Home Việt Nam Hiệp hội hàng không mong muốn giảm thời gian cách ly tại nhà đối với Việt kiều xuống còn 3 ngày

Hiệp hội hàng không mong muốn giảm thời gian cách ly tại nhà đối với Việt kiều xuống còn 3 ngày

by Thu Hà
The Vietnam Aviation Business Association wants the Ministry of Health to reduce its proposed 14-day home quarantine for fully immunized overseas Vietnamese to three days.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam mong muốn Bộ Y tế giảm đề xuất cách ly tại nhà 14 ngày đối với Việt kiều đã được tiêm chủng đầy đủ xuống còn 3 ngày.

They could be told to perform a rapid Covid test by themselves and a PCR test for confirmation if they test positive, it said.

Họ có thể được yêu cầu thực hiện xét nghiệm test nhanh và xét nghiệm PCR để xác nhận nếu họ có kết quả dương tính.

The ministry has drafted new entry guidelines for overseas Vietnamese arriving by regular international flights that require them to self-monitor their health for the first three days at home or a hotel and isolate themselves.

Bộ đã soạn thảo hướng dẫn nhập cảnh mới cho người Việt Nam ở nước ngoài về bằng các chuyến bay quốc tế thông thường, yêu cầu họ phải tự theo dõi sức khỏe trong ba ngày đầu tại nhà hoặc khách sạn và cách ly.

They have to undergo PCR testing on the third day, and continue to monitor their health until the end of the 14th day.

Họ phải làm xét nghiệm PCR vào ngày thứ ba, và tiếp tục theo dõi sức khỏe cho đến hết ngày thứ 14.

Unvaccinated passengers have to undergo home quarantine for seven days and be tested on the first and seventh days. They then have to continue monitoring their health for another seven days.
Những hành khách chưa được tiêm chủng phải trải qua cách ly tại nhà trong bảy ngày và được kiểm tra vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy. Sau đó họ phải tiếp tục theo dõi sức khỏe trong bảy ngày nữa.

All passengers except children aged under two entering the country must furnish a negative PCR test result, but the aviation association wants the ministry to allow the exemption for everyone under 18.

Tất cả hành khách ngoại trừ trẻ em dưới hai tuổi nhập cảnh phải cung cấp kết quả xét nghiệm PCR âm tính, nhưng hiệp hội hàng không muốn Bộ cho phép miễn trừ cho tất cả mọi người dưới 18 tuổi.

Pointing out the draft proposal does not include foreigners wishing to enter Vietnam for travel and business, it said with the pandemic under control following the high vaccination rate and neighboring countries easing entry regulations and attracting foreign visitors, the ministry should waive quarantine requirement for foreigners who are fully vaccinated or have recovered from Covid.

Chỉ ra dự thảo đề xuất không bao gồm người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch và công tác, nhưng trong khi dịch bệnh đang được kiểm soát khi tỷ lệ tiêm chủng cao và các nước láng giềng đã nới lỏng quy định nhập cảnh và thu hút khách nước ngoài, Bộ nên miễn yêu cầu cách ly đối với người nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ hoặc đã khỏi bệnh Covid.

Health and aviation experts have repeatedly called on the government to not insist on mandatory quarantine for foreigners entering the country by commercial flights to enable the airline and tourism industries to recover.

Các chuyên gia y tế và hàng không đã nhiều lần kêu gọi chính phủ không bắt buộc đối cách ly với người nước ngoài nhập cảnh bằng các chuyến bay thương mại để tạo điều kiện phụ hồi cho ngành hàng không và du lịch.

The government has approved the resumption of international flights on a few routes from January 1.

Chính phủ đã chấp thuận nối lại các chuyến bay quốc tế trên một số tuyến từ ngày 1 tháng 1.

It grounded all international flights in March last year, for a long time allowing in only its nationals, foreign experts, investors, and highly-skilled workers coming by special flights.

Hãng đã dừng tất cả các chuyến bay quốc tế vào tháng 3 năm ngoái, trong một thời gian dài, chỉ cho phép công dân, chuyên gia nước ngoài, nhà đầu tư và công nhân có tay nghề cao đến bằng các chuyến bay đặc biệt.

*Bài viết của tác giả Doan Lan, link bài viết tại : https://e.vnexpress.net/news/travel/aviation-association-wants-home-quarantine-for-overseas-vietnamese-cut-to-3-days-4403328.html

Từ mới:

draft (n)  /drɑːft/ : bản thảo, dự thảo

isolate (v)  /ˈaɪ.sə.leɪt/: cô lập, cách ly

exemption (n)  /ɪɡˈzemp.ʃən/  : sự miễn (thuế,..)

mandatory (adj)  /ˈmæn.də.tər.i/ : có tính bắt buộc

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment