Home Thế giới Xuất hiện bệnh than từ gia súc tại Indonesia

Xuất hiện bệnh than từ gia súc tại Indonesia

by Mai Lan
Indonesian authorities have declared two villages on Java island red zones and banned livestock movement from the area after the deaths of several farm animals from anthrax, an official said on Friday.

Chính quyền Indonesia đã tuyên bố hai ngôi làng trên đảo Java là vùng đỏ và cấm vật nuôi di chuyển khỏi khu vực này sau cái chết của một số động vật ở trang trại vì bệnh than, một quan chức cho biết vào hôm thứ Sáu vừa qua.

Seven cattle and a goat have so far tested positive for anthrax among 15 farm animals that have died in recent days, said Kelik Yuniantoro of the agriculture office in the Gunung Kidul region of central Java.

Ông Kelik Yuniantoro thuộc văn phòng nông nghiệp ở vùng Gunung Kidul, miền trung Java, cho biết 7 con gia súc và một con dê trong số 15 con vật nuôi trong trang trại cho kết quả dương tính với bệnh than và đã chết vào những ngày gần đây  .

Authorities were awaiting more test results and there were 23 people with skin infections, likely from handling or consuming infected animals, Kelik said.

Các nhà chức trách đang chờ thêm kết quả xét nghiệm và có 23 người bị nhiễm trùng da, có thể do xử lý hoặc tiêu thụ động vật bị nhiễm bệnh, ông Kelik nói.

“Areas where the dead animals were from are now red zones. All livestock from those regions are not allowed to leave for now,” Kelik told Reuters, adding authorities had disinfected farms and livestock were given antibiotics and vitamins.

Ông Kelik nói với Reuters: “Những khu vực có động vật chết bây giờ là vùng đỏ. Tất cả vật nuôi từ những vùng đó không được phép rời đi từ bây giờ”, đồng thời cho biết thêm các nhà chức trách đã khử trùng các trang trại và gia súc đã được uống thuốc kháng sinh và vitamin.

“Animal markets were also disinfected and veterinary inspections are being tightened up,” Kelik said, adding that authorities would monitor the community’s health situation for four months.

“Các chợ động vật cũng đã được khử trùng và việc kiểm tra thú y đang được thắt chặt”, Kelik nói và cho biết thêm rằng các nhà chức trách sẽ theo dõi tình hình sức khỏe của toàn cộng đồng trong 4 tháng.

According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, anthrax is a bacteria found naturally in soil and commonly affects animals that breathe in or ingest spores in contaminated soil, plants, or water.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, bệnh than là một loại vi khuẩn được tìm thấy tự nhiên trong đất và thường ảnh hưởng đến những động vật hít thở hoặc ăn phải bào tử trong đất, thực vật hoặc nước bị ô nhiễm.

Anthrax is not contagious and humans can only get infected by ingesting the bacteria. It can be prevented in animals via regular vaccination.

Bệnh than không dễ lây lan và con người chỉ có thể bị nhiễm khi ăn phải vi khuẩn. Nó có thể được ngăn ngừa ở động vật thông qua việc tiêm chủng thường xuyên.

*Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/world/indonesia-declares-two-villages-anthrax-red-zones-after-cattle-deaths-4424122.html

Từ mới:

livestock (n)                /ˈlaɪv.stɒk/                   vật nuôi

anthrax (n)                  /ˈæn.θræks/                 bệnh than

cattle (n)                      /ˈkæt.əl/                       gia súc

antibiotic (n)                /ˌæn.ti.baɪˈɒt.ɪk/        kháng sinh

veterinary (adj)            /ˈvet.ər.ɪ.nər.i/            thuộc về thú y

bacteria (n)                  /bækˈtɪə.ri.ə/              vi khuẩn

contagious (adj)          /kənˈteɪ.dʒəs/            dễ lây lan

 

 

 

You may also like

Leave a Comment