Home Thế giới FDA cấp phép đầy đủ cho vắc xin Pfizer COVID-19

FDA cấp phép đầy đủ cho vắc xin Pfizer COVID-19

by Nguyệt Minh
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) on Monday gave full approval for the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. The action may help raise public trust in the vaccine as the country and the world battle the fast-spreading Delta variant of the coronavirus.

Vào hôm thứ hai, cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấp phép toàn bộ cho vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19. Hành động này có thể giúp nâng cao lòng tin của công chúng đối với vắc-xin khi đất nước và thế giới đang chống lại sự lây lan nhanh của biến thể Delta.

Acting FDA Commissioner Janet Woodcock said in a statement: “…as the first FDA-approved COVID-19 vaccine, the public can be very confident that this vaccine meets the high standards for safety, effectiveness, and manufacturing quality the FDA requires of an approved product.”

Quyền ủy hội viên FDA, Janet Woodcock cho biết trong một bài phát biểu: “… là vắc xin COVID-19 đầu tiên được FDA chấp thuận, công chúng có thể tin tưởng rằng vắc xin này đáp ứng các tiêu chuẩn cao về an toàn, hiệu quả và chất lượng sản xuất mà FDA yêu cầu về một loại đã được phê duyệt sản phẩm.”tiem-chung

The vaccine, made by Pfizer and its German partner BioNTech, was the first shot to be approved for emergency use by the FDA last December. The FDA has also approved vaccines from Moderna and Johnson & Johnson for emergency use.

Vắc xin do Pfizer và đối tác BioNTech của Đức sản xuất, là mũi tiêm đầu tiên được FDA chấp thuận sử dụng khẩn cấp vào tháng 12 năm ngoái. FDA cũng đã phê duyệt vắc xin của Moderna và Johnson & Johnson để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

The FDA based its latest decision on a study of 40,000 volunteers 16 years and older. It said, “the vaccine was 91 percent effective in preventing COVID-19 disease.” The agency also noted the shot “is effective in preventing COVID-19 and potentially serious outcomes including hospitalization and death.”

FDA đã đưa ra quyết định mới nhất dựa trên một nghiên cứu trên 40.000 tình nguyện viên từ 16 tuổi trở lên. Tổ chức này cho biết “vắc-xin có hiệu quả 91% trong việc ngăn ngừa bệnh COVID-19.” Cơ quan cũng lưu ý rằng loại thuốc này “có hiệu quả trong việc ngăn ngừa COVID-19 và các hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra bao gồm nhập viện và tử vong.”

The full approval came as governments, schools and businesses around the United States are considering requiring vaccinations for employees, students and others.

Sự chấp thuận đầy đủ được đưa ra khi các chính phủ, trường học và doanh nghiệp trên khắp Hoa Kỳ đang cân nhắc việc yêu cầu tiêm chủng cho nhân viên, học sinh và những người khác.

Last month, U.S. President Joe Biden announced that federal employees and those who work with the federal government are required to show proof of vaccination or have regular testing.

Vào tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thông báo rằng các nhân viên liên bang và những người làm việc với chính phủ liên bang phải xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng hoặc kiểm tra thường xuyên.fda-chap-nhan

An AP-NORC Center for Public Affairs Research study released this week found that a majority of Americans, up to 59 percent, support a vaccine requirement for teachers and students.

Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Các Vấn đề Công cộng của AP-NORC được công bố trong tuần này cho thấy rằng phần lớn người Mỹ – hơn 59%  ủng hộ yêu cầu tiêm vắc-xin cho giáo viên và học sinh.

Democrats and Republicans in the U.S. have differing opinions about vaccine requirements in schools. Only 38 percent of those who identified as Republican support a vaccine mandate for teachers. By comparison, 81 percent of self-identified Democrats support such a requirement.

Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa ở Hoa Kỳ có ý kiến khác nhau về các yêu cầu vắc xin trong trường học. Chỉ 38% những người được xác định là đảng Cộng hòa ủng hộ lệnh tiêm vắc-xin cho giáo viên.Trong khi đó có  81% đảng viên Dân chủ tự nhận mình ủng hộ yêu cầu như vậy.

The Kaiser Family Foundation reported earlier this month that most unvaccinated adults in the country do not believe vaccines are effective. Some even see the shots as a greater health risk than the actual disease.

Vào đầu tháng này,Tổ chức Gia đình Kaiser đã báo cáo rằng hầu hết người lớn chưa được tiêm chủng trong nước không tin rằng vắc xin có hiệu quả. Một số người thậm chí còn coi các mũi tiêm là một nguy cơ sức khỏe lớn hơn so với bệnh thực tế.

FDA chief Woodcock noted: “While millions of people have already safely received COVID-19 vaccines, we recognize that for some, the FDA approval of a vaccine may now instill additional confidence to get vaccinated.”

Giám đốc FDA Woodcock lưu ý: “Trong khi hàng triệu người đã được tiêm vắc-xin COVID-19 một cách an toàn, chúng tôi nhận thấy rằng đối với một số người, việc FDA chấp thuận vắc-xin có thể tạo thêm niềm tin để họ tiếp nhận tiêm chủng.”

Nguồn VOA

Variant   /ˈveə.ri.ənt/     – n : biến thể

Ex: The Delta variant of COVID-19 was spreading across the globe.   –   Biến thể Delta của COVID-19 đã lan rộng trên toàn cầu.

Confident    /ˈkɒn.fɪ.dənt/    – adj : tự tin, chắc chắn

Ex: It was a confident performance.   –   Đó là một màn trình diễn đầy tự tin.

Outcome    /ˈaʊt.kʌm/   – n : kết cục , kết quả

Ex: It’s too early to predict the outcome of the meeting.   –    Còn quá sớm để dự đoán kết quả của cuộc họp.

Mandate    /ˈmæn.deɪt/     – n : lệnh, nhiệm vụ, sự ủy quyền

Ex: At the forthcoming elections, the government will be seeking a fresh mandate from the people.   –   Tại cuộc bầu cử sắp tới, chính phủ sẽ tìm kiếm sự ủy quyền mới từ người dân.

Instill     /ɪnˈstɪl/     – v : truyền dẫn ( ý nghĩa, tình cảm) , làm cho thấm nhuần

Ex: It is part of a teacher’s job to instill confidence in his or her students.  –   Đó là một phần công việc của giáo viên để truyền sự tự tin cho học sinh của mình.

You may also like

Leave a Comment