Home Thế giới Chính quyền Thượng Hải tăng cường hỗ trợ giúp Tesla mở lại nhà máy

Chính quyền Thượng Hải tăng cường hỗ trợ giúp Tesla mở lại nhà máy

by Mai Lan
Shanghai authorities helped Tesla transport over 6,000 workers and carry out necessary disinfection work to reopen its factory last month amid the city’s lockdown, according to a letter that Tesla sent to local officials and seen by Reuters.

Theo một bức thư mà Tesla gửi cho các quan chức địa phương và được Reuters cho biết, chính quyền Thượng Hải đã giúp Tesla vận chuyển hơn 6.000 công nhân và thực hiện các công việc khử trùng cần thiết để mở cửa trở lại nhà máy vào tháng trước trong bối cảnh thành phố phải đóng cửa.

The letter, dated May 1 and addressed to local authorities in Shanghai’s Lingang Special Area, outlined the lengths to which the city went to help Tesla, indicating the U.S. automaker’s importance to Shanghai as the city tries to restart business while curbing the spread of Covid-19.

Bức thư ghi ngày 1/5 và gửi tới chính quyền địa phương tại Khu đặc biệt Lingang của Thượng Hải, nêu rõ khoảng thời gian mà thành phố đã giúp đỡ Tesla, cho thấy tầm quan trọng của nhà sản xuất ô tô Mỹ đối với Thượng Hải khi thành phố cố gắng khởi động lại hoạt động kinh doanh trong khi hạn chế sự lây lan của Covid- 19.

Tesla reopened its factory in Shanghai on April 19 after a 22-day stoppage, with state media widely covering the event.

Tesla đã mở cửa trở lại nhà máy ở Thượng Hải vào ngày 19 tháng 4 sau 22 ngày ngừng hoạt động cùng với việc truyền thông nhà nước đưa tin rộng rãi về sự kiện này.

In its letter, Tesla thanked Lingang officials for their support, and described how a company run by the Lingang Group had arranged buses to transport 6,000 workers of Tesla and its suppliers to the factory, and carried out disinfection work needed for the company to enter “closed loop” production.

Trong lá thư, Tesla cảm ơn sự hỗ trợ của các quan chức Lingang, đồng thời mô tả cách một công ty do Tập đoàn Lingang điều hành đã bố trí xe buýt để vận chuyển 6.000 công nhân của Tesla và các nhà cung cấp đến nhà máy, đồng thời thực hiện công việc khử trùng cần thiết để công ty bước vào ” vòng kín ”sản xuất.

“They fought for three consecutive days, working round the clock and non-stop to guarantee our company’s workers could return to the factory,” Tesla said in the letter.

“Họ đã chiến đấu trong ba ngày liên tiếp, làm việc suốt ngày đêm và không ngừng nghỉ để đảm bảo công nhân của công ty chúng tôi có thể trở lại nhà máy”, Tesla cho biết trong bức thư.

The letter also outlined how Tesla planned to further expand its plant in Shanghai, confirming a Reuters report in February.

Bức thư cũng phác thảo cách Tesla lên kế hoạch mở rộng thêm nhà máy ở Thượng Hải, theo xác nhận một báo cáo của Reuters vào tháng Hai.

The company will build a new plant on nearby land in the same area, which is poised to add an annual capacity of 450,000 cars, including Model 3s and Model Ys, becoming “the world’s largest vehicle export hub”, the letter said.

Công ty sẽ xây dựng một nhà máy mới trên khu đất gần đó trong cùng khu vực, nơi sẵn sàng bổ sung công suất hàng năm là 450.000 xe ô tô, bao gồm cả Model 3 và Model Y, trở thành “trung tâm xuất khẩu xe lớn nhất thế giới”.

The Shanghai plant delivered 484,100 vehicles throughout 2021, Tesla has said previously.

Tesla đã cho biết trước đó nhà máy ở Thượng Hải đã giao 484.100 xe trong suốt năm 2021.

Tesla and the Shanghai government did not immediately respond to requests for comment.

Tesla và chính quyền Thượng Hải đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Numerous factories were shut after Shanghai went into lockdown from March to combat the spread of Covid. While some have started reopening, getting workers back has proven difficult as some restrictions remain for others.

Nhiều nhà máy đã phải đóng cửa sau khi Thượng Hải ngừng hoạt động từ tháng 3 để chống lại sự lây lan của Covid. Trong khi một số đã bắt đầu mở cửa trở lại, việc đưa người lao động trở lại vẫn còn khó khăn vì một số hạn chế vẫn còn đối với những thứ khác.

The 22-day shutdown of Tesla’s Shanghai factory was its longest since it began production in late 2019, and caused an output loss of more than 50,000 vehicles, according to calculations based on Tesla’s output plans seen by Reuters.

Việc đóng cửa nhà máy ở Thượng Hải của Tesla trong 22 ngày là dài nhất kể từ khi nhà máy này bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2019 và gây ra thiệt hại về sản lượng với hơn 50.000 xe, theo tính toán dựa trên kế hoạch sản lượng của Tesla mà Reuters đưa tin.

Tesla makes its Model 3 and Model Y vehicles in Shanghai, serving the Chinese market and acting as an export hub to Germany and Japan.

Tesla sản xuất xe Model 3 và Model Y tại Thượng Hải, phục vụ thị trường Trung Quốc và đóng vai trò là trung tâm xuất khẩu sang Đức và Nhật Bản.

The strong show of support from Shanghai also comes after Tesla had a difficult period with authorities last year, when it came under scrutiny over data security and product quality issues.

Sự ủng hộ mạnh mẽ từ Thượng Hải cũng diễn ra sau khi Tesla gặp khó khăn với các nhà chức trách vào năm ngoái, khi hãng này bị giám sát chặt chẽ về các vấn đề bảo mật dữ liệu và chất lượng sản phẩm.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/world/shanghai-authorities-stepped-up-to-help-tesla-reopen-factory-4458993.html

Từ mới:

disinfection (n)                    /ˌdɪs.ɪnˈfek.ʃən/                        sự khử khuẩn
curb (v)                                /kɜːb/                                          kiềm chế, hạn chế
poised (adj)                          /pɔɪzd/                                       ở tư thế sẵn sàng
hub (n)                                  /hʌb/                                          trung tâm
scrutiny (n)                            /ˈskruː.tɪ.ni/                              sự kiểm tra, giám sát

You may also like

Leave a Comment