Home Việt Nam Tuyến đường sắt Metro tại Hà Nội thâm hụt nặng nề. Vậy thì sao?

Tuyến đường sắt Metro tại Hà Nội thâm hụt nặng nề. Vậy thì sao?

by Mai Lan
Hanoi’s Cat Linh-Ha Dong metro line had a deficit of VND54 billion ($2.35 million) in its first year in operation. This does not call for any breast-beating.

Tàu điện ngầm Cát Linh – Hà Đông của Hà Nội đã bị thâm hụt VND54 tỷ (2,35 triệu đô la) trong năm đầu tiên hoạt động. Điều này không tạo ra bất kỳ sự phản đối kịch liệt nào.

The 2A line of the project, spanning 13 km, had a total investment cost of $552.8 million back in 2008, before ballooning to $868 million in 2017. The line was launched in November 2021 and a 2021 financial report by the Hanoi Railways Company (Hanoi Metro) that operates the line revealed that its revenue in 2021 reached VND5 billion, but its deficit was VND54 billion. Together with other costs and deficits in 2020, the company’s accumulated deficit is estimated at VND160 billion.

Tuyến ga 2A của dự án, kéo dài 13 km, có tổng chi phí đầu tư là 552,8 triệu đô la vào năm 2008, trước khi tăng lên 868 triệu đô la vào năm 2017. Dòng này được ra mắt vào tháng 11 năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) vận hành đường dây cho thấy doanh thu của nó vào năm 2021 đạt 5 tỷ VND, nhưng thâm hụt của nó là VND54 tỷ. Cùng với các chi phí và thâm hụt khác vào năm 2020, thâm hụt tích lũy của công ty được ước tính là 160 tỷ VND.

So, was the metro a wise investment?

Câu hỏi đặt ra, liệu rằng đây có phải là một khoản đầu tư khôn ngoan?

The purpose of public transport has always been to relieve traffic burden and to provide people with an accessible, affordable method to move around. As long as they stay “public”, it will be difficult to generate a profit as the point is to let as many people as possible access daily transportation.

Mục đích của giao thông công cộng luôn là để giảm bớt gánh nặng giao thông và cung cấp cho mọi người một phương pháp dễ tiếp cận, giá cả phải chăng để di chuyển. Miễn con người có lối sống trở lên “công cộng”, sẽ rất khó để tạo ra lợi nhuận, nhưng điểm mấu chốt là để cho càng nhiều người có thể tham gia giao thông hàng ngày.

But what the metro lacks in profit, it delivers in many other aspects. It helps generate profit in many other fields, which should more than make up for the apparent losses it incurs.

Mặc dù những gì Metro thiếu hụt là lợi nhuận, nó lại mang tới nhiều khía cạnh khác. Nó giúp tạo ra lợi nhuận trong nhiều lĩnh vực khác, mà nhiều hơn là bù đắp cho những tổn thất rõ ràng mà nó phải chịu.

For example, someone using a personal vehicle could get stuck in a traffic jam for hours. The metro is not affected by any traffic jam and trips should only take around 30 minutes. With a large number of commuters, the amount of time saved would be tremendous.

Ví dụ, ai đó sử dụng một phương tiện cá nhân có thể bị kẹt xe trong nhiều giờ. Metro không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ việc tắc đường nào và các chuyến đi chỉ mất khoảng 30 phút. Với một số lượng lớn người đi làm, lượng thời gian được tiết kiệm sẽ rất lớn.

Major cities around the world treat public transport as an essential form of traffic, building complex networks for it. We cannot deny the benefits of public transport to the population.

Các thành phố lớn trên thế giới luôn coi giao thông công cộng là một hình thức giao thông thiết yếu, xây dựng các mạng lưới phức tạp cho nó. Chúng ta không thể từ chối những lợi ích của giao thông công cộng cho con người.

The Cat Linh-Ha Dong is Vietnam’s first metro line ever, and it is far from perfect. But once the public transportation network is developed enough, we will see how efficient it can be. At that point, I believe people will switch to the metro as a more convenient method of transportation.

Cát Linh – Hà Đông là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của Việt Nam, và nó không hoàn hảo. Nhưng một khi mạng lưới giao thông công cộng được phát triển đủ, chúng ta sẽ thấy nó có thể hiệu quả như thế nào. Vào thời điểm đó, tôi tin rằng mọi người sẽ chuyển sang tàu điện ngầm như một phương pháp vận chuyển thuận tiện hơn.

What we should do is improve its management and investment mechanisms, so that future lines are well-connected and everyone can access it from any location in the city.

Những điều chúng ta nên làm là cải thiện các cơ chế quản lý và đầu tư của nó, để các tuyến đường trong tương lai được kết nối tốt và mọi người đều có thể tham gia sử dụng nó từ bất kỳ địa điểm nào trong thành phố.

Some people complain about having to walk 1-2 km to reach a station, but I think that’s normal. The same thing happens everywhere around the world and people do it every day. You can’t expect metro stations to be as close to each other as bus stations.

Một số người phàn nàn về việc phải đi bộ 1-2 km để đến trạm, nhưng tôi nghĩ điều đó là bình thường. Điều tương tự cũng xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới và mọi người làm điều đó mỗi ngày. Bạn không thể mong đợi các trạm tàu ​​điện ngầm gần nhau như các trạm xe buýt.

There are still so many flaws that plague the Cat Linh-Ha Dong metro line. It will take time before we can correct them all, but, as they say, all good things take time. Be patient. If more people understand and appreciate the value of public transport, as they will in due course, I’m sure the metro will see moment under the sun.

Vẫn còn rất nhiều lỗ hổng được chỉ ra cho tuyến tàu điện ngầm Cát Linh – Hà Đông. Sẽ mất thời gian trước khi chúng ta có thể cải thiện tất cả, nhưng, như họ nói, tất cả những điều tốt đẹp đều mất thời gian. Hãy kiên nhẫn. Nếu nhiều người hiểu và đánh giá cao giá trị của phương tiện giao thông công cộng, tất nhiên họ sẽ như vậy, tôi chắc chắn rằng tàu điện ngầm sẽ nhìn thấy những khoảnh khắc dưới ánh mặt trời.

*Bài viết của tác giả Phú trên báo VnExpress, xem bài viết tại link: https://e.vnexpress.net/news/readers-views/hanoi-s-metro-line-was-not-designed-to-generate-profit-it-shouldn-t-be-4478197.html

*Từ mới:

breast-beating      (n)    /brɛst-ˈbiːtɪŋ/              sự chống đối một cách ầm ĩ

deficit                    (n)     /’defisit/                     số tiền thiếu hụt

accumulate           (v)    /ə’kju:mjuleit/              chất đống, chồng chất, tích lũy

incur                      (v)    /in’kə:/                         chịu, gánh

tremendous          (adj) /tri’mendəs/                 ghê gớm, khủng khiếp, to lớn

efficient                 (adj) /i’fiʃənt/                        có hiệu lực

mechanism            (n)   /’mekənizm/                 cơ chế

You may also like

Leave a Comment