Home Việt Nam Hà Nội di dời cư dân khỏi chung cư đổ nát

Hà Nội di dời cư dân khỏi chung cư đổ nát

by Thu Hà
The administration of Hanoi has ordered that residents be relocated from six condos classified “dangerous” within the first quarter.

Chính quyền Hà Nội đã yêu cầu di dời cư dân khỏi sáu chung cư được xếp loại “nguy hiểm” trong quý đầu năm. 

As per a plan issued recently by Hanoi People’s Committee, all residents of the six condos must be relocated by March, and work to demolish, renovate and rebuild them be finished within this year.

Theo kế hoạch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành gần đây, tất cả cư dân của sáu chung cư này phải được di dời vào tháng 3, công việc phá dỡ, cải tạo và xây dựng lại sẽ hoàn thành trong năm nay.

The projects include four in Ba Dinh District, which are the C8 Giang Vo condo built in 1975-1980, G6A built in 1987, Ngoc Khanh built in 1985, and the apartment block of the Ministry of Justice built in 1990.

Tại quận Ba Đình có 4 dự án là chung cư C8 Giảng Võ xây dựng năm 1975-1980, chung cư G6A xây dựng năm 1987, Ngọc Khánh xây dựng năm 1985 và chung cư Bộ Tư pháp xây dựng năm 1990.

The two remaining condo projects were built before 1954. They are at 51 Huynh Thuc Khang Street in Dong Da District, and 148-150 Son Tay Street in Ba Dinh.

Tại số 51 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa và 148-150 phố Sơn Tây, Ba Đình có hai dự án chung cư được xây dựng trước năm 1954. 

According to the municipal Department of Construction, some families have refused to move despite being aware of the danger.

Theo Sở Xây dựng thành phố, một số gia đình đã từ chối chuyển đi mặc dù nhận thức được sự nguy hiểm.

In many cases, they said they have lived there for decades and do not want to change, especially because of the location in downtown Ba Dinh District.

Nhiều trường hợp cho biết họ đã sống ở đó hàng chục năm và không muốn thay đổi, đặc biệt đó là vị trí ở trung tâm quận Ba Đình.

If they agree with the relocation plan, they would be resettled in other residential areas far from the city’s center, which is much less convenient. In other cases, some do not agree with the compensation.

Nếu đồng ý với kế hoạch tái định cư, họ sẽ được tái định cư ở các khu dân cư khác xa trung tâm thành phố, ít thuận tiện hơn nhiều. Một số trường hợp khác, họ không đồng ý với việc bồi thường.

The city had 1,579 apartment buildings that are 40 years or older. Of these, 179 are classified “dangerous” or “severely damaged”. Most were built between 1960 and 1994, and some before 1954, when Vietnam achieved independence from the French.

Thành phố có 1.579 tòa nhà chung cư có tuổi đời trên 40 năm. Trong số này, 179 chung cư được xếp vào loại “nguy hiểm” hoặc “bị hư hỏng nặng”. Hầu hết được xây dựng từ năm 1960 đến 1994, và một số được xây dựng trước năm 1954, khi Việt Nam giành được độc lập từ tay Pháp.

These apartments are severely degraded and get flooded often. They also have a poor fire protection system and no parking space.

Những căn chung cư này đã xuống cấp trầm trọng và thường xuyên bị ngập nước. Chúng có hệ thống phòng cháy chữa cháy kém và không có chỗ đậu xe.

A renovation plan was set out by Hanoi more than 20 years ago with the goal of taking down all old apartments by 2015. However, only 19 apartments have been upgraded or rebuilt and work remains ongoing at 14 others.

Một kế hoạch cải tạo đã được Hà Nội đưa ra cách đây hơn 20 năm với mục tiêu dỡ bỏ tất cả các chung cư cũ vào năm 2015. Tuy nhiên, chỉ có 19 chung cư được nâng cấp hoặc xây dựng lại và dự án vẫn đang tiếp tục ở 14 chung cư khác.

Five years ago, 19 investors registered to renovate 30 apartment buildings. So far, things have only reached the first and second blueprint stage. Some enterprises have also withdrawn from the renovation project.

Cách đây 5 năm, có 19 nhà đầu tư đăng ký cải tạo 30 tòa nhà chung cư. Cho đến nay, mọi thứ mới chỉ đạt đến giai đoạn bản thiết kế thứ nhất và thứ hai. Một số doanh nghiệp cũng đã rút khỏi dự án cải tạo.

There have been many other meetings on this issue since, but no significant change has occurred.

Đã có nhiều cuộc họp khác về vấn đề này kể từ đó, nhưng cũng không có thay đổi nào xảy ra.

The city has targeted to basically finish renovating and rebuilding all old, downgraded condo projects but until now, only 19 have been completed while 14 remain in progress.

Thành phố đã đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc cải tạo, xây dựng lại các dự án chung cư cũ, xuống cấp nhưng đến nay mới có 19 dự án hoàn thành, còn lại 14 dự án đang trong giai đoạn triển khai.

*Bài viết của tác giả Pham Chieu, link bài viết tại:

https://e.vnexpress.net/news/news/hanoi-to-move-residents-from-crumbling-condos-4413777.html

Từ mới:

resident (n)  /ˈrez.ɪ.dənt: cư dân

relocate (v) /ˌriː.ləʊˈkeɪt: di chuyển tới, xây dựng lại

renovate (v) /ˈren.ə.veɪt: cải tiến, đổi mới

decade (n)  /ˈdek.eɪd: thập kỷ

resettled (v)  /ˌriːˈset.əl: tái định cư

compensation (n) /ˌkɒm.penˈseɪ.ʃən/ : sự đền bù, sự bồi thường

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment