Home Thế giới Những công nghệ nổi bật tại triển lãm CES 2021

Những công nghệ nổi bật tại triển lãm CES 2021

by Phạm Thư
Like so many other things over the past year, the world’s largest consumer electronics show, CES, looked very different in 2021.

Cũng như nhiều thứ xảy ra vào năm ngoái, triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới, CES, có rất nhiều sự khác biệt trong năm 2021.

The popular conference usually takes place in Las Vegas with thousands of people attending. But the physical conference was cancelled this year because of the coronavirus crisis. CES organizers, however, decided to hold a virtual CES show for the first time.

Triển lãm nổi tiếng này thường được tổ chức tại Las Vegas với hàng ngàn người tham gia. Nhưng triển lãm vật lý đã bị hoãn trong năm nay bởi cuộc khủng hoảng virus corona. Tuy nhiên, các nhà tổ chức CES đã quyết định lần đầu tiên tổ chức buổi CES trực tuyến.

Here are some of the top technology trends presented by companies at this year’s online event.

Sau đây là một số xu hướng công nghệ hàng đầu được các công ty trình diễn trong hội nghị trực tuyến năm nay.

Covid tech – Công nghệ Covid

Many new technologies created to help fight the coronavirus were found at this year’s virtual show. Several companies demonstrated new disinfecting robots. The South Korean manufacturer LG introduced a self-moving robot that sends out ultraviolet light designed to kill viruses on heavily-touched surfaces.

Rất nhiều công nghệ được tạo ra để giúp chống lại virus corona đã được trình diễn tại chương trình trực tuyến này. Nhiều công ty trình diễn các người máy khử trùng. Nhà sản xuất Hàn Quốc LG ra mắt một người máy tự chuyển động phát ra tia cực tím tiêu diệt các virus trên các bề mặt được tiếp xúc nhiều.

LG also presented a wearable air purifier and a device that can be carried around to purify air in a car or office. A German company called AirPop showed off its Active+ Smart Mask. The device measures breathing movements and tests the quality of surrounding air.

LG cũng cho trình diễn một máy lọc không khí dạng đeo và một thiết bị cầm tay để lọc khí trong ô tô hoặc văn phòng. Một công ty Đức tên AirPop đưa ra sản phẩm Active+ Smart Mask của mình. Thiết bị này đo chuyển động thở và kiểm tra chất lượng không khí xung quanh.

Several companies are also now offering “touchless” appliances and other products for the home. Kohler and Toto both showed touchless sinks and toilets that can be controlled by hand movements or by speaking to voice assistant technology.

Hàng loạt công ty cũng đang ra mắt các thiết bị “điều khiển từ xa” và các sản phẩm khác cho gia đình. Kohler và Toto đều trình chiếu các bồn rửa và bồn cầu điều khiển từ xa bởi chuyển động tay hoặc bằng cách trò chuyện với công nghệ trợ lý giọng nói.

Future TV – TV tương lai

Each year at CES, major television manufacturers present the latest industry technologies that could one day be included in everyone’s home TVs. In addition to the yearly offerings of bigger, brighter and sharper TVs, LG Display showed off a “smart bed.”

Hàng năm tại CES, các nhà sản xuất TV lớn ra mắt các công nghệ mới nhất trong ngành mà có thể một ngày nào đó sẽ có trong TV nhà mọi người. Bên cạnh việc ra mắt các phiên bản TV lớn hơn, sáng hơn và sắc nét hơn, LG Display cũng khoe chiếc “giường thông minh” của mình.

The product includes a see-through TV that rises up from the bed structure. Another version of that TV is designed for use in restaurants. It would permit guests to look at the list of available foods while watching food being prepared behind it. LG has also announced a bendable TV version that can change its shape on demand, a creation designed for gamers.

Sản phẩm bao gồm một chiếc TV xuyên thấu có thể dựng lên trên giường. Một phiên bản khác của TV này được thiết kế để sử dụng cho các nhà hàng. Nó cho phép các khách hàng nhìn vào danh sách các món ăn có sẵn trong khi nhìn đồ ăn được chế biến ngay đằng sau. LG cũng đã cho ra mắt phiên bản TV gập được mà có thể thay đổi hình dáng theo nhu cầu, một sản phẩm sáng tạo dành cho các game thủ.

5G communications – Công nghệ thông tin 5G

Companies showed several 5G products in 2021 after years of promises that the wireless technology would connect devices in new, superfast networks. Verizon chief Hans Vestberg gave the main speech to open the show. He spoke about the next generation of high-speed wireless technology and what it can offer for telemedicine, distance learning and other uses.

Các công ty trưng bày hàng loạt các sản phẩm 5G trong 2021 sau nhiều năm hứa hẹn rằng công nghệ không dây sẽ kết nối các thiết bị thông qua các mạng lưới mới và siêu nhanh. Chủ tịch Verizon, Hans Vestberg đã đưa ra có một bài phát biểu chính thức để mở màn buổi trưng bày. Ông nói về thế hệ công nghệ không dây tốc độ cao mới và những gì nó có thể đem đến cho công nghệ thông tin y tế, giáo dục từ xa và các công dụng khác.

On the last day of CES, Samsung presented its latest 5G-ready Galaxy phones. Throughout the show, other companies held discussions and showed the uses for 5G in phones and other products.

Trong ngày cuối cùng CES diễn ra, Samsung trưng bày những chiếc điện thoại Galaxy 5G mới nhất của mình. Xuyên suốt chương trình, các công ty khác đã thảo luận và trình bày các ứng dụng của 5G trong điện thoại và các sản phẩm khác.

Future of work – Tương lai của việc làm

Many people across the world have now had almost a year of experience getting used to working at home. During that time, people have had the chance to see what things work and what things do not. Companies are offering a series of devices and products aimed at improving the home office.

NHiều người trên thế giới đã có gần một năm kinh nghiệm làm việc tại nhà. Trong thời gian đó, mọi người đã có cơ hội để thấy được những gì có hiệu quả và những gì không. Các công ty đã cho ra mắt hàng loạt các thiết bị và sản phẩm có mục đích nâng cao chất lượng văn phòng tại nhà.

For example, computer maker Dell showed off a video-conference monitor that is easy to move around to get to the best position for video calls. The American company Shure presented a microphone for the home office designed to improve speech audio quality for video conferencing. And Targus is offering a product designed to disinfect desk electronics, as well as an anti-germ backpack for carrying around work computers and devices.

Ví dụ, nhà sản xuất công ty Dell đưa ra một thiết bị họp video có thể di chuyển dễ dàng để có vị trí đẹp nhất cho các cuộc gọi video. Công ty Mỹ Shure ra mắt một microphone cho văn phòng tại nhà sử dụng để tăng chất lượng tiếng nói cho các cuộc họp video. Và Targus đang trưng bày một sản phẩm thiết kế cho các thiết bị điện tử để bàn khử trùng, cùng với balo chống khuẩn để đựng máy tính và các thiết bị khác.

Smarter cars – Ô tô thông minh hơn

This year’s CES provided an early look at the latest in electric and self-driving vehicle technologies.

CES năm nay trình làng những hình ảnh đầu tiên của các công nghệ phương tiện tự lái điện tử.

Mercedes-Benz showed off its artificial intelligence-powered “Hyperscreen,” which stretches across the entire width of the car. The device can answer voice commands and lets the driver and front seat passenger do things like make a phone call or activate seat settings.

Mercedez-Benz ra mắt sản phẩm “Hyperscreen” được trang bị trí thông minh nhân tạo, trải dài dọc chiều dài của xe. Thiết bị có thể trả lời các lệnh từ giọng nói và cho phép tài xe và người ngồi ghế trước thực hiện các hoạt động như gọi điện thoại hoặc kích hoạt các cài đặt ghế.

Fiat-Chrysler offered interactive, three-dimensional, or 3D, virtual tours of its cars and technology. The company also worked with Google to create an augmented reality model of its Jeep Wrangler 4xe electric and gas vehicle that people can see on their phones.

Fiat-Chrysler đưa ra những chuyến tham quan ảo với tương tác 3 chiều, hay 3D, cho xe ô tô và công nghệ của họ. Công ty cũng phối hợp với Google để đưa ra mẫu hình tương tác thực tế ảo của phương tiện xe điện và xe ga Jeep Wrangler 4xe mà mọi người có thể nhìn trên điện thoại.

Nguồn: VOA

virtual /ˈvɜː.tʃu.əl/ – adj. ảo

Ex: The service gives employees a personalized virtual desktop accessible from any web browser. – Dịch vụ cung cấp màn hình máy tính ảo cá nhân có thể kết nối được bất cứ trình duyệt web nào cho các nhân viên.

disinfect /ˌdɪs.ɪnˈfekt/ – v. khử trùng

Ex: We disinfected the doorknobs with antibac wipes. – Chúng tôi khử trùng tay nắm cửa bằng khăn kháng khuẩn.

bendable /ˈben.də.bəl/ – adj. có thể bẻ, gập

Ex: The screens on which they appear are bendable and paper-thin, but are not back-lit. – Màn hình của phiên bản ra mắt này có thể bẻ gập được và mỏng như dấy, nhưng không có đèn nền.

artificial intelligence /ˌɑː.tɪ.fɪʃ.əl ɪnˈtel.ɪ.dʒəns/ –n. trí thông minh nhân tạo

augmented reality /ɔːɡˌmentɪd riˈæl.ɪ.ti/ – n. tương tác thực tế ảo

wireless  /ˈwaɪə.ləs/ – adj. không dây

Ex: They have a plan to link 9,700 office buildings to the Net via a high-speed wireless network. – Họ lên kế hoạch kết nối 9,700 tòa văn phòng với Net thông qua mạng lưới không dây tốc độ cao.

purify /ˈpjʊə.rɪ.faɪ/ – v. thanh lọc

Ex: Plants help to purify the air. – Cây giúp thanh lọc không khí.

touchless /ˈtʌtʃ.ləs/ – adj. không cần chạm, không cần tương tác, không cần tiếp xúc; từ xa, tự động

Ex: They introduced touchless water taps and flushes. – Họ ra mắt vòi nước và vòi xả nước tự động.

You may also like

Leave a Comment