Home Thế giới Triều Tiên huy động nhân viên văn phòng chống hạn hán

Triều Tiên huy động nhân viên văn phòng chống hạn hán

by Admin
North Korea’s office workers and factory laborers have been dispatched to farming areas around the country to join a fight against drought, state media reported on Wednesday, amid concerns over prolonged food shortages.

Các nhân viên văn phòng và công nhân nhà máy ở Triều Tiên đã được cử đến các trang trại quanh cả nước để tham gia vào cuộc chiến chống hạn hán, truyền thông nước này đưa tin vào hôm thứ tư, trong bối cảnh lo ngại về tình trạng thiếu lương thực kéo dài.

North Korean leader Kim Jong Un had called for measures to improve a tense food situation caused by the coronavirus pandemic and typhoons, despite slight improvements early last year.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên, chủ tịch Kim Jong Un đã kêu gọi các biện pháp cải thiện tình trạng thiếu lương thực do đại dịch Covid 19 và bão gây ra, mặc dù tình hình đã cải thiện một chút vào năm ngoái.

Drought and floods have long posed a seasonal threat to North Korea, which lacks irrigation systems and other infrastructure, and any serious natural hazards could cripple its reclusive economy already reeling from international sanctions and a near halt of trade.

Hạn hán và lũ lụt từ lâu đã đặt ra mối đe dọa theo mùa đối với Triều Tiên, quốc gia thiếu hệ thống thủy lợi và cơ sở hạ tầng khác, và bất kỳ hiểm họa thiên nhiên nghiêm trọng nào cũng có thể làm tê liệt nền kinh tế ẩn dật vốn đang quay cuồng với các lệnh trừng phạt quốc tế và thương mại gần như ngừng hoạt động.

The North’s Rodong Sinmun newspaper said government officials and company and factory workers joined hands with farmers nationwide in distributing pumping equipment and developing water resources in drought-prone regions.

Tờ Rodong Sinmun cho biết quan chức chính phủ, công nhân công ty và nhà máy chung tay với người nông dân trên toàn quốc trong việc phân phối thiết bị bơm và mở rộng nguồn nước tới những vùng hạn hán.

It did not specify any damages so far, but said those efforts are aimed at countering an ongoing dry spell and bracing for an upcoming drought.

Quốc gia này không nêu rõ bất kỳ thiệt hại nào cho đến nay, nhưng cho biết những nỗ lực đó là nhằm chống lại đợt khô hạn đang diễn ra và chuẩn bị cho một đợt hạn hán sắp tới.

“Systematic, aggressive efforts are under way to raise public awareness and mobilize all available capabilities to prevent crop damages from drought in advance,” the paper said.

“Các nỗ lực tích cực và có hệ thống đang được tiến hành để nâng cao nhận thức cộng đồng và huy động mọi khả năng sẵn có để ngăn chặn trước những thiệt hại về cây trồng do hạn hán”, tờ báo cho biết thêm.

North Korea’s weather authorities on Tuesday warned of prolonged dry weather across the country until early next week, according to the official KCNA news agency.

Vào thứ ba, cơ quan dự báo thời tiết của Triều Tiên đã cảnh báo thời tiết khô hạn trải dài trên khắp đất nước cho đến đầu tuần tới, theo hãng thông tấn KCNA.

The weather agency said last week that the average temperature for April was 2.3 Celsius (36.1 Fahrenheit) degrees higher than usual, with just 44 percent of its average rainfall nationwide.

Cơ quan dự báo thời tiết tuần trước cho biết nhiệt độ trung bình trong tháng 4 cao hơn bình thường 2,3 độ C (36,1 độ F), chỉ bằng 44% lượng mưa trung bình trên toàn quốc.

In Anju and Kaechon, north of the capital Pyongyang, people created ponds, added fertilizer and growth enhancer to crops, and sent tractors, trucks and cultivators to carry water to farms, Rodong said.

Ở Anju và Kaechon, phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng, người dân đã tạo ao, thêm phân bón và chất tăng trưởng cho cây trồng, đồng thời cử máy kéo, xe tải và máy xới đất để chở nước đến các trang trại, tờ Rodong cho biết.

Another dispatch said young labor units, which are called dolgyeokdae or youth brigades and usually mobilized in major infrastructure projects, have recently built waterways in the eastern port city of Hamhung as part of efforts to modernize and expand irrigational facilities.

Một thông báo khác cho biết các nhóm thanh niên, được gọi là dolgyeokdae hoặc lữ đoàn thanh niên và thường được huy động trong các dự án cơ sở hạ tầng lớn, gần đây đã xây dựng các tuyến đường thủy ở thành phố cảng phía đông Hamhung như một phần của nỗ lực hiện đại hóa và mở rộng các cơ sở thủy lợi.

In March, the United Nations urged Pyongyang to reopen its borders to aid workers and food imports, saying its deepening isolation may have left many facing starvation.

Vào tháng 3, Liên Hợp Quốc đã hối thúc Bình Nhưỡng mở lại biên giới cho các nhân viên cứu trợ và nhập khẩu lương thực, nói rằng sự cô lập kéo dài có thể khiến nước này phải đối mặt với nạn đói.

North Korea has not officially confirmed any Covid-19 cases, but it had closed borders and travel restrictions, before briefly resuming trade with China early this year.

Triều Tiên không chính thức công nhận ca mắc Covid 19 nào, nhưng nước này đã đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại, trước khi nối lại thương mại với Trung Quốc vào đầu năm nay.

The World Food Program estimated that even before the pandemic hit, 11 million, or more than 40 percent of the population, were undernourished and required humanitarian assistance.

Chương trình Lương thực Thế giới ước tính rằng ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, 11 triệu người, hơn 40% dân số thiếu ăn và cần được hỗ trợ nhân đạo.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/world/n-korea-mobilizes-office-workers-to-fight-drought-amid-food-shortages-4459463.html

Từ mới:

dispatch (v) /dɪˈspætʃ/  : sự gửi đi, bản thông báo/ báo cáo nhanh

drought (n)  /draʊt/ : hạn hán, khô cạn

irrigation (n)  /ˌɪr.ɪˈɡeɪ.ʃən/ : sự tưới ( đất, ruộng), tưới nước

cripple (n)  /ˈkrɪp.əl/ : làm tê liệt, làm tàn tật

aggressive (adj)  /əˈɡres.ɪv/ : hung hăng, tấn công, tháo vát, năng nổ

starvation (n) /stɑːˈveɪ.ʃən/ : nạn đói, sự thiếu ăn

undernourish (adj)  /ˌʌn.dəˈnʌr.ɪʃt/ : thiếu ăn, suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment