Home Thế giới Ngày càng nhiều quán bar không phục vụ đồ có cồn

Ngày càng nhiều quán bar không phục vụ đồ có cồn

by Phạm Thư
Some new bars around the world seem to be missing something once central to their existence: alcohol.

Một số quán bar mới trên thế giới có vẻ như đang thiếu đi thứ là trung tâm của sự tồn tại của quán: đồ uống có cồn.

The bars are trying to satisfy an increasing number of people who want to go out and have a good time with friends, but do not want to drink alcohol.

Những quán bar này đang cố thỏa mãn số lượng những người muốn ra ngoài và vui vẻ cùng bạn bè, nhưng không muốn uống rượu ngày càng tăng.

In Tokyo, a bar called 0% Non-Alcohol Experience serves an appealing drink made with wine and fruit, but no alcohol. The alcohol is removed from the wine in the manufacturing process.

Tại Tokyo, một quán bar có tên là 0% Non-Alcohol Experience phục vụ những đồ uống hấp dẫn được làm từ rượu vàng và hoa quả, nhưng không có cồn. Cồn được loại bỏ khỏi rượu vang thông qua một quy trình sản xuất.

In Austin, Texas, people gathered recently at the Sans Bar and drank alcohol-free beers and mixed drinks called watermelon mockaritas. It is similar to a margarita, a drink made with the alcohol called tequila.

Tại Austin, Texas, gần đây mọi người đã tụ tập tại quán Sans Bar và uống những loại bia không cồn và các loại đồ uống pha có tên là mockarita dưa hấu. Nó tương tự như margarita, một loại đồ uống làm từ rượu tequila.

These bars without alcohol are rare, but they are not new.

Những quán bar không cồn thường hiếm gặp, nhưng chúng không còn mới mẻ.

The United States saw its first such places in the 1800s during what was called the temperance movement. Its aim was to get people to reduce their use of alcohol. The movement led to a national ban on alcohol sales that was in effect from 1920 to 1933.

Hoa Kỳ đã lần đầu có những quán bar như vậy vào những năm 80, thời gian được gọi là phong trào điều độ. Mục tiêu của thời kỳ này là khiến mọi người giảm thói quen sử dụng đồ có cồn. Phong trào này đã dẫn đến một lệnh cấm bán đồ có cồn trên toàn quốc có hiệu lực từ 1920 đến 1933.

Chris Marshall is the owner of Sans Bar. He stopped drinking alcohol 14 years ago and worked in the field of drug abuse treatment.

Chris Marshall là một trong số các người chủ của Sans Bar. Ông đã dừng uống rượu 14 năm trước và làm việc trong ngành điều trị lạm dụng thuốc.

He said most of the people who visit Sans Bar are not trying to stop drinking completely. “A lot of people just want to drink less.”

Ông cho biết hầu hết mọi người ghé thăm Sans Bar không đang cố để dừng uống rượu hoàn toàn. “Rất nhiều người chỉ muốn uống ít rượu đi.”

Sondra Prineaux is one such customer. “It’s just easier,” she said. “I don’t have to worry about leaving my car here and getting an Uber home.”

Sondra Prineaux là một trong số những khách hàng như vậy. “Chỉ đơn giản là nó dễ thực hiện hơn,” cô cho biết. “Tôi không phải lo về việc phải để lại ô tô ở đây và bắt Uber về nhà.”

And, she noted: “I’ll wake up without a headache.”

Và, cô nhấn mạnh: “Tôi sẽ thức dậy vào buổi sáng mà không bị đau đầu.”

Head pain is a common reaction to a night of drinking alcohol. Drinkers also might wake up feeling very weak or sick to their stomach. All these conditions are signs of what is called a hangover. Many people do not like to drink as a result.

Đau đầu là một phản ứng phổ biến của việc uống rượu ban đêm. Những người uống rượu có thể thức dậy và cảm thấy nôn nao hoặc cồn cào trong dạ dày. Tất cả những triệu chứng này là dấu hiệu của hangover (mệt mỏi sau khi say). Vì vậy nhiều người không thích uống rượu.

Tory Pratt founded Pratt Standard, a company in Washington, D.C. She makes liquid flavorings people add to alcohol so they can make cocktails. While she makes her products with alcohol in mind, a lot of customers buy her products to use without it.

Tory Pratt đã sáng lập ra Prat Standard, một công ty tại Washington, D.C. Bà sản xuất những hương liệu dạng lỏng mà mọi người thêm vào rượu để làm cocktail. Trong khi bà sản xuất các sản phẩm với ý định sử dụng cùng với đồ có cồn, rất nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm này mà không dùng với cồn.

She said some people use her company’s ginger liquid mixed with water if they have a sick stomach. “It can be really great for settling the stomach,” she said.

Bà cho biết một số người sử dụng siro gừng của công ty bà trộn với nước nếu họ bị nôn nao trong bụng. “Nó thực sự rất tốt cho việc khôi phục chức năng của dạ dày,” bà nói.

The ginger product can be mixed with hot water that can ease throat pain.

Sản phẩm làm từ gừng này có thể pha cùng nước nóng để giảm cơn đau dạ dày.

She noted that many people are working from home because of COVID-19. So, she said, a special drink even without alcohol is a good way to separate the work day from the rest of the night.

Bà chia sẻ rằng nhiều người đang làm việc tại nhà bởi dịch COVID-19. Vì vậy, theo bà, một đồ uống đặc biệt kể cả khi không cồn là một cách tốt để tách biệt với việc làm việc ban ngày với phần còn lại của buổi tối.

“I know that, like, in the pandemic a lot of people have leaned towards alcohol as a way to separate, you know, work from life. When you’re working at home, it’s really, really hard to have that separation.”

“Tôi biết rawngfm kiểu, trong đại dịch có rất nhiều người đã dựa vào rượu như một cách để phân tách, bạn biết đó, công việc khỏi cuộc sống. Khi bạn làm việc tại nhà, rất, rất khó để có được sự phân tách đó.”

A drink maker called Seedlip carries products with different natural flavors that take the place of alcohol in a cocktail. Another, called Ritual Zero Proof, makes products that are substitutes for traditional alcohols like gin, whiskey and tequila.

Một nhà sản xuất rượu tên Seedlop có các sản phẩm với nhiều hương vị thiên nhiên khác nhau dùng để thay thế rượu trong cocktail. Một hãng khác, tên Ritual Zero Proof, sản xuất các sản phẩm thay thế cho các loại rượu truyền thống như gin, whiskey và tequila.

Douglas Watters owns Spirited Away, a beverage store in New York. In the past, he said there were very few choices for people who did not want to drink alcohol.

Douglas Watters sở hữu Spirited Away, một cửa hàng đồ uống tại New York. Trong quá khứ, ông cho biết có rất ít lựa chọn cho những người không muốn uống đồ có cồn.

But now, Watters said, “I have the wonderful problem of too many great options.

Nhưng giờ, Watters cho biết, “Tôi có một vấn đề tuyệt vời là có quá nhiều lựa chọn tuyệt vời.”

Low-alcohol products still make up a small number of sales in countries like the U.S., Germany, Brazil and Japan. However, while alcohol sales fell five percent in those countries in 2020, sales of non-alcohol drinks rose by one percent.

Các sản phẩm ít cồn vẫn chiếm một phần nhỏ trong doanh số bán hàng tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Đức, Brazil và Nhật Bản. Tuy nhiên, trong khi doanh số bán rượu giảm 5% trong các quốc gia này vào 2020, doanh số của các đồ uống không cồn tăng 1%.

Brandy Rand works for IWSR, a company that researches drinks. She said people are trying to be healthier. She noted the popularity of a public health campaign called “Dry January,” in which people try to remain alcohol-free for the month. The campaign began in Europe in 2013.

Brandy Rand làm việc cho IWSR, một công ty nghiên cứu đồ uống. Bà cho biết nhiều người đang cố để sống lành mạnh hơn. Bà chỉ ra sự phổ biến của một chiến dịch sức khỏe cộng đồng có tên gọi là “Tháng Một Khô”, trong đó mọi người cố không sử dụng đồ có cồn trong vòng một tháng. Chiến dịch này bắt đầu từ Châu Âu vào năm 2013.

She said even though sales are small, people around the world are buying low- and no-alcohol drinks two to three times faster than traditional drinks with alcohol.

Bà cho biết kể cả khi doanh số ít, mọi người trên thế giới đang mua các đồ uống ít hoặc không cồn nhanh gấp 2 đến 3 lần so với các loại đồ uống có cồn truyền thống.

It is not completely clear why people are more open to reducing their use of alcohol lately. Some people are training for physical activity, others are trying to lose weight, some are pregnant. Others just decided they do not want to drink as much.

Vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng tạ sao mọi người đang dần có xu hướng giảm nhu cầu sử dụng đồ có cồn gần đây. Một số người đang tập luyện các hoạt động thể chất, một số người khác lại đang cố giảm cân, một số là mang thai. Còn những người còn lại chỉ quyết định họ không muốn uống nhiều như trước.

Joshua James was a bartender for years, making drinks at a traditional bar. But, he opened his own business after being treated for drug and alcohol abuse. The Ocean Beach Café in San Francisco, California does not serve alcohol.

Joshua James là bartender lâu năm, làm thức uống tại một quán bar truyền thống. Nhưng, ông đã có công việc kinh doanh riêng sau khi được điều trị vì lạm dụng thuốc và rượu. Ocean Beach Café tại San Francisco, California không phục vụ rượu.

“There’s a thousand reasons to not want to drink as much,” he said, adding that he wanted to help people who make that choice.

“Có hàng ngàn lý do để không muốn uống rượu nhiều như trước,” ông cho biết, bổ sung rằng ông muốn giúp những người có lựa chọn như vậy.

Watters of Spirited Away said the pandemic made him think about changing his drinking behavior.

Watters đến từ Spirited Away cho biết đại dịch khiến ông suy nghĩ về việc thay đổi thói quen uống rượu của mình.

“There are a lot of people, this past year more than ever, thinking more critically about what they’re drinking and how it’s making them feel,” he said.

“Có rất nhiều người, nhiều hơn trong năm ngoái, suy nghĩ kỹ càng/nghiêm túc hơn về những gì họ uống và cảm giác của nó như thế nào,” ông cho biết.

Pratt Standard’s owner expressed a similar opinion. She said the pandemic fueled desire for new experiences.

Chủ của Pratt Standard thể hiện quan điểm tương tự. Bà cho biết đại dịch đã tiếp thêm động lực cho ham muốn trải nghiệm những điều mới mẻ.

“Wine, and doing the same thing over and over again in the evening, it’s just not different enough in the middle of a pandemic, and so people are looking for something that you can be really creative with and can really differentiate one night from another. “

“Rượu vang, và làm những việc giống nhau liên tục trong buổi chiều. Nó không đủ khác biệt giữa đại dịch, và vì vậy mọi người tìm một thứ gì đó mà bạn có thể thực sự sáng tạo và có thể thực sự làm mới một đêm so với đêm khác.”

Some alcohol-free bars in places like Dublin, Ireland and Berlin, Germany, closed for a time during the pandemic. Their owners are looking forward to finding new customers once people feel safer about going out.

Một số quán bar không cồn tại các địa điểm như Dublin, Ireland và Berlin, Đức, đã đóng cửa trong một khoảng thời gian khi có đại dịch. Những chủ quán bar này đang mong chờ tìm được những vị khách mới một khi mọi người cảm thấy an toàn với việc ra ngoài hơn.

Billy Wynne owns Awake, a store in Denver that sells coffee and alcohol substitutes. He plans to open a no-alcohol bar soon. Wynne says once people understand that they can have fun and feel better at an alcohol-free bar, they will want to return.

Billy Wynne sở hữu Awake, một cửa hàng tại Denver bán cà phê và các đồ uống thay thế đồ có cồn. Ông lên kế hoạch sẽ sớm mở một quán bar không cồn. Wynne cho biết một khi mọi người hiểu rằng họ có thể tận hưởng và cảm thấy tốt hơn tại một quán bar không cồn, họ sẽ muốn quay trở lại.

Nguồn: VOA

flavoring  /ˈfleɪ.vər.ɪŋ/ – n. chất tạo hương, tạo vị/hương liệu

Ex: A little vanilla flavoring improves the taste of the dessert. – Một chút hương vani giúp cải thiện hương vị của món tráng miệng.

lean  /liːn/ –v. dựa vào

Ex: Lean your head back a little. – Hãy ngả đầu ra sau một chút.

option /ˈɒp.ʃən/ –n. lựa chọn

Ex: The best option would be to cancel the trip altogether. – Lựa chọn tốt nhất sẽ là hủy chuyến đi cùng nhau.

substitute /ˈsʌb.stɪ.tʃuːt/- n. sự thay thế, vật thay thế

Ex: Tofu can be used as a meat substitute in vegetarian recipes. – Đậu phụ có thể sử dụng như nguyên liệu thay thế thịt trong các công thức chay.

fuel  /ˈfjuː.əl/ – v. thúc đẩy, tiếp năng lượng, làm dấy lên

Ex: The rapid promotion of the director’s son has itself fuelled resentment within the company. – Sự thăng chức nhanh chóng của con trai giám đốc đã tự làm dấy lên sự phẫn nộ trong công ty.

abuse /əˈbjuːz/ – n. sự lạm dụng

Ex: She is continually abusing her position by getting other people to do things for her. – Cô ấy liên tục lạm dụng chức vụ bằng cách bắt mọi người làm việc cho mình.

hangover /ˈhæŋˌəʊ.vər/ – n. cảm thấy nôn nao, không khỏe sau khi uống rượu.

Ex: I had a terrible hangover the next morning. – Tôi có cảm giác nôn nao vào sáng hôm sau vì uống rượu.

You may also like

Leave a Comment