Home Việt Nam Thói quen uống rượu ngày càng tồi tệ của đàn ông

Thói quen uống rượu ngày càng tồi tệ của đàn ông

by Admin
Tran Van Minh of HCMC says he has “a knack for drinking” and feels “uneasy” if he does not drink for two or three days.

Anh Trần Văn Minh ở TP HCM cho biết, anh có “sở trường uống rượu” và cảm thấy “bứt rứt” nếu không uống rượu trong hai hoặc ba ngày.

The factory worker claims he is not an alcoholic though he goes out drinking several times a week and consumes around a dozen cans of beer each time or the equivalent in hard liquor.

Các công nhân nhà máy cho rằng anh ta không phải là người nghiện rượu mặc dù anh ta đi uống rượu nhiều lần trong tuần và mỗi lần khoảng chục lon bia hoặc tương tự với các loại rượu mạnh.

“Like many others, I drink because it helps me forget my problems.”

“Giống như nhiều người khác, tôi uống vì nó giúp tôi quên đi khó khăn của mình.”

Often he blacks out after getting too drunk and wakes up the next day without remembering what happened.

Anh thường bất tỉnh sau khi uống quá nhiều và sáng hôm sau tỉnh dậy anh chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Minh is one of many Vietnamese men who claim they cannot survive without drinking alcohol.

Minh là một trong số nhiều đàn ông Việt Nam cho rằng họ không thể sống nếu thiếu rượu.

Multiple studies have shown that alcohol consumption is dangerously high among Vietnamese men, including young adults, who are ignoring the negative effects on their health, family and society rather than quitting or limiting their liquor consumption.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ rượu ở mức cao tiềm ẩn nguy cơ với nam giới, bao gồm cả lứa tuổi thanh niên, họ đang phớt lờ những ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội hơn là bỏ hoặc hạn chế rượu.

A study done by the Ministry of Health and WHO in 2016 found that 77 percent of men drink liquor and beer, nearly half at hazardous levels.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Bộ Y tế và WHO vào năm 2016 cho thấy 77% nam giới uống rượu và bia, gần một nửa trong số họ sức khỏe ở mức nguy hại.

According to the General Statistics Office (GSO), alcohol consumption in the country rose from 0.9 liters per person per month in 2018 to 1.3 liters in 2020.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (GSO), mức tiêu thụ rượu bia của cả nước tăng từ 0,9 lít / người / tháng vào năm 2018 lên 1,3 lít vào năm 2020.

The country had the worls’s fifth-highest per capita alcohol consumption with 90.2 percent uptick in Vietnamese alcohol intake per capita between 2010 and 2017, according to a 2019 study by the British medical journal Lancet.

Theo một nghiên cứu năm 2019 của tạp chí y khoa Lancet, Việt Nam có mức tiêu thụ rượu bình quân đầu người cao thứ năm với mức tăng 90,2% về lượng rượu trên đầu người từ năm 2010 đến năm 2017.

Many people do not wait to become adults to consume alcohol.

Nhiều người không đợi đến khi trưởng thành để uống rượu.

A survey published by Hanoi University of Public Health in 2018 found that 80 percent of males start drinking while still teenagers and adolescents. Some 44 percent of boys between eighth and 12th grades had their first alcoholic drink before age 14 and 22.5 percent felt tipsy at least once, the survey found.

Một cuộc khảo sát do Đại học Y tế Công cộng công bố năm 2018 cho thấy 80% nam giới bắt đầu uống rượu khi còn ở độ tuổi thanh thiếu niên. Cuộc khảo sát cho thấy khoảng 44% nam sinh từ lớp 8 đến lớp 12 lần đầu tiên uống đồ uống có cồn vào nam 14 tuổi và 22,5% trong số đó cảm thấy say xỉn ít nhất một lần.

Alcohol is an intrinsic part of Vietnamese culture and it plays a central role as a social lubricant in most people’s lives. As a result, drinking beer with the evening meal seems to have been a common feature among working-class people.

Rượu là một phần bản chất của văn hóa Việt Nam và nó đóng vai trò trung tâm như một chất bôi trơn của xã hội trong cuộc sống của hầu hết mọi người. Do đó, uống bia vào bữa tối dường như đã trở thành một đặc điểm chung của những người thuộc tầng lớp lao động.

Nguyen Van Tu, a native of the central Quang Tri Province, loves binge drinking after work with colleagues.

Nguyễn Văn Tú, một người dân miền Trung, tỉnh Quảng Trị yêu thích uống bia với đồng nghiệp sau giờ làm.

“It is a professional ritual and a big part of workplace bonding,” he explains.

Ông giải thích: “Đó là một quy tắc nghề nghiệp và là một phần quan trọng của sự gắn kết nơi làm việc.”

“Post-work booze is like a treat for me and helps me sleep better.”

“Rượu bia sau giờ làm giống như một món ăn ngon đối với tôi và giúp tôi ngủ ngon hơn.”

He insists that he is “not an alcoholic” despite the fact that he drinks three or four times a week. Because he is too inebriated to drive home, friends have to call his wife to come and pick him up.

Anh khẳng định rằng mình “không phải là một người nghiện rượu” mặc dù thực tế là anh uống ba hoặc bốn lần một tuần. Vì quá say nên không thể lái xe về nhà, bạn bè phải gọi vợ đến đón.

“But once you sit at the table, you must drink as hard as you can or you will be perceived as not worthy of being a man,” he explains.

“Nhưng một khi đã ngồi vào bàn, bạn phải uống hết sức mình nếu không sẽ bị cho là không xứng đáng là đàn ông”, anh giải thích.

Dang The Vinh of the northern Thanh Hoa Province professes that drinking in the evening after work is an essential part of his life.

Đặng Thế Vinh, sinh sống ở tỉnh Thanh Hóa tự nói rằng uống rượu mỗi tối sau giờ làm là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

After knocking off several drinks, Vinh and his colleagues are relaxed, laugh and have a lot of fun.

Sau khi uống cạn vài chén, anh Vinh cùng đồng nghiệp thư giãn, cười nói và vui vẻ với nhau.

He too claims he is not an excessive drinker and does not abuse alcohol nor seek alcohol to “feel happy and spirited.”

Anh cũng khẳng định mình không phải là người nghiện rượu quá mức và không lạm dụng rượu cũng như không tìm đến rượu để “cảm thấy vui vẻ về tinh thần”.

“I just enjoy drinking since it helps me and my buddies loosen up and bond better.”

“Tôi uống rượu vì nó giúp tôi và bạn bè thoải mái, gắn bó với nhau hơn.”

He points out it is not uncommon for some people like him to unwind from a rough and stressful day by drinking alcohol.

Anh ấy chỉ ra rằng không có gì lạ khi một số người như anh ấy muốn thư giãn sau một ngày khó khăn và căng thẳng bằng cách uống rượu.

It is widely believed that business deals in Vietnam tend to go more smoothly over a few drinks at the negotiating table, he adds.

Nhiều người tin rằng các giao dịch kinh doanh ở Việt Nam có xu hướng diễn ra suôn sẻ hơn sau một vài ly rượu trên bàn đàm phán, anh nói thêm.

“It is similar to people meeting up and chatting over a cup of coffee,” Vinh, who goes out drinking three or four times a week, explains.

“Nó tương tự khi mọi người gặp gỡ và trò chuyện với 1 ly cafe,” anh Vinh, người đi uống rượu bia ba bốn lần một tuần giải thích.

Another reason behind the steady increase in alcohol dependence is that more men believe it helps forget their problems and is in fact a panacea.

Một lý do khác đằng sau sự gia tăng phụ thuộc vào rượu là nhiều nam giới tin rằng nó giúp quên đi các vấn đề của họ và rượu bia là một loại thuốc chữa bách bệnh.

Truong Quoc Ninh, a resident of HCMC’s Binh Chanh District, says he turned to alcohol to get over his recent divorce.

Trương Quốc Ninh, một người dân ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nói rằng anh đã tìm đến rượu để vượt qua cuộc ly hôn vừa qua.

People in his neighborhood say he is an alcoholic as he survives on just an apple and a pack of instant noodles a day but drinks every day.

Mọi người trong khu phố nói rằng anh ta là một người nghiện rượu vì anh ta sống được chỉ bằng một quả táo và một gói mì ăn liền nhưng uống rượu mỗi ngày.

“I have to drink otherwise I experience withdrawal symptoms like trembling and vomiting if I suddenly stop.”

“Tôi phải uống nếu không tôi sẽ gặp phải các triệu chứng giống như cai nghiện, run rẩy và nôn mửa nếu tôi đột ngột ngừng uống.”

Ninh understands that if he keeps drinking excessively, it can damage his health but he cannot handle the intense and persistent cravings.

Ninh hiểu rằng nếu cứ uống rượu quá mức có thể gây hại cho sức khỏe nhưng không thể kiềm chế được cơn thèm  dữ dội và dai dẳng.

“It is already too late for me to make a fresh start now.”

“Bây giờ là quá muộn để tôi bắt đầu lại.”

Every month the Hanoi Mental Hospital receives more than 30 patients with alcohol-related mental disorders.

Mỗi tháng Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tiếp nhận hơn 30 bệnh nhân rối loạn tâm thần do rượu.

According to the GSO, in 2019 the cost of treating six common types of cancers caused by alcohol abuse was around VND26 trillion (US$1.13 billion) while the cost of dealing with the consequences of alcohol-related traffic accidents was around VND50 trillion.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2019, chi phí điều trị sáu loại ung thư phổ biến do lạm dụng rượu bia gây ra là khoảng 26 nghìn tỷ đồng (1,13 tỷ USD) trong khi chi phí giải quyết hậu quả do tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia là khoảng 50 nghìn tỷ đồng.

Vietnamese spend on average $3.4 billion on alcohol a year, or 3 percent of the government’s revenues, according to official data.

Theo thông tin chính thức, người Việt Nam trung bình chi khoảng 3.4 triệu đô cho rượu bia mỗi năm, tương đương 3% doanh thu của chính phủ.

The spending on health averages $113 per person, according to the Ministry of Health.

Theo Bộ y tế, chi phí dành cho sức khỏe trung bình khoảng 113 đô la một người.

An article published by the Ministry of Health in 2018 said some 800 people die as a result of alcohol-related violence every year.

Một bài báo của Bộ Y tế công bố vào năm 2018 cho biết khoảng 800 người chết vì bạo lực liên quan đến rượu bia mỗi năm.

Alcohol consumption accounts for approximately 30 percent of all cases of social disorder and 70 percent of all criminal offenses involving alcohol occur before the perpetrators turn 30.

Khoảng 30% tổng số trường hợp gây mất trật tự xã hội và 70% tất cả các vụ phạm pháp liên quan đến rượu xảy ra do các đối tượng dưới 30 tuổi.

Forty percent of traffic accidents in Vietnam are linked to excessive drinking, according to WHO, which says it is an alarming rate for a country where road crashes kill a person every hour on average.

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 40% vụ tai nạn gia thông liên quan đến rượu bia quá mức, đây là 1 tỷ lệ đáng báo động đối với một quốc gia nơi mà các vụ va chạm trên đường trung bình mất đi một người mỗi giờ.

A 2016 study titled ‘The Global Burden of Diseases’ by Lancet, which analyzed levels of alcohol use and its health effects in 195 countries and territories from 1990 to 2016, rejects the notion that any drinking can be healthy and concludes there is no amount of alcohol consumption that is safe for overall health.

Một nghiên cứu năm 2016 có tiêu đề ‘Gánh nặng bệnh tật toàn cầu’ của Lancet, đã phân tích mức độ sử dụng rượu và ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe ở 195 quốc gia và vùng lãnh thổ từ năm 1990 đến năm 2016, bác bỏ quan điểm cho rằng bất kỳ loại đồ uống nào đều có lợi cho sức khỏe và kết luận rằng không có uống rượu an toàn cho sức khỏe tổng thể.

WHO sent a letter to Vietnam in 2018 urging local governments to tighten control over the production, sale and advertising of beer and alcoholic beverages to discourage drinking and protect people’s health.

Năm 2018, WHO đã gửi thư tới Việt Nam kêu gọi các chính quyền địa phương thắt chặt kiểm soát việc sản xuất, bán và quảng cáo bia và đồ uống có cồn để hạn chế uống rượu và bảo vệ sức khỏe người dân.

Kidong Park, the WHO representative in Vietnam, told VnExpress in 2019 that the reason why Vietnam is one of the biggest beer consumers in the world is that alcoholic beverages are very affordable in the country due to low taxes.

Kidong Park, đại diện WHO tại Việt Nam, nói với VnExpress vào năm 2019 rằng lý do Việt Nam là một trong những quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới là đồ uống có cồn có giá rất phải chăng trong nước do thuế thấp.

He pointed out that a cross-country study found that the tax on beer in Vietnam is only half the rate in Australia, New Zealand and Thailand.

Qua một nghiên cứu xuyên quốc gia cho thấy rằng thuế đối với bia ở Việt Nam chỉ bằng một nửa ở Úc, New Zealand và Thái Lan.

Furthermore, alcohol is widely accessible in Vietnam, he said.

Hơn nữa, rượu được tiếp cận rộng rãi ở Việt Nam, ông nói.

The government has some regulations on licensing and limits the alcohol sales and legal age for buying alcohol. However, these regulations are largely unenforced, leading to a worrying problem of high alcohol consumption among people aged 14-17, with the rate being 47.5 percent for both sexes.

Chính phủ có một số quy định về cấp phép và giới hạn việc bán rượu và độ tuổi hợp pháp để mua rượu. Tuy nhiên, những quy định này phần lớn không được thực thi, dẫn đến một vấn đề đáng lo ngại về việc uống nhiều rượu ở người từ 14-17 tuổi, với tỷ lệ là 47,5% cho cả nam và nữ.

To promote lower alcohol consumption, the government passed the Law on Preventing Alcohol’s Harmful Effects in January 2020, which doubled existing fines and revokes driving licenses for up to two years.

Để thúc đẩy mức tiêu thụ rượu bia thấp hơn, chính phủ đã thông qua Luật Phòng chống tác hại của rượu bia vào tháng 1 năm 2020, trong đó tăng gấp đôi số tiền phạt hiện có và thu hồi giấy phép lái xe tối đa hai năm.

The fines are up to VND40 million for car drivers and VND8 million for motorbike riders.

Mức phạt lên tới 40 triệu đồng cho tài xế ô tô và 8 triệu đồng với xe máy.

But whatever the hurdles, Vietnamese men do not appear to be deterred from their drinking habit.

Nhưng dù có trở ngại gì đi chăng nữa thì đàn ông Việt cũng không hề nản lòng với thói quen nhậu nhẹt của mình.

Minh discovered two months ago that his liver was swollen due to excessive alcohol consumption. After more than a month of not drinking after work, he resumed saying he would drink less.

Cách đây 2 tháng, Minh phát hiện bệnh gan do uống quá nhiều rượu. Sau hơn một tháng không uống sau giờ làm việc, anh lại tiếp tục nói rằng mình sẽ uống ít hơn.

“I’ll keep an eye on myself by drinking in moderation.

“Tôi sẽ chăm sóc bản thân bằng cách uống có chừng mực.

“Drinking makes me happy and is an inseparable part of my social life. So there is no way I can stop it.”

“Uống rượu làm cho tôi hạnh phúc và là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của tôi. Vì vậy, không có cách nào tôi có thể ngừng uống.”

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/trend/men-and-their-worsening-drinking-habits-4467059.html

Từ mới:

uneasy (adj)  /ʌnˈiː.zi/ : không thoải mái, bứt rứt, phiền toái

hazardous (adj) /ˈhæz.ə.dəs/ : mạo hiểm, nguy hiểm

intrinsic (adj)  /ɪnˈtrɪn.zɪk/ : bản chất, thực chất, bên trong

lubricant (n)  /ˈluː.brɪ.kənt/ : chất bôi trơn, dầu nhờn

excessive (adj)  /ekˈses.ɪv/ : quá mức, thừa, quá thể

trembling (adj) /ˈtrem.blɪŋ/ : run rẩy, lo sợ

vomiting (n)  /ˈvɒm.ɪ.tɪŋ: nôn mửa

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment