Home Việt Nam Cậu bé 2 tuổi cùng mẹ đi gom rác vào ban đêm

Cậu bé 2 tuổi cùng mẹ đi gom rác vào ban đêm

by Thu Hà
Garbage collector Pham Thi Lan’s two-year-old son has been accompanying her on her night shift. On her meager salary, a baby-sitter is ruled out.

Cậu con trai hai tuổi đã đồng hành cùng mẹ là chị Phạm Thị Lan – một công nhân thu gom rác trong suốt  ca làm đêm. Với đồng lương ít của mình chị không thể thuê một người trông trẻ.

At home, her ailing 70-year-old mother takes care of her 16-year-old elder son who is mentally challenged and has dropped out of his literacy class.

Ở nhà, người mẹ đã 70 tuổi sức khỏe yếu của chị chăm sóc đứa con trai lớn 16 tuổi bị tâm thần và đã bỏ lớp học xóa mù chữ.

“Let’s go Thoc,” the 31-year-old woman called out to her son and began walking to a garbage collection point on Kim Ma Street in Hanoi’s Ba Dinh District at 3 p.m. on Dec. 25.

“Thóc, đi thôi con”, người phụ nữ 31 tuổi gọi con trai và bắt đầu đi bộ đến điểm tập kết rác trên phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội lúc 3 giờ chiều ngày 25 tháng 12.

After she chained a bicycle to an electric pole, Lan, who works for Environmental Group 8 of Hanoi Urban Environment Company Limited, took a bike for kids and gave it to her son.

Sau khi xích xe đạp vào cột điện, chị Lan, nhân viên Tổ Môi trường 8 thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đã dắt xe đạp và đưa cho con trai.

One she was ready, Lan began her shift with son in tow, pushing a wheeled garbage bin around to collect trash along Kim Ma Street. Her shift lasts from 3 p.m. to 2 a.m. the next morning, during which she covers more than eight kilometers.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chị Lan bắt đầu ca làm việc cùng với con trai kéo xe đẩy thùng rác đi dọc phố Kim Mã để thu gom rác. Ca làm việc của chị kéo dài từ 3 giờ chiều đến 2 giờ sáng hôm sau, trong thời gian làm việc chị đã đi hơn tám km.

“For the past few months, my salary has decreased because of the Covid outbreak, but I still have to pay rent and living expenses. I have no other choice but to bring my son to work even though it can get very cold at night,” she said, adding she puts on a hat and a woollen scarf to keep him warm.

“Trong vài tháng qua, lương của tôi đã giảm vì dịch Covid bùng phát, nhưng tôi vẫn phải trả tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt. Tôi không còn lựa chọn nào khác là phải đưa con trai tôi đi làm dù trời rất lạnh vào ban đêm. “Chị nói thêm rằng chị ấy đội một chiếc mũ và một chiếc khăn len để giữ ấm cho con.

When it rains heavily, she has to leave her child in the hut of a parking lot near where she works and asks a security guard to watch him.

Khi trời mưa to, chị đành để con trong chòi của bãi xe gần nơi chị làm việc và nhờ bảo vệ trông giùm.

The mother and son began collecting garbage in Van Phuc Village in Ba Dinh District first. The roads here are narrow and winding with many bylanes.

Hai mẹ con bắt đầu thu gom rác ở làng Vạn Phúc, quận Ba Đình đầu tiên. Đường xá ở đây hẹp và quanh co với nhiều ngõ ngách.

Thoc rode his bicycle ahead while his mother pushed the garbage wheelbarrow behind. At the collection point, the boy stopped, left the bike on the ground and sat quietly, waiting for his mother.

Thóc đạp xe phía trước còn mẹ đẩy xe chở rác phía sau. Đến điểm thu rác, cậu bé dừng lại, để chiếc xe đạp dưới đất và ngồi thẫn thờ chờ mẹ.

“The son is very well behaved and doesn’t cry. He doesn’t speak much, but he remembers the locations of all the collection points,” said a resident who came out of her house to dump trash.

“Con trai ngoan và không quấy khóc. Nó nói chưa sõi nhưng nhớ vị trí của tất cả các điểm thu mua”, một người dân ra đổ rác cho biết.

Since the amount of garbage needed to be collected is huge, the mother and son have to make 7-8 trips of around 50 minutes each.

Vì lượng rác cần thu gom rất lớn nên hai mẹ con phải thực hiện 7-8 chuyến, mỗi chuyến khoảng 50 phút.

Less than a meter and a half tall and weighing 44 kg, Lan is frail and struggles to handle the garbage bin that is almost twice her height.

Cao chưa đầy một mét rưỡi và nặng 44 kg, Chị Lan yếu ớt và vất vả lắm mới xử lý được chiếc xe rác cao gần gấp đôi mình.

After pushing the bin to the parking lot, she sat down to catch her breath, watching her son playing on the sidewalk.

Sau khi đẩy thùng ra bãi tập kết, chị ngồi xuống lấy hơi, nhìn con trai chơi đùa trên vỉa hè.

“The first time he followed me to work, he had to walk all the way. He would ask for a break after his tiny legs got tired. Fortunately, a family in the neighborhood gifted him an old bike,” the mother said, with a small laugh.

“Lần đầu tiên theo tôi đi làm, con phải đi bộ cả quãng đường. Con đòi nghỉ sau khi đôi chân nhỏ xíu mỏi nhừ. May mắn thay, một gia đình trong xóm tặng cho con một chiếc xe đạp cũ”, Chị Lan kể với một nụ cười nhẹ.

Break-ups and broke

Chia tay và tan vỡ

Lan broke up with a man 15 years ago. Now she is a single mother working as a garbage collector for a monthly salary of VND6 million (around $262).

Chị Lan chia tay một người đàn ông cách đây 15 năm. Giờ đây, chị là một bà mẹ đơn thân làm công việc thu gom rác với mức lương hàng tháng là 6 triệu đồng (khoảng 262 USD).

Her eldest son, 16, suffers from memory loss. He finished an illiteracy class and then quit. In 2019, she met another person and gave birth to Thoc, but this person also left.

Con trai lớn của chị, 16 tuổi, mắc chứng suy giảm trí nhớ. Anh ấy học xong một lớp mù chữ và sau đó nghỉ. Năm 2019, chị quen một người khác và sinh cháu Thóc, nhưng người này cũng bỏ chị đi.

In order to have money to support her children, she took on many jobs, from selling refreshments to working as a seasonal worker for a garment factory before landing the current job as a garbage collector. It was hard work, but at least the income is stable, she said.

Để có tiền nuôi con, chị nhận làm nhiều công việc, từ bán hàng giải khát đến làm công nhân thời vụ cho một xưởng may trước khi chuyển sang làm công việc thu gom rác hiện tại. Công việc vất vả nhưng ít ra thu nhập cũng ổn định.

Nguyen Thi Thanh Van, leader of Environmental Group 8, said that Lan’s family situation was unfortunate. Her father passed away and her mother, who is over 70 and in poor health, takes care of her eldest son in a rented house in Hoang Mai District. Since the grandmother also needs to earn a living, she is unable to take care of her second grandson.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Tổ trưởng Tổ Môi trường 8 cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Lan không may mắn. Bố chị đã mất, mẹ chị ngoài 70 tuổi sức khỏe yếu phải chăm sóc con trai lớn trong căn nhà thuê ở quận Hoàng Mai. Vì bà nội cũng phải kiếm sống nên không có khả năng chăm sóc cháu thứ hai.

To augment her income, Lan also picks up plastic bottles and cartons for sale, earning about VND50,000 a day. On some mornings, she works as a maid and gets paid VND100,000 for each three-hour shift.

Để tăng thêm thu nhập, chị Lan còn đi nhặt ve chai, thùng giấy để bán, mỗi ngày kiếm được khoảng 50.000 đồng. Vào một số buổi sáng, chị làm giúp việc và được trả 100.000 đồng cho mỗi ca làm ba tiếng.

Van said that when she first started working, no one in the team thought that Lan could take on the garbage collector’s job, given her small physique. But she completes the assigned work well.

Chị Vân cho biết, khi mới vào làm, không ai trong nhóm nghĩ rằng Lan có thể đảm nhận công việc thu gom rác vì vóc dáng nhỏ nhắn của chị. Nhưng chị  ấy hoàn thành tốt công việc được giao.

Knowing that Lan has to take her two –year-old son to work every day, her colleagues let her collect garbage on village roads and alleys so she has time to keep an eye on Thoc.

Biết chị Lan hàng ngày phải đưa đón con trai hai tuổi đi làm, đồng nghiệp cho chị thu gom rác trên đường làng, ngõ xóm để chị có thời gian để mắt tới Thóc.

“The boy is obedient. Everyone in our group is heartbroken seeing the boy cycling next to his mother every night during cold winter nights.”

“Cậu bé ngoan ngoãn. Mọi người trong nhóm chúng tôi đều đau lòng khi chứng kiến cảnh cậu bé đạp xe bên cạnh mẹ trong những đêm đông lạnh giá”.

At dusk, while collecting garbage and scrap, she called her son when she spotted a bag of discarded toys.

Trời chập choạng tối, khi đang thu gom rác và phế liệu, chị gọi con thì phát hiện một túi đồ chơi bỏ đi.

Thoc was thrilled. “Mom, I found an elephant, a car and a doll,” he said. The toys in the bag were mostly broken and some were deformed, but in the boy’s eyes, they were all new.

Thóc đã xúc động. “Mẹ ơi, con đã tìm thấy một con voi, một chiếc ô tô và một con búp bê,” cậu bé nói. Đồ chơi trong túi hầu hết đã hỏng và một số bị biến dạng, nhưng trong mắt cậu bé, tất cả đều như mới.

“Though they are abandoned things, my son values them like gold”, she said, sighing as her son laughed, holding a toy.

“Dù chúng là đồ bỏ đi nhưng con trai tôi coi chúng như vàng”, chị nói và thở dài khi con trai chị vừa cười vừa cầm một món đồ chơi.

Around 7 p.m., while waiting for the dump truck to collect the gathered garbage, the mother and son shared a packet of instant noodles before she began cleaning the sidewalk.

Khoảng 7 giờ tối, trong khi chờ xe tải đến thu gom rác tập kết, hai mẹ con chia nhau gói mì trước khi chị bắt đầu dọn dẹp vỉa hè.

After work, she took her son back to rented room, bathed him, made dinner and ent to sleep at 4 a.m.

Sau giờ làm việc, chị đưa con trai về phòng trọ, tắm rửa, ăn tối và đi ngủ lúc 4 giờ sáng.

Seeing Lan taking her son to work during the pandemic, many people advised her to find a place to care for him. But she has no relatives around and no money to afford a day care service.

Thấy chị Lan đưa con đi làm trong thời điểm đại dịch, nhiều người khuyên chị nên tìm nơi gửi cháu. Nhưng chị ấy không có người thân xung quanh và không có tiền để trả cho dịch vụ chăm sóc trẻ theo ngày.

Lan said she was trying to save up enough money so that her child will not have to follow her to work after the upcoming Lunar New Year.

Chị Lan cho biết chị đang cố gắng dành dụm đủ tiền để con chị không phải theo chị đi làm sau Tết Nguyên đán sắp tới.

A few days ago, people shared on social networks a 16-second clip of Thoc riding a bicycle with his mother while she was collecting garbage in the middle of a winter night. The clip touched the hearts of many people and received hundreds of thousands of likes.

Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 16 giây ghi lại cảnh Thóc đạp xe cùng mẹ đi nhặt rác giữa đêm đông. Đoạn clip đã chạm đến trái tim của nhiều người và nhận được hàng trăm nghìn lượt thích.

A Facebooker named Khanh Vy commented: “When he sees his mother stop the garbage bin, he also stops the bike with his foot and turns his head around to watch his mother. I hope that best things will come to the mother and son.”

Một người dùng facebook tên Khánh Vy bình luận: “Thấy mẹ dừng thùng rác, cậu bé cũng dùng chân dừng xe đạp, quay đầu lại nhìn mẹ. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai mẹ con”.

*Bài viết của tác giả Quynh Nguyen, link bài viết tại :https://e.vnexpress.net/news/life/two-year-old-hits-the-streets-at-night-as-mom-collects-garbage-4409532.html

Từ mới:

meager (adj)  /ˈmiː.ɡɚ: nghèo nàn, sơ sài, đạm bạc, ít ỏi

literacy (n)  /ˈlɪt.ər.ə.si:sự biết viết, biết đọc

pole (n) /pəʊl: cột, cái sào

woollen (adj)  /ˈwʊl.ən/ : bằng len

refreshments (n)  /rɪˈfreʃ.mənt/ : đồ ăn thức uống giải khát

abandoned (Adj)  /əˈbæn.dənd: bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ

sidewalk (n)  /ˈsaɪd.wɔːk: vỉa hè

 

 

 

 

 

You may also like

3 comments

Mia 17/01/2022 - 16:51

After work, she took her son back to rented room, bathed him, made dinner and ent to sleep at 4 a.m.
phải là went to sleep at 4 a.m. Dù chỉ là đánh máy nhầm nhưng em góp ý để giúp bài báo hoàn thiện hơn ạ.

Reply
Thu Hà 18/01/2022 - 19:39

Cảm ơn bạn đã góp ý cho báo! Mình sẽ lưu ý để có thể đem đến một bài báo hoàn thiện nhất đến với độc giả.

Reply
Đặng xuân đại 11/01/2022 - 23:33

Báo mà không có file mp3. Để nghe như radio là báo lỗi thời rồi

Reply

Leave a Comment