Home Việt Nam Phụ huynh học sinh ở Hà Nội khẩn cầu cho con đi học trở lại

Phụ huynh học sinh ở Hà Nội khẩn cầu cho con đi học trở lại

by Mai Lan
Dieu Linh, 42, didn’t hesitate to answer “yes” when asked if she would let her children return to school after the Tet holiday.

Chị Diệu Linh, 42 tuổi, không ngần ngại trả lời “có” khi được hỏi có cho con đi học lại sau Tết hay không.

Hanoi has been recording around 3,000 new Covid-19 cases daily. But many parents like Linh said they no longer fear the coronavirus like before.

Hà Nội ghi nhận khoảng 3.000 ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày. Nhưng nhiều bậc cha mẹ như chị Linh cho biết họ không còn sợ vi rút Corona như trước.

Tran The Cuong, director of the Hanoi Department of Education and Training, said the department would propose to city authorities to let all students between 7th and 12th grades return to school across the city. The proposal would be considered in accordance with the coronavirus situation and student vaccinate rate, he added.

Ông Trần Thế Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở sẽ đề xuất với chính quyền thành phố cho tất cả học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đi học lại trên toàn thành phố. Đề xuất này sẽ được xem xét phù hợp với tình hình vi rút Corona và tỷ lệ tiêm chủng của học sinh, ông nói thêm.

Linh agrees to the idea. Linh, who lives in Long Bien District and mother of a 7th and a 10th grader, said that even while the kids don’t go to school, they still go out with their families frequently anyway. As such, their infection risks would not be that much different whether they go to school or not.

Chị Linh đồng ý với ý kiến trên. Chị Linh, sống ở quận Long Biên, là mẹ của hai học sinh lớp 7 và lớp 10 cho biết, dù các con không đi học nhưng dù sao vẫn thường xuyên đi chơi cùng gia đình. Do đó, nguy cơ lây nhiễm của họ sẽ không khác nhau nhiều cho dù chúng có đi học hay không.

One major concern for Linh is her children’s development. Ever since her 10th grader kid managed to get into Nguyen Gia Thieu High School, they have not been able to meet their new classmates and teachers. Her child would often tell her there was “nothing to do” and “no one to play with.” The same goes for her 7th grader, who now only sits in a corner all day reading books.

Một mối quan tâm chính của Linh là sự phát triển của các con cô. Kể từ khi bé lớp 10 vào được trường THPT Nguyễn Gia Thiều, em đã không được gặp bạn học và thầy cô mới của mình. Cháu thường nói với cô rằng “không có gì để làm” và “không có ai để chơi cùng.” Điều này cũng xảy ra với bé lớp 7, giờ chỉ ngồi một góc cả ngày để đọc sách.

“My job takes a lot of time, so I only get to take them out to play at the weekends, and sometimes weekday nights. I’m worried about not being able to fulfill all their communication needs,” she said.

“Công việc của tôi tốn nhiều thời gian nên tôi chỉ có thể đưa chúng đi chơi vào cuối tuần, và đôi khi là vài đêm trong tuần. Tôi lo lắng về việc không thể đáp ứng mọi nhu cầu giao tiếp của chúng”, cô nói.

Sharing Linh’s opinion, Hoang Son, 40, often encourages his wife to be open to the idea of the kids going back to school.

Cùng quan điểm với chị Linh, anh Hoàng Sơn, 40 tuổi, thường khuyến khích vợ cởi mở với tư tưởng cho các con đi học trở lại.

Son, who lives in Dong Da District, believes knowledge and academic achievements are just an aspect of school education. What worries him is the long-term health and psychological impacts that staying at home too long might cause his 8th-grade daughter.

Anh Sơn, sống tại quận Đống Đa, tin rằng kiến ​​thức và thành tích học tập chỉ là một khía cạnh của giáo dục ở trường. Điều khiến anh lo lắng là những ảnh hưởng về sức khỏe và tâm lý lâu dài mà việc ở nhà quá lâu có thể gây ra cho cô con gái đang học lớp 8 của anh.

After eight months of studying online, Son’s daughter began to develop myopia, and her eyes constantly watered after long periods in front of the screen. As both parents are still working, their daughter often must stay home alone all day. After seeing their daughter beginning to talk less and less, Son and his wife decided to go home and share lunches with their child every day.

Sau 8 tháng học trên mạng, con gái anh Sơn bắt đầu bị cận thị, mắt liên tục chảy nước mắt sau thời gian dài ngồi trước màn hình. Vì cả bố và mẹ đều đi làm nên con gái họ thường phải ở nhà một mình cả ngày. Sau khi thấy con gái ngày càng ít nói, vợ chồng anh Sơn quyết định về nhà ăn trưa cùng con mỗi ngày.

Son said he often wondered what would happen if his daughter went to school and contracted Covid-19. But knowing that most children only have mild symptoms, he feels more reassured. The possibility of long Covid however concerns him.

Anh Sơn cho biết thường tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu con gái anh đi học và mắc bệnh Covid-19. Nhưng biết đa số trẻ chỉ bị nhẹ nên anh thấy yên tâm hơn. Tuy nhiên, khả năng Covid kéo dài là điều khiến anh quan tâm.

“While I don’t know if my child would be infected with Covid-19, what’s certain is the health and mental impacts she’s suffering. In the long run, I don’t know which could be worse.”

“Mặc dù tôi không biết liệu con mình có bị nhiễm Covid-19 hay không, nhưng điều chắc chắn là những ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần mà bé phải chịu. Về lâu dài, tôi không biết điều gì sẽ có thể tồi tệ hơn nữa.”

Hanoi students had stopped going to school starting May 2021 as the fourth coronavirus wave hit. Starting November, students of certain grades began to return to school in certain areas. There are now around 64,000 students out of 2.2 million in the capital studying in school, while the rest remain home.

Học sinh Hà Nội phải nghỉ học bắt đầu từ tháng 5 năm 2021 khi đợt vi rút Corona thứ tư tấn công. Bắt đầu từ tháng 11, học sinh ở một số khối cụ thể bắt đầu quay trở lại trường học ở một số khu vực nhất định. Hiện có khoảng 64.000 học sinh trong tổng số 2,2 triệu học sinh ở thủ đô đang đi học, trong khi số còn lại ở nhà.

*Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/let-children-return-to-school-hanoi-parents-plead-4416775.html

Từ mới: 

hesitate (v)                       /ˈhez.ɪ.teɪt/                     chần chừ, ngần ngại

infection (n)                      /ɪnˈfek.ʃən/                    sự lây nhiễm
psychological (adj)          /ˌsaɪ.kəlˈɒdʒ.ɪ.kəl/         thuộc về tâm lý
myopia (n)                         /maɪˈəʊ.pi.ə/                  bệnh cận thị
reassured (adj)                  /ˌriː.əˈʃɔːr/                      cảm thấy yên tâm

You may also like

Leave a Comment