Home Việt Nam Facebook và TikTok đang cố gắng hành động để thu hút người xem

Facebook và TikTok đang cố gắng hành động để thu hút người xem

by Admin
While YouTube has an overwhelming(1) market share of video ads in Vietnam, Facebook and TikTok are trying to get a piece of the action.

Trong khi YouTube có thị phần quảng cáo video áp đảo tại Việt Nam, Facebook và TikTok đang cố gắng hành động để thu hút người xem.

A survey last year found 87 percent of respondents saying they use the YouTube platform. In 2017 a representative of the platform said out of four Vietnamese using smartphones, three use YouTube on their device.

Một cuộc khảo sát năm ngoái cho thấy 87% số người được hỏi nói rằng họ sử dụng YouTube. Năm 2017, một đại diện của kênh này cho biết trong số bốn người Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh, thì có tới ba người sử dụng YouTube trên thiết bị của họ.

facebook và tiktok

While YouTube has been criticized for being unable or unwilling to act on internal alarms flagging toxic content for fear of throttling(2) engagement, in Vietnam, other names such as Facebook and TikTok are trying to capture viewers with new strategies.

Mặc dù YouTube đã bị chỉ trích vì không thể hoặc không muốn thực hiện cảnh báo về các video cực đoan và gây hiểu lầm”, thì tại VN, những tên tuổi khác như Facebook, TikTok đang thu hút người xem video bằng những chiêu mới.

According to global marketing agency We Are Social, in 2018 Facebook had over 58 million users in Vietnam. In late 2017 it launched a video-based sub-platform called Facebook Watch.

Theo thống kê của We Are Social, năm 2018 Facebook đã có hơn 58 triệu người dùng tại Việt Nam. Vào cuối năm 2017, nó đã ra mắt một nền tảng phụ dựa trên video có tên là Facebook Watch.

For almost half a year Facebook has also been hosting an online, real-time trivia(3) game (Confetti) for several nights a week in which participants could win actual money.

Trong gần nửa năm nay, Facebook cũng đã tổ chức một game đố vui trực tuyến, (Confetti) vào vài buổi tối cố định trong tuần và những người tham gia có thể giành được giải thưởng là tiền.

A participant’s chance to win increases if they share the game on social media, and a few days ago it promised more rewards if 300,000 people are online and playing at the same time.

Một người tham gia có cơ hội giành chiến thắng nhiều hơn nếu họ chia sẻ trò chơi trên phương tiện truyền thông xã hội và vài ngày trước, nó hứa hẹn nhiều phần thưởng hơn nếu 300.000 người trực tuyến và chơi cùng một lúc.

Thanh said he wants to triple the number of official content creators to 3,000 by the end of this year.

Ông Thanh cho biết ông muốn tăng gấp ba số lượng người sáng tạo nội dung chính thức lên 3.000 vào cuối năm nay.

The platform is still in its ad-free phase, and the company has assured there are no plans for ads any time soon. Last December Diep Que Anh, director of communications for TikTok Vietnam, said they are waiting for the market to mature. 

Nền tảng này vẫn đang trong giai đoạn không có quảng cáo và công ty đã đảm bảo không có kế hoạch quảng cáo sớm. Tháng 12 năm ngoái Diệp Quế Anh, giám đốc truyền thông của TikTok Việt Nam, cho biết họ đang chờ đợi thị trường trưởng thành.

But the app has revealed major ambitions by announcing partnerships with other media firms such as state-owned VTV, VTVCab (cable TV), the Ho Chi Minh City Tourism Promotion Center, and the Da Nang Department of Tourism. 

Nhưng ứng dụng đã tiết lộ tham vọng lớn bằng cách công bố hợp tác với các công ty truyền thông khác như VTV, VTVCab (truyền hình cáp), Trung tâm xúc tiến du lịch thành phố Hồ Chí Minh và Sở Du lịch Đà Nẵng.

Given the recent moves by major media streaming platforms to capture more engagement(4) and impressive growth in the sector, digital advertising looks to be the future.

Với những động thái gần đây của các nền tảng truyền thông lớn nhằm thu hút sự tham gia nhiều hơn và tăng cường sự ấn tượng trong lĩnh vực này, quảng cáo kỹ thuật số có vẻ sẽ  phá triển trong tương lai.

A recent report by French marketing agency Criteo said while TV and print media are the two top channels in Vietnam in terms of advertising spending, online advertising has been growing at the fastest rate.

Một báo cáo gần đây của cơ quan tiếp thị Pháp Criteo cho biết trong khi TV và báo in là hai kênh hàng đầu tại Việt Nam về quảng cáo, tuy nhiên quảng cáo trực tuyến đã phát triển với tốc độ nhanh nhất.

Criteo predicted that, by 2022, 89 percent of the total marketing budget(5) in the country would be used for online advertising, especially given the fact 34 percent of smartphone users would have two or more connected devices by then.

Theo Criteo dự đoán, đến năm 2022, 89% tổng ngân sách tiếp thị ở nước này sẽ được sử dụng cho quảng cáo trực tuyến, đặc biệt là thực tế 34% người dùng điện thoại thông minh sẽ có hai hoặc nhiều thiết bị được kết nối trước đó.

In 2017 the Authority of Broadcasting and Electronic Information estimated that Google and Facebook accounted for 80 percent of the online advertising market share in Vietnam.

Năm 2017, Cơ quan Phát thanh và Thông tin Điện tử ước tính rằng Google và Facebook chiếm 80% thị phần quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam.

Speaking to VnExpress, the head of a major online business, who asked not to be named, said this ratio has probably not changed much now.

Phát biểu với VnExpress, người đứng đầu một doanh nghiệp trực tuyến lớn, người được yêu cầu không nêu tên, cho biết tỷ lệ này có lẽ không thay đổi nhiều.

Nguồn: Vnexpress

Xem thêm nhiều ảnh hay tại: Tuyển tập hình nền Facebook tâm trạng cô đơn, thất tình

New words:

1, overwhelming (adj): /ˌəʊ.vəˈwel.mɪŋ/ very great or very large:

An overwhelming majority has voted in favour of the proposal.

2, throttle (v): to try to kill someone by pressing the throat so that the person cannot breathe:

I’m so mad I could throttle him.

3, trivia (n): /ˈtrɪv·i·ə/ unimportant or little-known details or information:

This is a game for trivia buffs (= people interested in knowing little-known facts).

4, engagement (n): /ɪnˈɡeɪdʒmənt/ an arrangement to do something, or to be somewhere:

He is currently out of town on a speaking engagement.

5, budget (n): /ˈbʌdʒ.ɪt/ a plan to show how much money a person or organization will earn and how much they will need or be able to spend

The firm has drawn up a budget for the coming financial year.

Để học tiếng trung hay tìm hiểu văn hóa, lịch sử cũng như giới giải trí Trung Quốc, xem thêm tại https://toihoctiengtrung.com/

You may also like

Leave a Comment