Home Thế giới Tổng thống Biden mạnh tay kiểm soát súng đạn

Tổng thống Biden mạnh tay kiểm soát súng đạn

by Phạm Thư
American President Joe Biden announced new measures Thursday aimed at decreasing gun violence, which he called “an epidemic and an international embarrassment.”

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố các biện pháp hạn chế bạo lực súng ống, điều mà ông gọi là “một đại dịch và một sự xấu hổ toàn cầu”, vào thứ Năm trước.

Two mass shootings in the United States last month killed 18 people. One attack took place at a food store in Boulder, Colorado. The other happened at three businesses in and near Atlanta, Georgia.

Hai cuộc xả súng lớn tại Hoa Kỳ vào tháng trước đã cướp mất tính mạng của 18 người. Một cuộc tấn công diễn ra ở một cửa hàng thực phẩm tại Boulder, Colorado. Cuộc tấn công còn lại xảy ra tại ba cửa hàng tại và gần Atlanta, Georgia.

Speaking from the White House, Biden said he learned that five more people were killed “just last night” in South Carolina. He told families and survivors of gun violence, “We’re absolutely determined to make change.”

Phát biểu tại Nhà Trắng, Biden cho biết ông mới biết tin rằng đã có thêm 5 người bị giết “chỉ vừa mới tối qua” tại Nam Carolina. Ông chia sẻ với các gia đình và những người sống sót sau cuộc bạo lực súng đạn, “Chúng ta thực sự cần phải thay đổi.”

The Biden plan – Kế hoạch của Biden

Biden said the Justice Department will issue a rule to stop the quickly increasing number of “ghost guns.” These guns are often put together from available parts in as little as 30 minutes. They are not registered weapons and often cannot be traced by law enforcement. USA Today reported that ghost guns have been used in at least three recent shootings in California.

Biden cho biết Bộ Tư pháp sẽ ban hành quy định ngưng số “khẩu súng ma” đang ngày càng tăng nhanh. Những khẩu súng này thường được lắp ghép từ những phần tách rời có sẵn trong thời gian ít nhất là 30 phút. Đó không phải là những khẩu súng được đăng ký và thường không thể bị cơ quan hành pháp truy tìm. USA Today cho biết những khẩu súng ma đã được sử dụng trong ít nhất 3 cuộc xả súng gần đây tại California.

The Justice Department is also planning to issue a new rule on a device called a stabilizing brace. The device can make a handgun work more like a rifle, a deadlier firearm. The new rule would make it difficult to register the weapon.

Bộ Tư pháp cũng đang lên kế hoạch ban hành quy định mới về một thiết bị có tên là nẹp súng. Thiết bị này có thể giúp khẩu súng ngắn hoạt động giống như một khẩu súng trường, một loại súng cầm tay nguy hiểm chết người hơn. Quy định mới sẽ gây khó khăn cho việc đăng ký vũ khí.

Biden also said the Justice Department will begin issuing yearly reports on illegal sales of firearms.

Biden cũng đã cho biết Bộ Tư pháp sẽ bắt đầu ban hành các báo cáo thường niên về việc mua bán súng cầm tay bất hợp pháp.

The president also announced a so-called “red flag” measure. It permits civilians and local law enforcement to seek legal firearms seizures from people they think pose a threat.

Tổng thống cũng tuyên bố một biện pháp được gọi là “cờ đỏ”. Biện pháp này cho phép các công dân và lực lượng hành pháp địa phương tịch thu những khẩu súng cầm tay từ người mà họ cho rằng là mối đe dọa.

“Red flag laws can stop mass shooters before they can act out their violent plans,” Biden said.

“Luật cờ đỏ có thể giúp ngăn chặn các kẻ xả súng quy mô lớn trước khi chúng thực hiện kế hoạch bạo lực của mình,” Biden cho biết.

The president noted that his administration is also investing in local communities to help prevent gun violence. He said that gun violence is severely hurting America’s children, including those who do not experience direct involvement.

Vị tổng thống nhấn mạnh rằng chính quyền của mình cũng đang đầu tư vào các cộng đồng địa phương nhằm giúp ngăn chặn bạo lực súng đạn. Ông cho biết bạo lực súng đạn đang làm tổn thương trẻ em Mỹ nghiêm trọng, bao gồm cả những người không trực tiếp liên quan đến vấn đê fnafy.

And, Biden announced his nomination of David Chipman to serve as Director of the U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms, or ATF. Chipman worked at the agency for 25 years and is now an advisor to a gun-control organization.

Và, Biden đã tuyên bố việc đề đạt David Chipman lên làm Cục trưởng Cục Đồ có cồn, Thuốc Lá, và Súng cầm tay, hay ATF. Chipman đã làm việc tại cơ quan này trong 25 năm và giờ là cố vấn cho một tổ chức kiểm soát súng ống.

While at ATF, Chipman worked to stop a gun trafficking group that sent illegal firearms from Virginia to New York. He also served on the ATF’s special weapons defense team.

Khi còn ở ATF, Chipman đã ngăn chặn các nhóm buôn lậu súng bán súng cầm tay bất hợp pháp từ Virginia đến New York. Ông cũng làm việc trong đội phòng chống vũ khí đặc biệt của ATF.

Chipman is a gun owner.

Chipman là một người sở hữu súng.

Acting directors have headed the ATF for years. If confirmed, Chipman will become the agency’s first permanent leader since 2015.

Những người có quyền giám đốc đã điều hành ATF nhiều năm. Nếu được thông qua, Chipman sẽ trở thành người lãnh đạo thường trực đầu tiên của cơ quan này kể từ năm 2015.

NRA quick to denounce – NRA nhanh chóng phản đối

The National Rifle Association moved quickly to denounce Biden’s gun-control measures. The organization said Thursday, “These actions could require Americans to surrender lawful property,” adding that states might use the measure to increase firearm seizures. The group said on Twitter, “It’s time to STAND and FIGHT!”

Hiệp hội Súng trường Quốc gia đã nhanh chóng phản đối các biện pháp kiểm soát súng ống của Biden. Tổ chức cho biết vào thứ Năm trước rằng, “Những hành động này sẽ buộc người dân Mỹ phải giao nộp những tài sản hợp pháp,” bổ sung rằng các bang có thể sử dụng biện pháp này để tăng việc tịch thu súng đạn. Nhóm phát ngôn trên Twitter rằng, “Đã đến lúc phải ĐỨNG DẬY và ĐẤU TRANH!”.

John Feinblatt, president of Everytown for Gun Safety, praised the administration’s new measures as a starting point for dealing with gun violence. The new laws, he said, “begin to make good on President Biden’s promise to be the strongest gun safety president in history.”

John Feinblatt, chủ tịch của tổ chức Evertytown for Gun Safety, ca ngợi các biện pháp mới của chính quyền như là bước khởi đầu để giải quyết bạo lực súng đạn. Ông cho biết, luật mới “bắt đầu thực hiện tốt lời hứa của Tổng thống Biden để trở thành vị tổng thống đảm bảo an toàn súng ống mạnh nhất trong lịch sử.”

In his speech, Biden noted some limitations of his executive orders. He asked the Senate to immediately pass current bills from the House of Representatives that require background checks and longer waiting periods on gun purchases.

Trong bài phát biểu của mình, Biden nhấn mạnh một vài điểm hạn chế trong những mệnh lệnh hành pháp của ông. Ông yêu cầu Thượng viện phải thông qua ngay lập tức các dự luật hiện tại từ Hạ viện, những dự luật mà yêu cầu kiểm tra nguồn gốc và thời gian chờ đợi lâu hơn đối với việc mua bán súng ống.

“They have offered plenty of thoughts and prayers, but they have passed not a single federal law to reduce gun violence,” Biden said. “Enough prayers. Time for action.”

“Họ đã đưa ra nhiều quan điểm và lời cầu nguyện, nhưng họ đã không thông qua một đạo luật liên bang nào để giảm bạo lực súng đạn cả,” Biden nói. “Cầu nguyện đủ rồi. Đã đến lúc hành động.”

Nguồn: VOA

New words:

embarrassment /ɪmˈbær.əs.mənt/ – n. sự xấu hổ

Ex: He rustled his papers to hide his embarrassment. – Anh ấy vò nhàu giấy của mình để che đi sự xấu hổ.

absolutely /ˌæb.səˈluːt.li/ – adv. hoàn toàn

Ex: I trusted him absolutely. – Tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy.

trace /treɪs/ – v. theo dõi, đánh dấu, theo dấu, tìm

Ex: The police are trying to trace the mother of a newborn baby found abandoned outside a hospital. – Cảnh sát đang cố gắng lần theo dấu vết của người mẹ của đứa trẻ sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi ở ngoài bệnh viện.

enforcement  /ɪnˈfɔːs.mənt/ – n. sự thực thi (pháp luật)

Ex: Voters support the enforcement of immigration laws. – Các cử tri ủng hộ việc thi hành luật nhập cư.

issue /ˈɪʃ.uː/ – v. ban hành

Ex: The school issued a statement about its plans to the press. – Trường học đưa ra tuyên bố về những kế hoạch của mình với truyền thông.

seizure /ˈsiː.ʒər/ – n. sự chiếm lấy, tịch thu, bắt giữ

Ex: Seizures of illicit drugs have increased by 30 percent this year. – Các vụ bắt giữ ma túy bất hợp pháp đã tăng 30% trong năm nay.

You may also like

Leave a Comment