Home Việt Nam Cần có cơ quan độc lập tính lại mức sống tối thiểu

Cần có cơ quan độc lập tính lại mức sống tối thiểu

by Admin
The current calculation of minimum living standards on which the nation’s minimum wage is based is not appropriate. Officials and experts agree this should be done by an independent agency.

Những dự toán hiện tại về mức sống tối thiểu dựa trên mức lương tối thiểu quốc gia là chưa phù hợp. Các nhà chức trách và chuyên gia đồng ý rằng các đơn vị độc lập nên có động thái nào đó về vấn đề này.

The concept of “minimum living standard”, which was legislated in 2012, is an important basis for calculating the minimum wage. However, this is also the most controversial topic at every meeting of the National Wage Council. As one of the three parties involved in wage calculation, the Vietnam General Confederation of Labor has repeatedly suggested that there should be an independent agency outside the council that is given the responsibility of working out Vietnam’s minimum living standards.

Khái niệm “mức sống tối thiểu”, được luật hoá từ năm 2012, là cơ sở quan trọng để tính lương tối thiểu. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất ở cuộc họp thường niên của Hội đồng tiền lương quốc gia. Là một trong ba bên liên quan đến việc tính lương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhiều lần đề nghị cần có một cơ quan độc lập ngoài hội đồng chịu trách nhiệm công bố mức sống tối thiểu ở Việt Nam.

Le Dinh Quang, Deputy Head of Labor Relations under the confederation and member of the National Wage Council, said that the trade union’s recommendation was consistent with the resolution of the Party Central Committee on wage reform. This resolution clearly states that “the statistics agency of the state publishes the annual minimum living as a basis for determining the minimum wage and recommending wage policy orientations.”

Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng ban Quan hệ lao động, thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia, cho rằng kiến nghị của tổ chức công đoàn phù hợp với nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách tiền lương. Nghị quyết này nêu rõ “cơ quan thống kê của nhà nước công bố mức sống tối thiểu hàng năm để làm căn cứ xác định mức lương tối thiểu và đề xuất các định hướng chính sách tiền lương”.

“We understand that the state’s statistical agency is the General Statistics Office (GSO). Only this unit has the expertise, personnel and tools to perform this task,” Quang said.

“Chúng tôi hiểu rằng cơ quan thống kê của Nhà nước là Tổng cục Thống kê (GSO). Chỉ đơn vị này mới có chuyên môn, nhân sự và công cụ để thực hiện nhiệm vụ này”, ông Quảng nói.

For the past 10 years, the minimum living standard has been calculated by the technical department of the council.

Trong 10 năm qua, mức sống tối thiểu đã được tính toán bởi bộ phận kỹ thuật của hội đồng.

Currently, the minimum living standard for a month covers expenses for food; non-food items (clothing, travel, entertainment…); expenses to raise a small child; housing and consumer price index. The ratio between food and non-food groups is 48-52. The cost of raising a child is 70 percent of that of an adult.

Hiện nay, mức sống tối thiểu một tháng bao gồm tiền ăn; các mặt hàng phi lương thực (quần áo, du lịch, giải trí …); chi phí nuôi con nhỏ; nhà ở và chỉ số giá tiêu dùng. Tỷ lệ giữa nhóm lương thực và nhóm phi lương thực là 48-52. Chi phí nuôi dạy một đứa trẻ bằng 70% chi phí của một người lớn.

As a member of the technical department of the National Wage Council, Pham Thi Thu Lan, deputy director of the Institute for Workers and Trade Unions, pointed out the current shortcomings when calculating the minimum living standard. Because it is not possible to survey the consumption habits of employees themselves, the calculation of food costs is solely based on a survey of living standards of 10 population groups published by the GSO.

Với tư cách là thành viên Ban kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, bà Phạm Thị Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn đã chỉ ra những bất cập hiện nay khi tính mức sống tối thiểu. Do không thể tự khảo sát thói quen tiêu dùng của người lao động nên việc tính toán chi phí ăn uống chỉ dựa trên khảo sát mức sống của 10 nhóm dân cư do TCTK công bố.

For example, to calculate this year’s minimum living standard, the technical department used a basket of goods that was worth VND807,000 ($35.30) in 2020, just VND42,500 ($1.86) higher than the basket of 2018. Lan said that the increase was insignificant, not true to the nature of market prices and could not cover the costs incurred after two years of the Covid-19 pandemic.

Ví dụ để tính mức sống tối thiểu năm nay, Bộ phận kỹ thuật sử dụng rổ hàng hóa của năm 2020 có giá trị 807.000 đồng, cao hơn rổ năm 2018 (là cơ sở tính toán mức lương tối thiểu vùng năm 2020) chỉ 42.500 đồng. Bà Lan cho rằng mức tăng không đáng kể, chưa đúng bản chất giá cả thị trường và không thể bù đắp được các chi phí phát sinh sau hai năm xảy ra đại dịch.

According to Lan, due to the negative effects of the pandemic, the consumption habits of population groups will change in the direction of reducing spending, especially among the poor and near-poor groups. Therefore, the amount of money spent on food according to the living standards survey published by the GSO will naturally give low results.

Theo bà Lan, vì ảnh hưởng của đại dịch, thói quen tiêu dùng của người dân thay đổi theo hướng giảm mua sắm, đặc biệt là với nhóm hộ nghèo và cận nghèo. Vì vậy,  số tiền chi cho thực phẩm theo điều tra mức sống do TCTK công bố đương nhiên sẽ cho kết quả thấp.

“If we continue to use this result as a basis for calculating the minimum living standard, it can lower the quality of life of workers. The minimum living standard will be closer to reality if there is a specialized agency in charge of annual calculation and publication,” Lan said.

“Nếu tiếp tục lấy kết quả này làm căn cứ tính mức sống tối thiểu có thể làm giảm chất lượng cuộc sống của người lao động. Mức sống tối thiểu sẽ sát với thực tế hơn nếu có cơ quan chuyên môn tính toán và công bố hàng năm, ”Bà Lan nói.

Hoang Quang Phong, Vice President of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), Vice Chairman of the National Wage Council, also agreed that there should be an independent agency tasked with studying and publishing the minimum salary level to avoid controversy.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, cũng nhất trí cần có một cơ quan độc lập được giao nhiệm vụ nghiên cứu, công bố mức lương tối thiểu để tránh gây tranh cãi.

“It’s not just the trade unions, the VCCI is also sceptical about the numbers included in calculating the minimum living standard,” Phong said, suggesting that the autonomous agency can be a social research institute, an experienced agency similar to the GSO.

“Không chỉ các tổ chức công đoàn, VCCI cũng hoài nghi về những con số được đưa vào để tính toán mức sống tối thiểu”, ông Phong nói và cho rằng cơ quan tự quản có thể là một viện nghiên cứu xã hội, một cơ quan có kinh nghiệm tương tự như Tổng cục Thống kê.

The agency should not only be responsible for publishing the minimum standard of living, but also assessing the impact of each salary adjustment period on workers’ lives, inflation, and the competitiveness of businesses, to make appropriate recommendations and solutions, she added

Cơ quan này không chỉ có trách nhiệm công bố mức sống tối thiểu mà còn phải đánh giá tác động của từng kỳ điều chỉnh tiền lương đến đời sống người lao động, lạm phát và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để đưa ra các đề xuất và giải pháp phù hợp.

Pham Minh Huan, former Deputy Minister of Labor, Invalids and Social Affairs and former Chairman of the National Wage Council from 2013-2016, said that even if there was an autonomous agency tasked with publishing the minimum living standard, members of the council would have to review it.

Ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB & XH, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia giai đoạn 2013-2016 cho rằng, ngay cả khi đã có cơ quan tự quản được giao nhiệm vụ công bố mức sống tối thiểu thì các thành viên của hội đồng cũng có xem xét lại.

Huan said minimum living standard is only one of the seven factors that determine the minimum wage, the other factors including consumer price index, economic growth rate, labor supply and demand, employment and unemployment ratios, labor productivity and financial capabilities of businesses.

Ông Huân cho biết mức sống tối thiểu chỉ là một trong bảy yếu tố quyết định mức lương tối thiểu, các yếu tố khác bao gồm chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế, cung cầu lao động, tỷ lệ việc làm và thất nghiệp, năng suất lao động và khả năng tài chính của doanh nghiệp.

Previously, to set the bar for minimum living standards, the council invited experts from the GSO and the National Institute of Nutrition for comments and calculations. It is important that the technical department of the council function frequently, from the beginning to the end of the year, not just 3-4 times a year.

Trước đây, để đưa ra mức sống tối thiểu, hội đồng đã mời các chuyên gia của Tổng cục Thống kê và Viện Dinh dưỡng Quốc gia góp ý và tính toán. Điều quan trọng là bộ phận kỹ thuật của hội đồng hoạt động thường xuyên, từ đầu đến cuối năm, không chỉ 3-4 lần một năm.

“Only then can there be proper surveys and close assessments of workers’ lives, from which appropriate adjustments can be made,” Huan said.

“Chỉ có như vậy mới có những khảo sát xác đáng, đánh giá sát sao đời sống người lao động, từ đó mới có những điều chỉnh phù hợp”, ông Huân nói.

After two years of postponement, the council met recently to discuss an increase in the regional minimum wage. The specific number has not been announced, but the parties have confirmed that the adjustment will take place this July and remain in place until the beginning of 2023.

Sau hai năm trì hoãn, hội đồng mới đây đã họp bàn về việc tăng lương tối thiểu vùng. Con số cụ thể chưa được công bố nhưng các bên đã xác nhận rằng việc điều chỉnh sẽ diễn ra vào tháng 7 này và giữ nguyên đến đầu năm 2023.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/news/independent-agency-should-assess-quantify-minimum-living-standards-experts-4450087.html

Từ mới:

legislate (v)  /ˈledʒ.ɪ.sleɪt/ : luật hóa

Inflation (n) /ɪn’fleɪʃn/: Sự lạm phát

Sceptical (adj) /´skeptikl/ : Hoài nghi, ngờ vực

Controversy (n)/’kɑ:ntrəvɜ:rsi/: Tranh luận, tranh cãi

Postponement (n)/poust´pounmənt/: Sự trì hoãn

Consumption (n)/kənˈsʌmpʃən/: Sự tiêu dùng, sự tiêu thụ

Insignificant (adj) /¸insig´nifikənt/ : Không đáng kể, không quan trọng

You may also like

Leave a Comment