Home Học tiếng AnhNgữ pháp tiếng Anh Neither nor & Either or là gì? Cấu trúc, cách dùng & bài tập

Neither nor & Either or là gì? Cấu trúc, cách dùng & bài tập

by Admin
I like either Maths or Literature” or “I like neither Maths nor Literature”.

Nếu bạn đang chưa rõ sự khác nhau về ý nghĩa của hai câu trên cũng như cách sử dụng cấu trúc Either…Or và Neither…Nor thì hãy đọc bài viết dưới đây nhé.

A. Either…Or

Either…or có nghĩa là hoặc…hoặc, được dùng để khẳng định khả năng có thể xảy ra với một trong hai đối tượng được nhắc đến, hiểu đơn giản là hoặc cái này hoặc cái kia.

Either A or B+ V(chia theo B)

(A và B có thể là đại từ, danh từ, tính từ, mệnh đề. Trường hợp A và B là mệnh đề sẽ không có V theo sau)

Vị trí: Either…or có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu.

Ví dụ:

Either I or Hung will pass the exam next week with the highest score.

Tôi hoặc Hùng sẽ qua bài kiểm tra tuần tới với điểm số cao nhất.

either or là gì

Either I or Hung will pass the exam next week with the highest scores.

Either I or you will go to the Smith’s house to join the party.

Hoặc tôi hoặc bạn sẽ đến nhà Smith để tham gia bữa tiệc.

He eats either bread or noodles for breakfast.

Anh ấy thường ăn sáng bằng bánh mì hoặc mì.

He must be either mad or drunk.

Anh ấy có lẽ hoặc là bị điên hoặc là bị say rượu.

Either you go out of my house or I will call the police.

Hoặc là bạn ra khỏi nhà tôi hoặc là tôi sẽ gọi cảnh sát.

B. Neither…Nor

Neither…nor có nghĩa là không…cũng không, được dùng để phủ định đồng thời cả hai đối tượng được nhắc đến.

Neither A nor B + V(chia theo B)…

(A và B có thể là đại từ, danh từ, tính từ, mệnh đề. Trường hợp A và B là mệnh đề sẽ không có V theo sau)

Vị trí: Neither…nor có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu.

Ví dụ:

Neither I nor my best friends go to school yesterday.

Cả tôi và những người bạn thân của tôi đều đã không đi học ngày hôm qua.

neither nor là gì

Neither I nor my best friends didn’t go to school yesterday.

I drink neither milk nor tea.

Tôi không uống sữa cũng như không uống trà.

They were neither sad nor disappointed with their exam results.

Họ không buồn cũng không thất vọng với kết quả kì thi.

Neither they invited me to the party norI want to go there.

Họ không mời tôi đến dự tiệc mà tôi cũng không muốn đến đó.

Câu đảo ngữ với Neither, Nor

Neither/Nor + Trợ động từ + S

Neither + Trợ động từ + S + V1 + nor + V2

Ví dụ:

Kim didn’t go to work. Neither did his sister.

Kim đã không phải đi làm. Chị gái anh ấy cũng không.

Neither did she clean the house nor fold the clothes.

Cô ấy không lau nhà cũng không gấp quần áo.

C. Một số lưu ý khi sử dụng Either…or và Neither…nor

1. Khi chia động từ với Either…or và Neither…nor thì động từ được chia theo chủ ngữ thứ 2 (chủ ngữ đứng sau or hoặc nor).

Ví dụ:

Either Jun or his children like playing football.

Neither my cats nor my dog is black.

2. Chuyển đổi giữa Either…or và Neither…nor

Neither…nor = Not either…or

Ví dụ:

Minh likes neither yellow hat nor red one. Finally, he likes this.

Minh doesn’t like either yellow hat or red one. Finally, he likes this.

Ngoài cấu trúc trên, ta có thể dùng cấu trúc and…not…either

Ví dụ:

Neither Kien or Thai passed the exam last year.

Kien didn’t pass the exam last year and Thai did not, either.

3. Khi Either hoặc Neither đứng một mình

Trường hợp này, Either sẽ mang nghĩa là một trong những đối tượng được nhắc đến, còn Neither mang nghĩa là không đối tượng nào.

Either và Neither sẽ được đặt đầu câu, trước chủ ngữ và động từ sau chủ ngữ sẽ được chia số ít.

Ví dụ:

Either person in this class is under 15.

Một trong số những người trong lớp này là dưới 15 tuổi.

Neither teacher goes to school on Saturday.

Không giáo viên nào đến trường vào thứ 7.

Xem thêm: Cấu trúc Unless (If not): Cách dùng & những lưu ý khi sử dụng

Bài tập vận dụng

 1. In this game, you _______ win _______ lose. It depends on you.
 2. _______ Tuan _______ Tu will help you with your homework. They are both busy at the moment.
 3. This is my offer. You _______ take it _______ leave it.
 4. When I go to the restaurant, I eat _______ meat _______ roast chicken. These are my favorite meals.
 5. His mother believed _______ his son _______ his friend. She thought that both were lying.
 6. I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my problems all alone.
 7. _______ Hoa _______ Hue will write the report. Just ask one of them.
 8. _______ you return the money you had stolen _______ I’ll call the police.
 9. My mum can _______ read _______ write. She is illiterate.
 10. You can use _______ this computer _______ the other one. Someone must fix them first.

Đáp Án

 1. Either …or
 2. Neither … nor
 3. Either … or
 4. Either … or
 5. Neither … nor
 6. Neither … nor
 7. Either … or
 8. Either … or
 9. Neither … nor
 10. Neither … nor

Trên đây là toàn bộ kiến thức về Either…or và Neither…nor. Thật dễ dàng dể nắm bắt và vận dụng đúng không nào! Hy vọng bài viết thực sự hữu ích dành cho bạn để nâng cao hơn về vốn ngữ pháp Tiếng Anh.

Xem thêm: Câu tường thuật, trần thuật, gián tiếp trong tiếng Anh (Reported Speech)

You may also like

2 comments

Khánh Linh 03/03/2020 - 22:20

Cảm ơn bạn đã phản hồi cho Báo Song Ngữ. Chúng tôi ghi nhận lỗi sai này, chắc do trong quá trình soạn bài có chút nhầm lẫn về cấu trúc. Mình sẽ sửa lại ví dụ cho chuẩn xác với cấu trúc Neither…nor.

Reply
nguyễn đức dũng 02/03/2020 - 13:28

page đặt ví dụ sai rồi. Neither I nor my best friends didn’t go to school yesterday.

⟹ Cả tôi và những người bạn thân của tôi đều đã không đi học ngày hôm qua.

Đã neither… nor rồi sao cào phủ định được chứ

Reply

Leave a Comment