Home Việt Nam Nơi thời gian đã ngủ quên

Nơi thời gian đã ngủ quên

by Mai Lan
Duong Lam Village is a living daily life museum with a lifestyle that has remained virtually unchanged for centuries. A bewitched Hanoian captures its images for posterity.

Với lối sống hầu như không thay đổi trong nhiều thế kỷ, làng Đường Lâm là một bảo tàng sống vẫn tồn tại hàng ngày. Một người Hà Nội say mê ghi lại những hình ảnh của nó gửi đến thế hệ sau.

Two women dressed in traditional peasant attire walk through the village gate.

Hai người phụ nữ mặc trang phục truyền thống của người nông dân đi bộ qua cổng làng.

Tran Quoc Trung said he was motivated to make this collection by fear that Duong Lam Village would become a victim of modern urbanization in the near future.

Trần Quốc Trung cho biết động lực để anh thực hiện bộ sưu tập này bởi sự lo sợ làng Đường Lâm sẽ trở thành nạn nhân của quá trình đô thị hóa hiện đại trong nay mai.

The village, about 45 kilometers west of downtown Hanoi, still preserves many of its historical and cultural features. It boasts 956 ancient houses, including those built in 1649, 1703 and around 1850.

Ngôi làng cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 45 km về phía Tây, hiện vẫn còn lưu giữ nhiều nét văn hóa lịch sử. Nó tự hào có 956 ngôi nhà cổ, bao gồm cả những ngôi nhà được xây dựng vào năm 1649, 1703 và khoảng những năm 1850.

Though there are many entrances to the village, the Mong Phu Gate remains a popular starting point for tourists. This is reportedly the only ancient village gate left intact in northern Vietnam.

Mặc dù có nhiều lối vào làng nhưng Cổng Mông Phụ vẫn là điểm xuất phát phổ biến của du khách. Đây được cho là cổng làng cổ duy nhất còn nguyên vẹn ở miền Bắc Việt Nam.

The Mong Phu communal house is the heart of the village and village life. Legend has it that it was built on the forehead of a dragon in 1684 under the reign of King Le Hien Tong in the shape of a capital “I.” The stately building hosts public events, festivities and meetings.

Đình Mông Phụ là trái tim của đời sống làng xã. Tương truyền, nó được xây dựng trên trán một con rồng vào năm 1684 dưới triều vua Lê Hiển Tông với hình chữ “I”. Tòa nhà trang nghiêm là nơi tổ chức các sự kiện, lễ hội và cuộc họp làng.

Amongst tens of thousands of Vietnamese villages, Duong Lam is the first to be recognized as a national architectural heritage site.

Trong hàng vạn làng quê Việt Nam, Đường Lâm là làng đầu tiên được công nhận là di sản kiến ​​trúc cấp quốc gia.

An elderly woman tosses rice on a flat bamboo basket to remove tailings from rice grains.

Một người phụ nữ lớn tuổi vo gạo trên chiếc thúng bằng tre để loại bỏ cặn bẩn bám trên hạt gạo.

In Duong Lam, most young people have moved to big cities and industrial hubs to earn their living, while the older villagers stay at home and live mainly on rice cultivation.

Ở Đường Lâm, phần lớn thanh niên đã chuyển đến các thành phố lớn và các trung tâm công nghiệp để mưu sinh, còn những người lớn tuổi ở nhà và sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa.

Old women in the village still preserve the long-standing custom of chewing betel with areca nuts.

Các cụ già trong làng vẫn lưu giữ phong tục ăn trầu cau lâu đời.

In Vietnam, the custom of offering betel and areca is said to date back to the reign of the Hung Kings. It is associated with the “Legend of Betel and Areca” about a wife’s fidelity to her husband and the love between two twin brothers; therefore, the custom symbolizes love, brotherhood, family, and happiness.

Ở Việt Nam, tục dâng trầu cau được cho là có từ thời các Vua Hùng. Nó gắn liền với sự tích “Sự tích trầu cau” về lòng chung thủy của người vợ với chồng và tình yêu thương giữa hai anh em sinh đôi; vì vậy, phong tục tượng trưng cho tình yêu, tình anh em, gia đình, hạnh phúc.

Younger Vietnamese no longer chew betel and it is a habit dying out.

Người Việt trẻ không còn nhai trầu nữa và thói quen này đang mai một dần.

An elderly couple prepare to make soy sauce, a skill that has been passed through generations.

Một cặp vợ chồng già chuẩn bị làm nước tương, kỹ năng này đã được truyền qua nhiều thế hệ.

In the past, every household in the village used to make and store jars of soy sauce to use all year round. Today they also sell the condiment to outsiders.

Trước đây, mỗi hộ gia đình trong làng thường làm và tích trữ những hũ tương để dùng quanh năm. Ngày nay họ cũng bán thứ gia vị này cho người ngoài.

It is made with glutinous rice, salt, soybean and water. The villagers say the sauce is especially delicious if made with rainwater.

Nó được làm bằng gạo nếp, muối, đậu tương và nước. Những người dân trong làng nói rằng nước chấm ngon đặc biệt nếu được làm bằng nước mưa.

The villagers always make their soy sauce in May and June thanks to favorable weather conditions.

Người dân làm tương vào tháng 5 và tháng 6 nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi.

Women or men stirring huge earthen cauldrons containing tuong are a common sight. Tuong is a popular dipping sauce in the northern Vietnamese countryside and is also used as a condiment for cooking.

Hình ảnh phụ nữ hay đàn ông khuấy những chiếc vạc đất khổng lồ đựng tương thường xuyên xuất hiện tại đây. Tương là một loại nước chấm phổ biến ở các vùng quê miền Bắc Việt Nam và cũng được dùng làm gia vị nấu ăn.

Villagers are at their busiest during the rice harvest season.

Người dân trong làng bận rộn nhất vào mùa thu hoạch lúa.

*Bài viết của tác giả Trung Nghia, Tran Quoc Trung trên báo VnExpress, link bài viết tại: Committing to posterity a time when time stood still – VnExpress International

*Bài viết được livestream tại fanpage chính thức của báo song ngữ, link tại đây

Từ mới:

Museum (n)        /mjuːˈziː.əm/    bảo tàng

virtually (adj)      /ˈvɜː.tʃu.ə.li/     hầu như, gần như

bewitched (adj)   /bɪˈwɪtʃt/         mê mẩn

posterity (n)      /pɒsˈter.ə.ti/      hậu thế, con cháu

peasant (n)         /ˈpez.ənt/      người nhà quê, người nông dân

attire (n)               /əˈtaɪər/            trang phục

modern urbanization / ˈmɒd.ən ˌɜː.bən.aɪˈzeɪ.ʃən / hiện đại hóa

preserve (v)       /prɪˈzɜːv/         bảo tồn

intact (adj)          /ɪnˈtækt/         nguyên vẹn

communal (adj) /ˈkɒm.jə.nəl/   cộng đồng

reign (n)             /reɪn/              triều đại

toss (v)              /tɒs/                 vo (gạo), ném

tailing (n)           /teɪlɪ/               cặn bẩn

cultivation (n)  /ˌkʌl.tɪˈveɪ.ʃən/  trồng trọt, canh tác

fidelity (n)            /fɪˈdel.ə.ti/          sự chung thủy

glutinous (adj)     /ˈɡluː.tɪ.nəs/     dính chặt, (gạo) nếp

condiment (n)     /ˈkɒn.dɪ.mənt/     gia vị

 

You may also like

1 comment

Nhung 05/12/2021 - 21:00

nhìn những hình ảnh này lại nhớ làng quê ngày xưa quá. bây giờ thay đổi nhiều rùi :<

Reply

Leave a Comment