Home Học tiếng Anh [VĂN MẪU] Hướng dẫn viết bài viết Tiếng Anh về Internet

[VĂN MẪU] Hướng dẫn viết bài viết Tiếng Anh về Internet

by Admin
Hiện nay, sự phát triển của khoa học công nghệ đã khiến Internet ngày càng phổ biến hơn. Đặc biệt, đối với các bạn học sinh, Internet dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong học tập, làm việc và giải trí. Vì thế, chủ đề về Internet cũng trở nên phổ biến hơn và xuất hiện thường xuyên trong các bài thi. Hôm nay, chúng mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ cách làm tốt bài viết tiếng anh về Internet nhé!

Cách viết bài viết tiếng Anh về Internet

Các đề bài thường gặp

–    Talk about some advantages of using the Internet (Nói về lợi ích của việc sử dụng Internet)

–     Talk about some harm of overusing the Internet (Nói về những tác hại của việc lạm dụng Internet)

–      What should we do to restrict ourselves overusing the Internet? (Chúng ta nên làm gì để hạn chế bản thân lạm dụng Internet?)

–     How can the Internet help you study? (Internet giúp bạn như thế nào trong việc học của bạn?)

–     Should young children be allowed to use the Internet? Why? (Trẻ em có nên được phép sử dụng Internet không? Tại sao?)

Vì Internet là một chủ đề khá rộng và bao quát, nên tùy vào từng đề bài mà bạn hãy viết dàn ý phù hợp với yêu cầu. Tuy nhiên, bạn phải luôn đảm bảo bố cục đủ ba phần Mở bài, Thân bài, Kết bài để bài viết của bạn có mở đầu, kết thúc và truyền tải đầy đủ nội dung cơ bản nhất.

Một số câu thường gặp 

–   The Internet plays a very crucial role in our studying, working and especially entertaining. (Internet đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong học tập, làm việc và đặc biệt là giải trí)

–    The overuse of the Internet will exacerbate our physical and mental health (Việc lạm dụng Internet sẽ làm cả sức khỏe thể chất và tinh thần của của chúng ta tệ hơn)

–     These days, more and more people rely too much on the Internet and see it as an indispensable element in their life (Ngày nay, ngày càng nhiều người phụ thuộc vào Internet và xem nó như là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của họ)

–     Children can be allowed to use the Internet as long as they can control their time spent on it (Trẻ em có thể được cho phép sử dụng Internet miễn lại chúng có thể kiểm soát được thời gian dành cho nó)

–     Since the virtual world on the Internet is very complicated and dangerous, parental guidance is suggested if children have access to it. (Bởi vì thế giới ảo trên mạng rất phức tạp và nguy hiểm, hướng dẫn của phụ huynh nên được đề xuất đến nếu trẻ em tiếp cận với nó)

–     Unfortunately, too much exposure to the Internet have led to children’s sedentary lifestyle in this modern world (Thật không may, việc tiếp xúc Internet quá nhiều đã dẫn đến lối sống thụ động của trẻ em trong thế giới hiện đại này)

Hướng dẫn viết bài viết Tiếng Anh về Internet

Một số bài văn mẫu về chủ đề Internet bằng tiếng Anh

Bài văn số 1: Talk about some harm of overusing the Internet (Nói về những tác hại của việc lạm dụng Internet)

Undoubtedly, using the Internet brings to us a lot of advantages. However, the overuse of this kind of technology will have some bad effects on us.

(Không nghi ngờ gì nữa, việc sử dụng Internet mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta. Tuy nhiên, việc lạm dụng loại công nghệ này sẽ mang lại một số tác hại cho chúng ta)

First, it will definitely exacerbate both our physical and mental health. If we use the Internet too much, we will suffer from some eye problems. Also, excessive concentrate on the Internet will lead to our sedentary lifestyle – a common issue that young people are facing these days. In terms of mental health, sticking to the Internet means that we spend less time communicating with other people. This will increase stress, pessimism and even depression.

(Đầu tiên, nó chắc chắn sẽ làm cả sức khỏe vật chất lẫn tinh thần của chúng ta tồi tệ hơn. Nếu chúng ta sử dụng Internet quá nhiều, chúng ta sẽ mắc phải những vấn đề về mắt. Hơn nữa, việc tập trung quá mức và Internet sẽ làm chúng ta sống cuộc sống thụ động – một vấn đề phổ biến mà người trẻ đang đối mặt hiện nay. Về mặt sức khỏe tinh thần, việc dính vào Internet nghĩa là chúng ta dành ít thời gian hơn để giao tiếp với người khác. Điều này sẽ làm gia tăng áp lực, sự bi quan và thậm chí là suy sụp.)

Second, too much reliance on the Internet will badly affect our thinking. For example, in order to solve a math problem, if a student in the past tries to come up with the approach himself, students these days can only search on the Internet and copy the answer. This prevents us from thinking logically and finding the solution by ourselves.

(Thứ hai, phụ thuộc quá nhiều vào Internet sẽ ảnh hưởng xấu đến tư duy của chúng ta. Ví dụ, để giải một bài toán, nếu một học sinh trong quá khứ sẽ cố nghĩ ra phương pháp giải, học sinh thời nay chỉ cần tìm kiếm trên Internet và sao chép lại đáp án. Điều này ngăn cản chúng ta suy nghĩ logic và tự tìm ra giải pháp.)

In conclusion, these are two main consequences of overusing the Internet. Therefore, people should avoid it as much as possible.

(Tóm lại, có hai hậu quả của việc làm dụng Internet. Vì vậy, con người nên tránh nó càng nhiều càng tốt)

Bài viết số 2: How can the Internet help you for your studying? (Internet giúp bạn như thế nào trong việc học của bạn?)

It is true that the Internet plays an extremely important role in our daily life. And for a student like me, it helps me a lot in my studying.

(Internet đúng là đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Và đối với một học sinh như tôi, nó giúp tôi rất nhiều trong việc học)

First, it gives me the opportunity to get access to a large source of books and documents anywhere and anytime. As there are a lot of books which cannot be found in the library, the Internet is the only way to read them freely. I love using ebook as it is very convenient for me.

(Đầu tiên, nó cho tôi cơ hội để tiếp cận với một nguồn rất lớn tài liệu và sách bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Vì có nhiều cuốn sách không thể tìm được ở thư viện, Internet là cách duy nhất để đọc chúng miễn phí. Tôi thích sử dụng ebook vì nó rất tiện lợi với tôi,)

Second, thanks to the Internet, my tasks seem to be much easier. Some useful tools such as Google, Facebook, etc allows me to find the solution for a question or a problem immediately. Also, studying on the Internet is becoming more popular these days. I can review my lessons or learn new things through the Internet.

(Thứ hai, nhờ có Internet, những công việc của tôi trông có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Một vài công cụ như Google, Facebook cho phép tôi tìm ra giải pháp cho một câu hỏi hay một vấn đề ngay lập tức. Hơn nữa, học trên Internet đang ngày càng phổ biến hơn. Tôi có thể ôn bài hoặc học những thứ mới thông qua Internet)

The Internet is what a student needs to study more effectively. Personally, I believe it does more good than harm if we use the Internet properly.

(Internet là thứ mà một học sinh cần để học tập hiệu quả hơn. Cá nhân, tôi tin rằng nó có nhiều lợi ích hơn tác hại nếu chúng ta sử dụng đúng cách)

Tiếng Anh về Internet

Bài viết số 3: Should young children be allowed to use the Internet? Why? (Trẻ em có nên được phép sử dụng Internet không? Tại sao?)

Whether young children should be allowed to use the Internet or not has raised a lot of debate. As for me, I disapprove of children having access to this kind of technology at a young age.

(Liệu trẻ em có nên được cho phép sử dụng Internet hay không đã dấy lên nhiều tranh luận. Đối với tôi, tôi phản đối việc trẻ em tiếp cận với kiểu công nghệ này khi còn nhỏ)

First, the Internet is definitely an addicted tool for children. Young children are too innocent to be fully aware of risks that the Internet creates. Therefore, once they stick to it, it will be very difficult to persuade them to stop using it.

(Đầu tiên, Internet là một công cụ gây nghiện đối với trẻ em. Trẻ nhỏ còn quá ngây thơ để nhận thức hoàn toàn về những nguy cơ mà Internet gây ra. Vì thế, một khi chúng dính vào nó, việc thuyết phục chúng dừng dùng sẽ rất khó)

Second, young children should play outdoor activities instead of leading a sedentary lifestyle. These days, due to the development of smartphones and computers, exercises and outdoor games are no longer taken seriously. This does more harm than good to them. Therefore, if they want to have a memorable childhood, the Internet should not be included in this period.

(Thứ hai, trẻ nhỏ nên chơi ngoài trời thay vì sống một cuộc sống thụ động. Ngày nay, vì sự phát triển của điện thoại thông minh và máy tính, những bài thể dục và trò chơi ngoài trời đã không được xem trọng nữa. Điều này gây hại hơn là có ích cho chúng. Vì thế, nếu chúng muốn có một tuổi thơ đáng nhớ, Internet không nên xuất hiện trong giai đoạn này)

In conclusion, these are the reasons why I am opposed to children’s exposure to the Internet. As it is not necessary for them, they should avoid it as much as possible.

(Tóm lại, đây là những lý do tại sao tôi phản đối việc trẻ em tiếp xúc với Internet. Vì nó không cần thiết với chúng, những đứa trẻ cần tránh nó càng xa càng tốt)

Vậy là chúng mình đã kết thúc hướng dẫn viết bài tiếng anh về Internet tại đây. Hi vọng rằng nhờ những cách viết đơn giản này, các bạn sẽ làm tốt các bài thi liên quan đến chủ đề này. Hãy làm phong phú thêm vốn từ của mình để có thể đạt điểm cao hơn nữa nhé!

XEM THÊM:

You may also like

Leave a Comment