Home Việt Nam Sinh viên đại học đổ xô đi tìm nhà trọ

Sinh viên đại học đổ xô đi tìm nhà trọ

by Thu Hà
Dinh Tue Tam has been spending about two hours every day with a group of friends scouting for rental houses after learning his school would reopen Feb. 28.

Mỗi ngày Đinh Tuệ Tâm đều dành khoảng hai tiếng cùng một nhóm bạn đi thuê nhà sau khi biết trường sẽ mở cửa trở lại vào ngày 28 tháng hai.

Tam, a sophomore student at Hanoi University of Pharmacy, returned to neighboring Hai Phong Province to celebrate Reunification Day (April 30) and Labor Day (May 1) last year and has remained there since after Covid resurfaced last April, forcing schools across the country to switch to remote learning.

Tâm, sinh viên năm thứ hai Đại học Dược Hà Nội, đã về quê ở Hải Phòng vào ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm ngoái và ở đó kể từ khi Covid bùng phát vào tháng 4 năm ngoái, buộc các trường học trên cả nước chuyển sang học trực tuyến.

At the time, Tam and his roommate still paid the monthly rent of VND1.7 million ($74.93), hoping the outbreak would quickly subside so he could return to school.

Vào thời điểm đó, Tâm và bạn cùng phòng vẫn trả tiền thuê nhà hàng tháng là 1,7 triệu đồng (74,93 USD), với hy vọng dịch bệnh sẽ nhanh chóng lắng xuống để có thể trở lại trường học.

But Tam grew impatient since she has still not received any notice to return to school half a year later.

Nhưng Tâm sốt ruột hơn vì nửa năm sau vẫn chưa nhận được thông báo đi học lại.

Since he was still in Hai Phong, Tam decided to return his room last November. He didn’t want to prolong the payment without knowing when he would return to class.

Do còn ở Hải Phòng nên tháng 11 năm ngoái Tâm quyết định trả phòng. Anh không muốn kéo dài thời gian phải trả tiền mà không biết khi nào mới quay lại lớp.

His school would resume in-person learning later this month, Tam and five classmates have been searching for a two-bedroom apartment with rent between VND6-7 million a month.

Cuối tháng này, trường sẽ quay lại học trực tiếp, Tâm và 5 bạn cùng lớp đã tìm kiếm một căn hộ 2 phòng ngủ với giá thuê từ 6 – 7 triệu đồng / tháng.

Though they have been looking for accommodation since Lunar New Year, the group have yet to find a suitable spot.

Dù đã tìm nhà trọ từ Tết Nguyên đán nhưng cả nhóm vẫn chưa tìm được chỗ ưng ý.

“I missed securing three or four places in a row, so my friends and I plan to return to Hanoi on Feb. 20, then split up to search. We’ll deposit right away if we find a suitable spot,” Tam explained.

“Tôi đã bỏ lỡ mất ba đến bốn chỗ liên tiếp, vì vậy tôi và bạn bè dự định quay trở lại Hà Nội vào ngày 20 tháng 2, sau đó chia ra để tìm kiếm. Chúng tôi sẽ đặt cọc ngay nếu tìm được chỗ phù hợp”, Tâm giải thích.

If he is unable to find a place to live before the “deadline” of Feb. 28, she will stay with friends or acquaintances before continuing her search.

Nếu anh không thể tìm được nơi ở trước “hạn chót” là ngày 28 tháng 2, anh sẽ ở lại với bạn bè hoặc người quen trước khi tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình.

The Mistry of Education and Training has strongly called for localities to reopen schools after Lunar New Year.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã mạnh mẽ kêu gọi các địa phương mở cửa trường học trở lại sau Tết Nguyên đán.

Pham Quang Hung, head of the Ministry of Education and Training’s International Cooperation Department, said reopening schools is inevitable since the vaccine rate is high. In Vietnam, most people aged 12 and above have received two Covid vaccine shots.

Ông Phạm Quang Hùng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ GD & ĐT, cho biết việc mở cửa trường trở lại là điều tất yếu vì tỷ lệ tiêm vắc xin cao. Tại Việt Nam, hầu hết những người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm hai mũi vắc xin Covid.

All universities and colleges agreed to reopen in February. While some schools have not specified a date, many students are scrambling to find accommodation at present.

Tất cả các trường đại học và cao đẳng đã đồng ý mở cửa trở lại vào tháng hai. Trong khi một số trường chưa xác định ngày học thì hiện tại nhiều sinh viên đang nháo nhác tìm nhà trọ.

Mai Huong, a senior at Hanoi Law University, has been scouting for accommodation even before the Lunar New Year holiday from Jan. 29-Feb. She said since many schools have reopened, her school will eventually do to the same.

Mai Hương, sinh viên năm cuối Đại học Luật Hà Nội, đã tìm kiếm nhà trọ trước khi nghỉ Tết Nguyên đán từ 29/1 đến 2/2. Cô ấy nói vì nhiều trường đã mở cửa trở lại, trường của cô ấy cuối cùng cũng sẽ làm như vậy.

She and two friends had rented a mini-apartment for more than VND5 million per month before the fourth Covid wave struck in April last year.

Cô và hai người bạn đã thuê một căn hộ chung cư mini với giá hơn 5 triệu đồng mỗi tháng trước khi làn sóng Covid thứ tư xảy ra vào tháng 4 năm ngoái.

In October last year, Huong returned the house since she couldn’t afford to pay the rent on her own after a friend found other accommodation while the other graduated.

Vào tháng 10 năm ngoái, Hương trả lại nhà vì không có khả năng tự trả tiền thuê nhà sau khi một người bạn tìm được chỗ trọ khác và người kia đã tốt nghiệp.

The student from northern Quang Ninh Province is looking for a room for around VND3-3.5 million and wants to share the cost with another friend.

Cô sinh viên quê Quảng Ninh đang tìm phòng trọ với giá khoảng 3,5 – 3,5 triệu đồng và muốn chia sẻ chi phí với một người bạn khác.

“My friend will return to Hanoi in the next few days. So I will ask her friend to search, check the room in person and make a deposit as soon as possible,” Huong said.

“Bạn tôi sẽ quay lại Hà Nội trong vài ngày tới. Vì vậy, tôi sẽ nhờ bạn ấy tìm kiếm, kiểm tra phòng tận nơi và đặt cọc trong thời gian sớm nhất”, chị Hương nói.

When Vietnam was fighting its most challenging Covid wave, Tam, Huong and many college students returned their rented rooms to go home.

Khi Việt Nam đang chống chọi với làn sóng Covid đầy thử thách nhất, Tâm, Hương và nhiều sinh viên đại học đã trả phòng trở về nhà.

Ha Trong Hieu, 35, the owner of nearly 300 rental rooms, stated that in the last few months of last year, the rate of students checking out reached up to 80 percent.

Hà Trọng Hiếu, 35 tuổi, chủ của gần 300 phòng trọ cho biết, trong vài tháng cuối năm ngoái, tỷ lệ sinh viên trả phòng lên tới 80%.

Now, after most universities announced the resumption of in-person learning, he receives 50-60 inquiries a day.

Bây giờ, sau khi hầu hết các trường đại học thông báo quay lại học trực tiếp, anh ấy nhận được 50-60 yêu cầu mỗi ngày.

“Students are primarily looking for accommodation for 2-3 people with rent around VND2-3.5 million per month,” Hieu said.

“Sinh viên chủ yếu tìm nhà trọ cho 2-3 người với giá thuê khoảng 2,5 triệu đồng / tháng”, anh Hiếu nói.

He revealed that this is his first time seeing a surge in rental demand in February during his six years in the lodging industry.

Anh tiết lộ rằng đây là lần đầu tiên anh thấy nhu cầu thuê nhà tăng vọt vào tháng 2 trong suốt 6 năm làm việc trong ngành nhà nghỉ.

In the days following Lunar New Year, there have been hundreds of inquiries on many student accommodation groups online with students searching for suitable accommodation near their schools.

Những ngày sau Tết Nguyên đán, có hàng trăm lượt hỏi thăm trên nhiều nhóm nhà trọ sinh viên trên mạng với nội dung tìm kiếm nhà trọ phù hợp gần trường.

Students usually find housing from one of three sources: blocks of rented accommodation near schools, houses of acquaintances, and dormitories.

Sinh viên thường tìm nhà từ một trong ba nguồn: dãy trọ thuê gần trường, nhà người quen, ký túc xá.

Recognizing student needs, many schools reserve a space on their official sites to connect students with landlords and innkeepers, attracting 1,000 comments in a matter of days.

Nhận thấy nhu cầu của sinh viên, nhiều trường học dành một chỗ trên trang web chính thức của họ để kết nối sinh viên với chủ nhà trọ và chủ nhà trọ, thu hút 1.000 lượt bình luận chỉ trong vài ngày.

Not just in Hanoi, millions of students in Ho Chi Minh City plan to look for housing when returning to the city as many schools have announced they would reopen this month.

Không chỉ ở Hà Nội, hàng triệu sinh viên tại TP.HCM dự định tìm nhà ở khi quay lại thành phố khi nhiều trường thông báo sẽ mở cửa trở lại trong tháng này.

Currently, all schools have teams that assist students in finding housing in dorms or hostels.

Hiện tại, tất cả các trường đều có đội hỗ trợ sinh viên tìm nhà ở trong ký túc xá hoặc nhà trọ.

Hoang Thi Thoa, deputy director of the Center for Admissions and Student Support at HCMC’s University of Food Industry said: “After Tet, there is a high demand for student housing, and dormitories are nearly full. The school has compiled a list of good and inexpensive rooms for students to check out.”

Bà Hoàng Thị Thoa, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Hỗ trợ sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho biết: “Sau Tết, nhu cầu nhà ở của sinh viên tăng cao, các ký túc xá gần như chật kín. Nhà trường đã tổng hợp danh sách phòng tốt và rẻ cho sinh viên để kiểm tra. “

Nguồn : https://e.vnexpress.net/news/trend/college-students-rush-to-find-accommodation-4426636.html

Từ mới:

dormitory (n) /´dɔ:mitri/ kí túc xá, nhà ở tập thể(của học sinh đại học)

reopen (v)  /ri:´oupən/ mở cửa lại

landlord (n)  /’lændlɔ:d/ chủ nhà, chủ nhà cho thuê

acquaintance (n) /ə’kweintəns/ người quen, sự quen biết

resumption (n) /ri´zʌmpʃən/  khôi phục 

deposit (n)/dɪˈpɒzɪt/ tiền gửi, tiền đặt cọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment