Home Việt Nam Tỷ phú Singapore trao đổi với sinh viên Việt Nam về công nghệ trong tương lai

Tỷ phú Singapore trao đổi với sinh viên Việt Nam về công nghệ trong tương lai

by Admin
Serg Bell, founder of unicorn Acronis, shared tech trends and his journey of building a global IT empire with students and startups in Hanoi and Ho Chi Minh City.

Serg Bell, cha đẻ của “kỳ lân” Acronis, đã chia sẻ những xu hướng công nghệ và hành trình xây dựng đế chế CNTT toàn cầu với các sinh viên và giới khởi nghiệp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dr. Serg Bell and Dr. Stas Protassov, the two founders of cybersecurity unicorn Acronis with a valuation of $2.5 billion, engaged in dialogue with hundreds of Vietnamese students and startups, at FPT campus in Hanoi on April 12 and at FPT campus in Ho Chi Minh City on April 14.
Tiến sĩ Serg Bell và Tiến sĩ Stas Protassov, hai nhà sáng lập ra kỳ lân an ninh mạng Acronis với định giá 2,5 tỷ USD, đã tham gia trò chuyện với hàng trăm sinh viên và công ty khởi nghiệp ở Việt Nam, tại cơ sở FPT Hà Nội vào ngày 12/4 và tại cơ sở FPT TP. HCM vào ngày 14/4.

Bell is a Singaporean entrepreneur, investor and speaker, the founder and chairman of multiple global IT companies, including Acronis. He has a master’s degree in physics and electrical engineering, and a PhD in computer science, with 350 patents.
Bell là một doanh nhân, nhà đầu tư và diễn giả người Singapore, người sáng lập và là chủ tịch của nhiều công ty công nghệ thông tin toàn cầu, bao gồm cả Acronis. Ông có bằng thạc sĩ về vật lý và kỹ thuật điện, và tiến sĩ về khoa học máy tính, với 350 bằng sáng chế.

Current global issues
Những vấn đề của thế giới

Dr. Bell pointed out the problems of the world related to health, environment, sustainable development… in his speech.
Tiến sĩ Bell chỉ ra những vấn đề của toàn thế giới liên quan đến sức khoẻ, môi trường, sự phát triển bền vững,… trong bài tham luận của ông.

According to Bell, science recognizes “aging” as an issue. “The world’s population of people aged 65 years and older is increasing, and will double by 2050 (2.1 billion), posing a demand for improving learning approaches and labor force,” he said.
Theo ông, khoa học đang thừa nhận “già hoá” là một vấn đề. “Dân số thế giới có tuổi thọ trên 65 hoặc già hơn ngày càng tăng, có thể sẽ gấp đôi vào năm 2050 (2.1 tỉ người), đặt ra nhu cầu cải thiện phương pháp học tập và lực lượng lao động” ông nói thêm.

“In future, the young and the old might join the same class. Therefore, learning approach needs to be appropriate for each age,” according to him.
“Trong tương lai, người trẻ và già ngồi chung một lớp học. Vì vậy, cách tiếp cận cần phù hợp với từng lứa tuổi,” theo tiến sĩ.

Environmental issues are also highlighted as a challenge of humanity, especially for the wealthiest countries. “Development and wealth have seriously affected the environment. Pollution of land, water, air… raise awareness of education and nature conservation,” the billionaire noted.
Vấn đề về môi trường cũng được nhấn mạnh như một thách thức của con người, đặc biệt với những quốc gia thịnh vượng.” Sự phát triển và giàu có này ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Ô nhiễm đất, nước, không khí,… đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức giáo dục và bảo tồn thiên nhiên” vị tỷ phú lưu ý thêm.

Future technologies
Những công nghệ trong tương lai

Bell predicted AI would lead the future of technology because of many breakthroughs in brain function, language, and other applications in life and business.
Bell dự đoán AI sẽ dẫn đầu công nghệ tương lai bởi nhiều đột phá về chức năng của não bộ, ngôn ngữ, và các ứng dụng trong cuộc sống và kinh doanh.

He assessed that quantum technology like sensors will have a great impact and support human life with the advantages of efficiency, cost, and high accuracy.

Ông đánh giá công nghệ lượng tử giống như công nghệ cảm biến sẽ có tác động lớn và hỗ trợ cuộc sống với những ưu điểm như hiệu quả, chi phí và độ chính xác cao.

Another trend is smart materials, which are made from nature and self-restructuring. He also believes that hybrid, which combines virtuality and reality like the metaverse, will evolve in the near future.
Một xu hướng nữa là vật liệu thông minh, được làm từ tự nhiên và tự tái cấu trúc. Ông cũng tin rằng hybrid – kết hợp ảo và thực như metaverse sẽ phát triển thời gian tới.

“When combining science, technology, machines, everything in the world could be simulated on computers in future. Computer science will quickly solve global problems. The development of technology and devices will be inversely proportional to the time to complete a task. Computer technology has really far exceeded its previous limit with practical applications in all aspects of life,” the founder of Acronis stressed.
“Khi kết hợp khoa học, công nghệ, máy móc, tất cả mọi thứ trên thế giới có thể giả lập trên máy tính trong tương lai. Máy tính khoa học sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề toàn cầu, Sự phát triển của công nghệ và thiết bị sẽ tỉ lệ nghịch với thời gian hoàn thành công việc. Công nghệ máy tính thực sự đã vượt xa giới hạn trước đó với nhiều ứng dụng vào thực tế cuộc sống,” nhà sáng lập Acronis chia sẻ.

Become a technology leader
Làm chủ công nghệ

Talking about tech startups, Acronis co-founder Stanislav Protassov said leaders must be able to multitask and play different roles in an organization.
Trò chuyện về khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ, nhà đồng sáng lập Acronis Stanislav Protassov chia sẻ người lãnh đạo cần có khả năng đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, nhiều vai trò khác nhau trong doanh nghiệp.

“When you have ideas and a good leadership, plus expertise in your field, you’re close to success,” the co-founder commented.
“Khi có ý tưởng và một ban lãnh đạo tốt, cộng thêm đó là kiến thức chuyên môn về lĩnh vực khởi nghiệp, bạn đã gần như đạt được các yếu tố khởi nghiệp thành công”, nhà đồng sáng lập Acronis nói.

“Vietnam is a fast-growing economy. Although the country’s IT industry accounts for only 2 percent of GDP, it would contribute 10 percent in the near future.”
“ Việt Nam có nền kinh tế phát triển nhanh. Mặc dù ngành IT chỉ chiếm 2% tổng GDP, nhưng nó có thể thay đổi lên 10% trong thời gian tới.”

According to Bell, a better computer system needs well-invested and serious education. “To reach this goal, education must address cultural, religious and political issues first,” he said.
Nhà sáng lập Serg Bell khẳng định, để xây dựng được hệ thống máy tính tốt hơn, cần có những nền giáo dục được đầu tư bài bản và nghiêm túc. “Để chạm đến mục tiêu này, giáo dục sẽ chạm đến các vấn đề về văn hóa, tôn giáo, chính trị trước”, ông chia sẻ.

“Universities around the world can invest in hybrid models, expand connections and enrich knowledge for students. This generation can save time, absorb great knowledge and continue to access cultures, economics, technology flexibly.
“Các trường đại học trên thế giới có thể đầu tư mô hình hybrid, mở rộng kết nối và làm dày thêm vốn kiến thức cho sinh viên. Thế hệ này có thể tiết kiệm thời gian, lĩnh hội những kiến thức to lớn và tiếp cận được những nền văn hóa – kinh tế – công nghệ linh hoạt”, tiến sỹ nói.

“For young people who want to start a business in the IT field, you must understand the culture of global IT businesses, have a good capacity for English, and be willing to study and research abroad, then start and develop businesses in Vietnam,” Bell added.
“Với những người trẻ muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT, bạn cần hiểu văn hoá các doanh nghiệp IT toàn cầu, có khả năng sử dụng tốt Tiếng Anh và sẵn sàng học tập, nghiên cứu tại nước ngoài, từ đó có thể xây dựng, phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam”, ông nói thêm.

The Acronis founders revealed plan to build an R&D center in Vietnam, expected to attract 700 students. Previously, Acronis had established several development centers around the world, including in Singapore, Bulgaria, Romania, the U.S., and Switzerland.
Nhà sáng lập Acronis cũng tiết lộ kế hoạch xây dựng trung tâm nghiên cứu ở Việt Nam, dự kiến thu hút 700 sinh viên. Trước đây, Acroonis đã thành lập hàng loạt các trung tâm phát triển trên thế giới, bao gồm cả Singapore, Bulgaria, Romania, Hoa Kỳ và Thụy Sĩ.

“Through this center, we hope to discover many young talents in Vietnam in the field of IT,” it was mentioned.
“”Thông qua trung tâm này chúng tôi mong muốn có thể tìm thấy nhiều tài năng trẻ tại Việt Nam trong lĩnh vực IT”, ông đề cập thêm.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/business/singaporean-billionaire-talks-with-vietnamese-students-about-future-technology-4452656.html

Từ mới:

cybersecurity (n) /ˌsaɪ.bə.sɪˈkjʊə.rə.ti/ : an ninh mạng
valuation (n) /ˌvæl.juˈeɪ.ʃən/ : sự định giá, sự đánh giá, giá trị
entrepreneur (n) /ˌɒn.trə.prəˈnɜːr/ : nhà doanh nghiệp
patents (n) /ˈpeɪ.tənt/ : bằng sáng chế, tài tình, khéo léo
quantum (n) /ˈkwɒn.təm/ : lượng tử, mức, định lượng
simulated (adj) /ˈsɪm.jə.leɪ.tɪd/ : giả lập
proportional (adj) /prəˈpɔː.ʃən.əl/ : cân xứng, tỷ lệ đúng
enrich (v) /ɪnˈrɪtʃ/ : nâng cao chất lượng, làm giàu có/ phong phú hơn

You may also like

Leave a Comment