Home Việt Nam TPHCM giải quyết tình trạng lộn xộn của các tòa nhà chọc trời

TPHCM giải quyết tình trạng lộn xộn của các tòa nhà chọc trời

by Admin
Skyscrapers and other major projects will have to take measures to avoid traffic jams near their construction sites or implement their projects in phases, HCMC authorities say.

Chính quyền TP.HCM cho biết các tòa nhà chọc trời và các dự án lớn khác sẽ phải thực hiện các biện pháp để tránh ùn tắc giao thông gần địa điểm xây dựng hoặc thực hiện các dự án của họ theo từng giai đoạn.

Experts say such tight restrictions should have been imposed long ago to avoid the current mess and chaos on many roads.

Các chuyên gia cho rằng những quy định chặt chẽ như vậy lẽ ra phải được áp dụng từ lâu để tránh tình trạng lộn xộn và hỗn loạn trên nhiều tuyến đường như hiện nay.

Cars and motorbikes crowded Pho Quang Street in Tan Binh District on Tuesday morning last week, dragging themselves sluggishly towards the downtown area.

Vào sáng thứ ba tuần trước, ôtô, xe máy chen chúc trên đường Phổ Quang, quận Tân Bình phải nhích từng chút một tiến về khu vực trung tâm thành phố.

The road, an entrance to the Tan Son Nhat Airport, is just two kilometers long and only eight meters wide. Yet there are 15 skyscrapers lining it, with tens of thousands of apartments, hotels and offices.

Con đường vào sân bay Tân Sơn Nhất chỉ dài có 2km, rộng 8 mét nhưng có đến 15 toà nhà chọc trời xếp cạnh nhau với hàng chục nghìn căn hộ, khách sạn và văn phòng.

The largest project on the street is an apartment complex with four blocks and 16 floors, hosting around 500 apartments. It has been open for about five years. There are other complexes with 8-10 floors and a hospital, so the street is always crowded. It gets hellish during rush hours.

Dự án lớn nhất trên đoạn đường này là khu căn hộ với 4 toà nhà và 16 tầng, có khoảng 500 căn hộ. Khu này đã được mở khoảng 5 năm. Ngoài ra còn có các khu phức hợp khác với 8-10 tầng và một bệnh viện, vì vậy mà con đường này luôn luôn đông đúc. Nó trở nên thật khủng khiếp vào giờ cao điểm.

Pho Quang isn’t the only street plagued by quickly rising skyscrapers and infrastructures that can’t keep up with them. Nguyen Huu Tho, Nam Ky Khoi Nghia, Nguyen Thi Minh Khai and Mai Chi Tho are a few more examples. HCMC currently has over 1,000 buildings that are 25-100 m tall, mainly in districts 1, 3, 5, 6 and Thu Duc City, overloading surrounding infrastructure.

Phổ Quang không phải là con phố duy nhất khổ sở bởi các toà nhà chọc trời và cơ sở hạ tầng mọc lên nhanh chóng không theo kịp. Đường Nguyễn Hữu Thọ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai và Mai Chí Thọ là một vài ví dụ. TP.HCM hiện có trên 1.000 công trình cao từ 25-100 m, chủ yếu ở các quận 1, 3, 5, 6 và Thủ Đức, gây tình trạng quá tải hạ tầng xung quanh.

By the end of 2021, the ratio between land for traffic and land for urban construction in HCMC was around 13 percent, 10 percentage points lower than the normal standard. Roads in the city, running a total length of over 4,500 km in total, mark a density of 2.26 km per square kilometer, a fifth of the usual standard. HCMC’s figures are lower than other similar cities around the world including Bangkok, Taipei and Singapore.

Vào cuối năm 2021, tỷ lệ đất cho giao thông và đất đô thị ở TpHCM rơi vào khoảng 13%, thấp hơn 10% so với tiêu chuẩn thông thường. Các con đường trong thành phố, có tổng chiều dài hơn 4.500 km, đạt mật độ 2,26 km trên một km vuông, bằng một phần năm tiêu chuẩn thông thường. Số liệu của TP.HCM thấp hơn các thành phố khác trên thế giới bao gồm Bangkok, Đài Bắc và Singapore.

Nguyen Huu Nguyen from the Vietnam Urban Development Planning Association said the main cause of overloaded infrastructures was inconsistent urban and traffic planning, as well as the lack of coordination between relevant authorities. There was also a lack of connectivity between construction projects and the infrastructure around them, he added.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên thuộc Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng quá tải hạ tầng là do quy hoạch giao thông và đô thị thiếu đồng bộ, cũng như thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Ông nói thêm, đây cũng là do thiếu sự kết nối giữa các dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng xung quanh.

The consequence is that skyscrapers are erected in areas where infrastructures cannot support them or have not been properly invested in. Expanding roads, meanwhile, is not easy as land prices would increase, meaning land clearance compensation would increase as well. No budget can cover that, said Nguyen.

Hậu quả là các toà nhà chọc trời được xây dựng lên trong những khu vực sở hạ tầng lại không thể hỗ trợ hoặc được đầu tư đúng mức. Ông Nguyên nói, việc mở rộng đường không hề dễ dàng đồng nghĩa với việc giá đất tăng, và việc bồi thường giải phóng mặt bằng cũng sẽ tăng theo. Ngân sách không đủ để chi trả cho việc đó.

“The quickly increasing construction density leads to increasing population and travel demand while public spaces are narrowing, affecting life quality,” he said.

Ông nói: “Mật độ xây dựng tăng nhanh dẫn đến dân số và nhu cầu đi lại ngày càng tăng trong khi không gian công cộng ngày càng thu hẹp, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống”.

According to the HCMC Department of Transport, it requests different authorities to approve construction projects based on different criteria, but cannot request for projects to be suspended.

Theo Sở giao thông vận tải Tp HCM, đề nghị các cơ quan chức năng phê duyệt các dự án xây dựng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, chứ không thể để các dự án treo ở đó.

To resolve the situation where infrastructure development cannot keep pace with other constructions, HCMC now requires all construction projects to have traffic connectivity solutions and to anticipate changes in travel demands. Major projects need to have evaluations on their impacts on traffic in order to minimize them.

Để giải quyết tình trạng phát triển hạ tầng không theo kịp các công trình xây dựng, TPHCM hiện yêu cầu tất cả các dự án xây dựng phải có giải pháp kết nối giao thông và đón đầu những thay đổi về nhu cầu đi lại. Các dự án lớn cần có đánh giá về tác động của chúng đối với giao thông để giảm thiểu tác động xuống mức tối thiểu.

Projects in downtown areas in districts 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Phu Nhuan, Binh Thanh, Tan Binh, Go Vap, Binh Tan, Tan Phu and Thu Duc City will be evaluated for their impacts within a 0.5 km radius. Projects in suburban areas like Hoc Mon, Binh Chanh, Nha Be, Cu Chi and Can Gio districts will be evaluated for their impacts within a 0.3 km radius.

Các dự án tại khu vực trung tâm quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức sẽ được đánh giá tác động của chúng tới cơ sở hạ tầng trong bán kính 0,5 km. Còn các dự án ở khu vực ngoại thành như huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi và Cần Giờ sẽ được đánh giá tác động trong bán kính 0,3 km.

If projects fail to meet such requirements, they might not be allowed to invest, or they would have to be done in phases instead.

Nếu các dự án không đáp ứng được các yêu cầu đó thì có thể không được phép đầu tư hoặc phải thực hiện theo từng giai đoạn.

Ngo Viet Nam Son, an architect, said such evaluations for skyscrapers were necessary and should have been done a long time ago to ensure urban planning consistency.

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng những đánh giá như vậy đối với các tòa nhà chọc trời là cần thiết và lẽ ra phải thực hiện từ lâu để đảm bảo tính thống nhất trong quy hoạch đô thị.

In areas where construction density is already high and their traffic infrastructure handles more projects, new projects should not be approved. If investors want projects to go ahead, they must pay up to build more roads for the sake of connectivity and to meet increased travel demands.

Ở những khu vực đã có mật độ xây dựng cao và hạ tầng giao thông phải xử lý nhiều dự án hơn thì không nên phê duyệt các dự án mới. Nếu các nhà đầu tư muốn các dự án đi trước, họ phải trả tiền để xây dựng thêm các con đường nhằm mục đích kết nối và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

“Investors would finish projects, sell them and walk away. If the surroundings are affected, it is unfair that the national budget is used to clean up the mess,” said Son, proposing that HCMC needs to have stricter policies regarding construction approval. Evaluations on the impacts of projects must be done by different units, not just the investor, in order to ensure objectivity, he added.

Ông Sơn nói: “Các nhà đầu tư làm xong dự án, bán rồi bỏ đi. Việc đánh giá tác động của các dự án phải được thực hiện bởi các đơn vị khác nhau, không chỉ chủ đầu tư, để đảm bảo tính khách quan, ông nói thêm.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/news/hcmc-takes-belated-steps-to-sort-out-skyscraper-mess-4463145.html

Từ mới:

 phase (n) /feɪz/ : giai đoạn, thời kỳ

 impose (v)  /ɪmˈpəʊz/ : áp đặt, bắt buộc

chaos (n)  /ˈkeɪ.ɒs/ : hỗn độn, lộn xộn

sluggishly (adv)  /ˈslʌɡ.ɪʃ.li/  : chậm chạp, uể oải, lờ đờ

hellish  (adj) /ˈhel.ɪʃ/ : khủng khiếp, ghê tởm, xấu xa

plagued (v)  /pleɪɡ/ : quấy rầy, khổ sở

consistency (n)  /kənˈsɪs.tən.si/ : thống nhất, chắc chắn, vững chắc

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment