Home Thế giới Nhật Bản dự kiến khởi động kế hoạch kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong chuyến thăm của tổng thống Biden

Nhật Bản dự kiến khởi động kế hoạch kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong chuyến thăm của tổng thống Biden

by Admin
President Joe Biden’s visit to Japan this month is expected to coincide with the formal launch of a new U.S. economic strategy for the Indo-Pacific, even as China seeks “very aggressively” to fill a void since Washington quit a regional trade pact, Tokyo’s ambassador to the United States said on Monday.

Chuyến thăm Nhật Bản của tổng thống Joe Biden vào tháng này sẽ diễn ra cùng ngày với sự ra mắt chính thức chính lược kinh tế mới của Hoa Kỳ với Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, ngay cả khi Trung Quốc đang “quyết liệt” tìm cách để lấp đầy khoảng trống kể từ khi Washington từ bỏ hiệp định thương mại khu vực, đại sứ Tokyo đến Hoa Kỳ cho biết hôm thứ hai.

Ambassador Koji Tomita told an event hosted by Washington’s Center for Strategic and International Studies that Japan and the United States had been working on the details of the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), which, he said, needed to strike a balance between inclusivity and high standards.

Phát biểu tại sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế do Washington tổ chức Đại sứ Koji Tomita chia sẻ rằng Nhật Bản và Hoa Kỳ đang nghiên cứu các chi tiết của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ – Thái Bình Dương (IPEF), theo ông, cần đạt được sự cân bằng giữa tính hòa nhập và tiêu chuẩn cao.

Asian countries are keen to boost ties with the United States, but have been frustrated by its delay in detailing plans for economic engagement with the region since former President Donald Trump quit a regional trade pact in 2017.

Các quốc gia Đông Nam Á khao khát thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng lúng túng vì sự chậm trễ trong việc trình bày chi tiết các kế hoạch tham gia kinh tế với khu vực kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump từ bỏ hiệp định thương mại khu vực vào năm 2017.

Biden, who is to visit South Korea and Japan from May 20 to May 24, announced the plan for IPEF last year. In announcing its strategy for the Indo-Pacific region in February, the administration said the plan was to launch IPEF in early 2022.

Chuyến thăm của thống Biden tới Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5,  kế hoạch này đã được công bố trong khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ – Thái Bình Dương (IPEF) vào năm ngoái. Khi công bố chiến lược của mình cho khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương vào tháng 2, chính quyền cho biết IPEF sẽ được khởi động vào đầu năm 2022.

Tomita said Biden’s visit would send a powerful signal that Washington remains focused on the Indo-Pacific in spite of the war in Ukraine.

Tomita cho biết chuyến thăm của tổng thống Biden sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ rằng Washington vẫn tập trung vào Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương bất chấp cuộc chiến ở Ukraine.

“But this is not just a message. I think the visit will establish in very strong terms that Japan and the United States jointly are ready to play a leadership role in the economic and social development of the broader Indo-Pacific region,” he said.

“Nhưng đó không chỉ là một thông điệp. Tôi nghĩ chuyến thăm này sẽ thiết lập quan điểm mạnh mẽ rằng Nhật Bản và Hoa Kỳ sẵn sàng chung tay đóng vai trò lãnh đạo đối với sự phát triển kinh tế, xã hội khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở rộng” ông nói thêm.

Tomita noted that Biden’s visit would include a summit meeting of the Quad grouping of the United States, Japan, Australia and India, an important vehicle for that purpose.

Tomita nhấn mạnh rằng chuyến thăm của tổng thống sẽ bao gồm cuộc họp thượng đỉnh của Nhóm Quad gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ, một phương tiện quan trọng cho mục đích đó.

“Also, I’m expecting the visit will also coincide with the formal launch of the Indo-Pacific Economic Framework initiative by the United States. And we are now trying to flesh out the ideas to be contained in this initiative,” he said.

“Ngoài ra, tôi hy vọng chuyến thăm cũng sẽ trùng với sự ra mắt chính thức của sáng kiến khung kinh tế Ấn Độ – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Và chúng tôi hiện đang cố gắng xác minh những ý tưởng có trong sáng kiến này”, ông nói.

Biden is due to host Southeast Asian leaders at a special summit in Washington on Thursday and Friday, but an Asian diplomat said IPEF was not on the formal agenda as most ASEAN economies would not be among the initial signatories.

Biden sẽ tiếp đón các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ở Washington vào thứ năm và thứ sáu, nhưng một nhà ngoại giao châu Á cho biết IPEF không có trong chương trình nghị sự chính thức vì hầu hết các nền kinh tế ASEAN sẽ không nằm trong số các nước ký kết ban đầu.

The diplomat said at least six countries were likely to sign up initially with the United States to negotiate agreements on a range of common standards. These were Australia, Japan, New Zealand, South Korea and ASEAN members the Philippines and Singapore.

Nhà ngoại giao cho biết ít nhất sáu quốc gia có khả năng sẽ đăng ký ban đầu với Hoa Kỳ để đàm phán các thỏa thuận về một loạt các tiêu chuẩn chung. Đó là Australia, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và các thành viên ASEAN là Philippines và Singapore.

Analysts say Washington was particularly keen to get Vietnam and Indonesia aboard too, but they have had issues about agreeing to U.S. standards on cross-border data flows.

Các nhà phân tích nói rằng Washington đặc biệt muốn đưa Việt Nam và Indonesia tham gia vào sáng kiến này, nhưng hai nước này vẫn chưa đạt được các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ về luồng dữ liệu xuyên biên giới.

Tomita said the U.S. withdrawal from what is now known as the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership was a setback and China was “very aggressively seeking to fill this void.”

Tomita cho biết việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định toàn diện và tiến bộ cho quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương là một bước lùi và Trung Quốc “đang rất tích cực tìm cách nhúng tay vào vụ này.”

“Whenever you do any form of regional economic forum there is a trade-off between inclusiveness and high standards,” he said, referring to IPEF. “Of course, we need both, but we have to strike the right balance between these two requirements.”

Ông đề cập đến IPEF: “Bất cứ khi nào bạn thực hiện bất kỳ hình thức diễn đàn kinh tế khu vực nào, đều có sự đánh đổi giữa tính toàn diện và tiêu chuẩn cao. “Tất nhiên, chúng ta cần cả hai, nhưng chúng ta phải đạt được sự cân bằng giữa hai yêu cầu này.”

The Biden administration has ignored calls for a return to CPTPP because of concerns about the effect this could have on U.S. jobs and has frustrated smaller Asian countries by its unwillingness to offer greater market access they seek via IPEF.

Chính quyền Biden đã phớt lờ những lời kêu gọi quay trở lại CPTPP vì lo ngại về tác động có thể xảy ra của hiệp định này đối với thị trường việc làm của Hoa Kỳ và khiến các nước nhỏ hơn ở Châu Á lúng túng vì khả năng tiếp cận thị trường mà hiệp định mang lại không được như IPEF, thứ mà họ đang mong muốn tìm kiếm.

The U.S. ambassador to Japan, Rahm Emanuel, told the same forum IPEF needed to be inclusive, but also have high enough standards that it would not be “a race to the bottom economically.”

Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản, Rahm Emanuel, đồng quan điểm rằng IPEF cần phải có tính hội nhập, nhưng cũng phải có các tiêu chuẩn đủ cao để đây không phải là “cuộc đua đến đáy về mặt kinh tế.”

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/world/japan-expects-launch-of-us-indo-pacific-economic-plan-during-biden-visit-4461464.html

Từ mới:

coincide (v)  /ˌkəʊ.ɪnˈsaɪd: trùng khớp, xảy ra đồng thời

ambassador (n)  /æmˈbæs.ə.dər: đại sứ, nhà ngoại giao

frustrated (adj)  /frʌsˈtreɪ.tɪd: nản lòng, nản chí

initiative (n) /ɪˈnɪʃ.ə.tɪv/:  sáng kiến

diplomat (n)  /ˈdɪp.lə.mæt/ : nhà ngoại giao, người khéo giao tiếp

flow (v) /fləʊ/: dòng xả, luồng xả

ignore (v)  /ɪɡˈnɔːr/ : phớt lờ

https://gobee.bike/the-ngan-hang-khong-dung-bao-lau-thi-bi-khoa

https://gobee.bike/lay-cmnd-nguoi-khac-vay-tien

https://gobee.bike/vay-von-sinh-vien-tp-bank

https://gobee.bike/app-vay-tien-khong-goi-dien-nguoi-than

https://gobee.bike/kiem-tra-khoan-vay-moneycat

https://gobee.bike/kiem-tra-khoan-vay-tpbank

https://gobee.bike/vay-tien-bang-hop-dong-tra-gop-hd-saison

https://gobee.bike/bao-nhieu-tuoi-duoc-lam-the-atm

https://gobee.bike/cach-gui-tien-vao-the-atm

https://gobee.bike/mat-the-ngan-hang-phai-lam-sao

https://gobee.bike/nen-mo-so-tiet-kiem-ngan-hang-nao

https://gobee.bike/banking-la-gi

https://gobee.bike/gui-tiet-kiem-ngan-hang-lai-suat-bao-nhieu

https://gobee.bike/cho-vay-ngang-hang-la-gi

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment