Home Việt Nam Công nhân đình công khi bị cắt giảm tiền thưởng Tết

Công nhân đình công khi bị cắt giảm tiền thưởng Tết

by Mai Lan
Thousands of workers of Taiwanese-invested footwear maker Pouchen Vietnam, a Nike contract manufacturer, struck work Friday, demanding the same Tet bonus as last year.

Hàng nghìn công nhân của công ty giày dép Pouchen Việt Nam, một nhà máy sản xuất có vốn đầu tư Đài Loan theo hợp đồng của Nike, đã đình công hôm thứ Sáu và yêu cầu thưởng Tết như năm ngoái.

They refused to return to work after finishing their lunch to protest the company’s policy to pay less bonus than last year for the coming Tet (Lunar New Year) festival.

Họ từ chối trở lại làm việc sau khi ăn xong bữa trưa để phản đối chính sách của công ty về việc trả thưởng ít hơn năm ngoái cho dịp lễ Tết âm lịch .

Tet, the most important Vietnamese festival, falls early February this year.

Tết, dịp lễ quan trọng nhất của Việt Nam, rơi vào đầu tháng Hai năm nay.

The workers stood on national road 1K in front of their factory’s entrance, causing traffic congestion for hours. The strike affected others and all 14,000 workers of the factory in Bien Hoa Town, southern Dong Nai Province, stopped working.

Các công nhân đứng trên quốc lộ 1K trước cổng nhà máy khiến giao thông ùn tắc kéo dài hàng giờ đồng hồ. Cuộc đình công đã tác động đến những người khác và toàn bộ 14.000 công nhân của nhà máy ở thị xã Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, miền nam đã ngừng làm việc.

A mobile police team was dispatched to maintain order in the area.

Một đội cảnh sát cơ động đã được điều động để duy trì trật tự trong khu vực.

A female worker said that the company had announced Thursday that employees who have worked for it a full year or more will be given Tet bonuses of 1-1.54 months’ salary – around VND5 million ($217) to nearly VND20 million.

Một nữ công nhân cho biết hôm thứ Năm công ty đã thông báo rằng những nhân viên làm việc từ đủ một năm trở lên sẽ được thưởng Tết từ 1 đến 1,54 tháng lương – khoảng 5 triệu đồng đến gần 20 triệu đồng.

The highest bonus in 2021 was 1.87 months’ salary, and in previous years, 2.2 months. “With this (coefficient), workers’ Tet bonus in 2022 will be lower than before,” she added.

Mức thưởng cao nhất của tôi năm 2021 là 1,87 tháng lương và các năm trước là 2,2 tháng. Cô cho biết thêm: “Với (hệ số) này, mức thưởng Tết của người lao động năm 2022 sẽ thấp hơn trước.

A Pouchen representative said that in 2021, the company had faced difficulties in production and business. When the fourth wave of Covid-19 broke out, the factory had to stop working from July 12 to Sept. 30, 2021. On Oct. 5, 2021, it resumed production, but at 60 percent capacity.

Đại diện Pouchen cho biết, năm 2021, công ty gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Khi đợt Covid-19 thứ tư nổ ra, nhà máy phải ngừng hoạt động từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2021, công ty quay lại sản xuất nhưng chỉ ở mức 60% công suất.

Due to the failure to fulfill the production plan, profits fell, so the Tet bonus, the biggest and most anticipated reward for workers, could not the same as the previous year. The rep also said that under the collective labor agreement, the company would pay Tet bonus to employees based on its business performance.

Do không hoàn thành kế hoạch sản xuất, lợi nhuận giảm nên mức thưởng Tết , mức thưởng lớn nhất và được mong đợi nhất cho người lao động, không thể bằng năm trước. Vị đại diện này cũng cho biết theo thỏa thuận tập thể lao động, công ty sẽ thưởng Tết cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh.

Nguyen Huu Nguyen, Chairman of the People’s Committee of Bien Hoa City, in which the company is located, said relevant agencies are trying to negotiate with the board of directors of Pouchen to increase the Tet bonus. “However, employees need to share the company’s difficulties, because Covid-19 has caused businesses to suspend operations for months,” he said.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, nơi đặt trụ sở công ty, cho biết các cơ quan liên quan đang cố gắng thương lượng với ban giám đốc Pouchen để tăng mức thưởng Tết . Ông nói: “Tuy nhiên, các nhân viên cần chia sẻ những khó khăn của công ty, bởi Covid-19 đã khiến doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động trong nhiều tháng”.

Nguyen Thi Nhu Y, head of the Dong Nai Provincial Labor Confederation, said the union was coordinating with authorities to resolve the situation. She noted that Pouchen’s Tet bonus was higher than the local industry average.

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Trưởng ban Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, cho biết công đoàn đang phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết tình hình. Bà lưu ý rằng tiền thưởng Tết của Pouchen cao hơn mức trung bình của ngành công nghiệp địa phương.

Pouchen Vietnam, part of Taiwan’s Pouchen Group, has one more factory in Dong Nai and six others in HCMC and the three southern provinces of Tien Giang, Tay Ninh and Ba Ria – Vung Tau for a total of 130,000 employees. The group is expected to spend more than VND1.2 trillion on Tet bonuses this year.

Pouchen Việt Nam, thuộc Tập đoàn Pouchen của Đài Loan, có thêm một nhà máy ở Đồng Nai và sáu nhà máy khác ở TP HCM và ba tỉnh phía Nam là Tiền Giang, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng số 130.000 nhân viên. Tập đoàn dự kiến ​​sẽ chi hơn 1,2 nghìn tỷ đồng cho tiền thưởng Tết năm nay.

*Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/business/companies/thousands-strike-work-after-nike-supplier-cuts-tet-bonus-4413750.html

Từ mới:

congestion (n)                /kənˈdʒes.tʃən/                  sự tắc nghẽn

dispatch (v)                      /dɪˈspætʃ/                         điều động, gửi đi

coefficient (n)                 /ˌkəʊ.ɪˈfɪʃ.ənt/                    hệ số

capacity (n)                     /kəˈpæs.ə.ti/                     dung tích, công suất

collective (n)                    /kəˈlektɪv/                         tập thể   

suspend (v)                      /səˈspend/                        đình chỉ

union (n)                          /ˈjuː.nj.ən/                          công đoàn

You may also like

Leave a Comment