Community Reintegration Development Fund.

Kết quả công việc của họ, theo luật về thực thi các phán quyết hình sự, sẽ được sử dụng để cải thiện các bữa ăn hàng ngày của các phạm nhân và đóng góp cho Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng.

*Bài viết của tác giả Việt Tuấn trên báo VnExpress, xem bài báo tại link: https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-allows-inmates-to-work-outside-prisons-4476844.html

*Từ mới:

infringe (v)                    /ɪnˈfrɪndʒ/                       vi phạm (luật lệ)

recidivism (n)              /rɪˈsɪd.ɪ.vɪ.zəm/               sự tái phạm (tội)

detention (n)                 /dɪˈten.ʃən/                      sự giam cầm

plague (n)                       /pleɪɡ/                             bệnh dịch hạch

smallpox (n)                  /ˈsmɔːl.pɒks/                    bệnh đậu mùa

cholera (n)                      /ˈkɒl.ər.ə/                         bệnh tả

abolition (n)                    /ˌæb.əˈlɪʃ.ən/                    sự thủ tiêu, hủy bỏ

You may also like

Leave a Comment