Home Việt Nam Lí do quan hệ tình dục sớm ở thanh thiếu niên Việt Nam

Lí do quan hệ tình dục sớm ở thanh thiếu niên Việt Nam

by Mai Lan
Nguyen Tuan, 15, had sex for the first time earlier this year, did not use a condom and his girlfriend had to take a morning-after pill.

Nguyễn Tuấn, 15 tuổi, quan hệ tình dục lần đầu tiên vào đầu năm nay, không sử dụng bao cao su và bạn gái có uống thuốc tránh thai vào mỗi sáng.

“I think it’s normal and common for teenagers to have sex since many of my peers also do the same,” the HCMC boy says.

“Em nghĩ việc quan hệ tình dục của thanh thiếu niên là bình thường và phổ biến vì nhiều bạn cùng trang lứa với em cũng làm như vậy”, chàng trai TP.HCM nói.

“However, I just learned that there is great risk of contracting STDs, which I had no idea about.”

“Tuy nhiên, em mới biết rằng có rất nhiều nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục mà mình không hề biết.”

He is one of an increasing number of Vietnamese teenagers engaging in early sexual activities, believing that sexual desire during puberty is normal and indulging it would help satisfy their curious minds.

Tuấn là một trong số ngày càng nhiều thanh thiếu niên Việt Nam tham gia vào các hoạt động tình dục sớm, tin rằng ham muốn tình dục ở tuổi dậy thì là bình thường và ham muốn tình dục sẽ giúp thỏa mãn trí tò mò của các em.

According to a 2019 study by the Ministry of Health and World Health Organization on student health behavior, the rate of having sex before the age of 14 had more than doubled to 3.51 percent from 1.45 percent in 2013.

Theo một nghiên cứu năm 2019 của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới về hành vi sức khỏe của học sinh, tỷ lệ quan hệ tình dục trước 14 tuổi đã tăng hơn gấp đôi lên 3,51% từ mức 1,45% vào năm 2013.

Only 42 percent used condoms while 44 percent used other birth control methods, both much lower than in 2013.

Chỉ 42% sử dụng bao cao su trong khi 44% sử dụng các phương pháp tránh thai khác, cả hai đều thấp hơn nhiều so với năm 2013.

A 2018 study by the National University in Hanoi found that around 10 percent of Hanoi students had sex before finishing grade nine and 39 percent before graduating high school.

Một nghiên cứu năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy khoảng 10% học sinh Hà Nội quan hệ tình dục trước khi học hết lớp 9 và 39% trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Around 10 percent of high schoolers admitted to having sex with more than three partners.

Khoảng 10% học sinh trung học thừa nhận có quan hệ tình dục với hơn ba bạn tình khác.

On a Facebook community group, around 100 admitted they had sex for the first time while in secondary school.

Trên một nhóm cộng đồng Facebook, khoảng 100 người thừa nhận họ đã quan hệ tình dục lần đầu tiên khi còn học trung học.

Many students claim that since sex education in school is taught in a theoretical manner, they try to sate their curiosity and get first-hand experience by watching pornography and engaging in unprotected sex.

Nhiều sinh viên khẳng định rằng vì giáo dục giới tính trong trường học được dạy theo cách lý thuyết, họ cố gắng thỏa mãn sự tò mò của mình và có được kinh nghiệm trực tiếp bằng cách xem các nội dung khiêu dâm và quan hệ tình dục thiếu an toàn.

Nguyen Van Thanh had sex with his girlfriend at the age of 16 for the first time and has been keeping it a secret from his parents. Like Tuan, he also says his school did not teach or equip him with knowledge about how to protect himself from STDs.

Nguyễn Văn Thành có quan hệ tình dục với bạn gái lần đầu tiên ở tuổi 16 và giấu kín bố mẹ. Giống như Tuấn, em cũng cho biết trường của em đã không dạy hay trang bị kiến ​​thức về cách bảo vệ bản thân khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

“I didn’t use a condom because I had no idea how to.

“Tôi không sử dụng bao cao su vì tôi không biết phải làm thế nào.

“At school, we only learn about body parts and about reproduction via biology textbooks.

“Ở trường, chúng em chỉ học về các bộ phận cơ thể và về sinh sản qua sách giáo khoa sinh học.

Many Facebook groups with thousands of members have become places where underage people openly share their sexual experiences.

Nhiều nhóm Facebook với hàng nghìn thành viên đã trở thành nơi những người chưa đủ tuổi công khai chia sẻ kinh nghiệm tình dục của họ.

Several of them admit to having sex with numerous partners before the age of 18.

Một số người trong số họ thừa nhận đã quan hệ tình dục với nhiều bạn tình trước 18 tuổi.

Tran Xuan Quoc, 11, went online and used phone apps to learn about sex after hearing many older students talk about the birds and the bees both online and in person.

Em Tran Xuan Quoc, 11 tuổi, đã lên mạng và sử dụng ứng dụng điện thoại để tìm hiểu về tình dục sau khi nghe nhiều học sinh lớn tuổi kể về chuyện “người lớn” cả trên mạng và trực tiếp.

While many people point to early onset of puberty for children developing interest in their bodies and sexual behavior at such an early age, some blame it on stress children face.

Trong khi nhiều người cho rằng việc trẻ dậy thì sớm dẫn tới phát triển sự quan tâm đến cơ thể và hành vi tình dục ở độ tuổi sớm như vậy, một số lại cho rằng đó là do trẻ gặp phải căng thẳng.

“I think students face a wide range of stressors related to academic demands,” Dang The Danh, the father of a high-school boy in HCMC’s District 3, says.

Ông Đặng Thế Danh, cha của một nam sinh trung học ở quận 3, TP HCM, cho biết: “Tôi nghĩ học sinh phải đối mặt với nhiều yếu tố gây căng thẳng liên quan đến yêu cầu học hành.

Tran Thanh Nam, a psychologist, says 20-30 percent of children have anxiety and depression and feel disconnected from their parents, and “so having sex is a way to take their minds off everyday stresses.”

Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý, cho biết 20-30% trẻ em bị lo lắng, trầm cảm và cảm thấy xa cách với cha mẹ, và “vì vậy quan hệ tình dục là một cách giúp đầu óc của chúng thoát khỏi những căng thẳng hàng ngày.”

“Romantic relationships assist them in seeking connections, particularly when they are unable to connect with their family members and feel lonely in their own home.”

“Các mối quan hệ lãng mạn giúp chúng tìm kiếm sự kết nối, đặc biệt khi họ không thể kết nối với các thành viên trong gia đình và cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.”

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/trend/vietnamese-teenagers-on-why-they-have-sex-at-early-age-4472993.html

Từ mới:

condom (n)                  /ˈkɒn.dɒm/                        bao cao su

peer (n)                          /pɪər/                                người đồng trang lứa, địa vị

puberty (n)                    /ˈpjuː.bə.ti/                        tuổi dậy thì

curiosity (n)                  /ˌkjʊə.riˈɒs.ə.ti/                  sự tò mò

pornography (n)            /pɔːˈnɒɡ.rə.fi/                    sách báo, phim khiêu dâm

anxiety (n)                      /æŋˈzaɪ.ə.ti/                       sự lo lắng

You may also like

Leave a Comment