Home Thế giới Lễ đăng quang của Hoàng gia Thái Lan: Những điều du khách cần biết khi tới Bangkok

Lễ đăng quang của Hoàng gia Thái Lan: Những điều du khách cần biết khi tới Bangkok

by Thu Hà
Bangkok (CNN) — Thailand’s first royal coronation in nearly seven decades is taking place in Bangkok May 4-6, when King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun will formally ascend the throne.

Bangkok (CNN) – Lễ đăng quang hoàng gia đầu tiên của Thái Lan trong gần bảy thập kỷ sẽ diễn ra tại Bangkok từ ngày 4-6 tháng 5, Vua Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun sẽ chính thức lên ngôi.

For people who travel to Bangkok this weekend, it’s a rare chance to witness a landmark moment in Thai history.

Đối với những người đi du lịch Bangkok vào cuối tuần này, đây là cơ hội hiếm có để chứng kiến một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong lịch sử Thái Lan.

Vajiralongkorn, 66, inherited the crown following the death of his father, King Rama IX, in 2016, becoming King Rama X. He is the 10th member of the Chakri dynasty, which has ruled Thailand since Rama I took the throne in 1782.

Vajiralongkorn, 66 tuổi, thừa kế vương miện sau  khi vua cha băng hà, Vua Rama IX, vào năm 2016, trở thành Vua Rama X. Ông là thành viên thứ 10 của triều đại Chakri, đã trị vì Thái Lan kể từ khi Rama I lên ngôi năm 1782.

The coronation ceremonies will include a mixture of sacred Hindu and Buddhist rituals that date back centuries.

Các buổi lễ đăng quang sẽ bao gồm sự kết hợp của các nghi lễ thiêng liêng của đạo Hindu và đạo Phật có từ nhiều thế kỷ trước

Gathering at Sanam Luang

Tập trung tại Sanam Luang

Though much of the royal coronation will happen behind closed doors at Bangkok’s famed Grand Palace, it will be televised/live-streamed, and there are a variety of opportunities for the public to take part in the celebrations.

Mặc dù phần lớn lễ đăng quang của hoàng gia sẽ diễn ra sau những cánh cửa đóng kín tại Cung điện Hoàng gia nổi tiếng của Bangkok, nhưng nó sẽ được truyền hình / phát trực tiếp và để tạo nhiều cơ hội cho công chúng tham gia vào lễ đăng quang.

For many Thais, this will be their first chance to experience a coronation. King Rama IX took the throne in 1950 and was the world’s longest-reigning monarch prior to his 2016 death.

Thousands are expected to gather at Sanam Luang, a historic field adjacent to the Grand Palace, over the May 4-6 coronation period.

Đối với nhiều người Thái, đây sẽ là cơ hội đầu tiên trải nghiệm lễ đăng quang. Vua Rama IX lên ngôi năm 1950 và là vị vua trị vì lâu nhất thế giới trước khi qua đời năm 2016.

Hàng nghìn người dự kiến sẽ tập trung tại Sanam Luang, một cánh đồng lịch sử liền kề với Cung điện Hoàng gia, trong thời gian đăng quang từ ngày 4-6 tháng 5.

Bangkok’s Mass Transit Authority has been offering free public transport services for those planning to visit the area since May 2. Free train and ferry services to the area will also be available May 4-6. More info on services here.

Cơ quan Giao thông Công cộng của Bangkok đã cung cấp dịch vụ giao thông công cộng miễn phí cho những người dự định đến thăm khu vực này kể từ ngày 2 tháng 5. Dịch vụ tàu và phà miễn phí đến khu vực cũng sẽ được cung cấp từ ngày 4-6 tháng 5. Thông tin thêm về các dịch vụ tại đây.

According to officials, free food and water will be handed out while rest areas and mobile toilets have been set up to facilitate the expected masses at Sanam Luang.

The public has been encouraged to wear yellow over the coronation period, which is the color associated with the day of the king’s birth.

Theo các quan chức, thức ăn và nước uống miễn phí sẽ được phát trong khi các khu vực nghỉ ngơi và nhà vệ sinh di động đã được thiết lập để tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng dự kiến tại Sanam Luang.

Công chúng đã được khuyến khích mặc màu vàng trong suốt thời gian buổi lễ đăng quang, đó là màu gắn liền với ngày sinh của nhà vua.

“For any visitors with plans to participate in the historic events, TAT would like to request that they wear respectful attire and be aware that in some areas transportation could be affected,” said Thailand’s Tourism Authority in a news release.

“Đối với bất kỳ du khách nào có kế hoạch tham gia các sự kiện lịch sử, TAT muốn yêu cầu họ mặc trang phục trang trọng và lưu ý rằng ở một số khu vực, phương tiện giao thông có thể bị ảnh hưởng”, Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết trong một thông cáo báo chí.

Schedule of events

Lịch trình sự kiện

May 4 — Royal Coronation Day

Ngày 4 tháng 5 – Ngày đăng quang của Hoàng gia

This is the official coronation day, when the most important rituals will take place at the Grand Palace. (Normally open to the public, the Grand Palace and its Temple of the Emerald Buddha will be closed over the coronation period. See below for info on additional attraction closures.)

Đây là ngày đăng quang chính thức, khi các nghi lễ quan trọng nhất sẽ diễn ra tại Grand Palace. (Thường mở cửa cho công chúng, Cung điện Hoàng gia và Chùa Phật Ngọc sẽ đóng cửa trong thời gian đăng quang. Xem bên dưới để biết thông tin về việc đóng cửa các điểm tham quan bổ sung.)

Again, though these events will take place behind closed doors they will be broadcast live on Thai television networks and online.On this date, the King will take part in a Royal Purification Ceremony, which involves being anointed in sacred waters gathered from Thailand’s 76 provinces.

Một lần nữa, mặc dù những sự kiện này sẽ diễn ra trong những cánh cửa đóng kín nhưng sẽ được truyền hình trực tiếp trên các mạng truyền hình Thái Lan và trực tuyến. 

Then, he will be seated under the nine-tiered Umbrella of State — a symbol of full sovereignty — and presented with various royal regalia.

Sau đó, nhà vua sẽ được ngồi dưới Umbrella of State chín tầng – một biểu tượng của chủ quyền đầy đủ – và được tặng kèm các khí chất hoàng gia khác nhau.

Thailand’s Ministry of Culture has issued an in-depth English-language PDF highlighting the various elements of the Royal Coronation Ceremony, including the meanings behind the royal regalia.

Bộ Văn hóa Thái Lan đã phát hành một bản PDF chuyên sâu bằng tiếng Anh nêu bật các yếu tố khác nhau của Lễ đăng quang Hoàng gia, bao gồm cả ý nghĩa đằng sau thần thái của hoàng gia.

Later that day, the king will grant an audience to members of the royal family and senior Thai officials.

Cuối ngày hôm đó, nhà vua sẽ cho yết kiến các thành viên hoàng gia và các quan chức cấp cao của Thái Lan.

May 5 — Public Procession

Ngày 5 tháng 5 – Lễ rước công khai

At about 4:30 p.m., King Rama X will tour the area around the Grand Palace on an ornate royal palanquin and stop at three major temples — Wat Bovoranives, Wat Rajabopidh and Wat Phra Chetuphon.

Vào khoảng 4:30 chiều, Vua Rama X sẽ tham quan khu vực xung quanh Cung điện Hoàng gia trên một chiếc kiệu hoàng gia được trang trí công phu và dừng chân tại ba ngôi đền lớn – Wat Bovoranives, Wat Rajabopidh và Wat Phra Chetuphon.

According to officials, Vajiralongkorn will pay homage to the main Buddha images at each temple, before returning to the Grand Palace.

Theo các quan chức, Vajiralongkorn sẽ bày tỏ lòng tôn kính đối với các tượng Phật chính tại mỗi ngôi chùa, trước khi quay trở lại Cung điện Hoàng gia.

Large crowds are expected to line the seven-kilometer procession route to greet the king.

May 6 — Light and Sound Show

Ngày 6 tháng 5 – Chương trình ánh sáng và âm thanh

Monday, May 6, has been declared a public holiday so government offices and some banks will be closed.

Thứ Hai, ngày 6 tháng năm, đã được tuyên bố là một ngày nghỉ lễ nên các văn phòng chính phủ và một số ngân hàng sẽ đóng cửa.

At 4:30 p.m., the King is scheduled to greet the public on a balcony of the Suddhaisavarya Prasad Hall inside the Grand Palace.

Vào lúc 4:30 chiều, Nhà vua dự kiến chào công chúng trên ban công của Suddhaisavarya Prasad Hall bên trong Cung điện Hoàng gia.

Celebratory shows will kick off at Sanam Luang from late afternoon. These include a drone light and sound display.

Các chương trình kỷ niệm sẽ bắt đầu tại Sanam Luang từ chiều muộn. Bao gồm một màn hình âm thanh và ánh sáng của máy bay không người lái 

All of the coronation activities will take place in the city’s Rattanakosin area.

Often referred to as “Old Town,” it’s a popular destination for tourists due to the high concentration of historic attractions as well as hotels, restaurants and bars in the Khao San Road and Phra Arthit Road neighborhoods, among others.

Tất cả các hoạt động đăng quang sẽ diễn ra tại khu vực Rattanakosin của thành phố.

Thường được gọi là “Phố Cổ”, đây là một điểm đến phổ biến cho khách du lịch do tập trung đông đúc các điểm tham quan lịch sử cũng như các khách sạn, nhà hàng và quán bar ở các khu vực lân cận Đường Khao San và Đường Phra Arthit, cùng những nơi khác.

In addition to the Grand Palace, which will reopen May 7, other attractions set to close over the coronation period include the National Museum of Bangkok, the Queen’s Gallery, National Gallery, the City Pillar Shrine, Museum Siam, Pipit Banglamphu Museum, Coin Museum, King Prajadhipok Museum, Wat Saket (Golden Mount) and Rajadamnern Boxing Stadium.

Thêm vào đó Cung điện Hoàng gia, sẽ mở cửa trở lại vào ngày 7 tháng 5, các điểm tham quan khác sẽ đóng cửa trong thời gian đăng quang bao gồm Bảo tàng Quốc gia Bangkok, Phòng trưng bày Nữ hoàng, Phòng trưng bày Quốc gia, Đền Cột thành phố, Bảo tàng Siam, Bảo tàng Pipit Banglamphu, Bảo tàng Coin , Bảo tàng King Prajadhipok, Wat Saket (Golden Mount) và Sân vận động quyền anh Rajadamnern.

Wat Pho and Wat Bowonniwet Vihara are only closed on May 5, while the Rattanakosin Exhibition Hall is closed May 5-6.

Wat Pho và Wat Bowonniwet Vihara chỉ đóng cửa vào ngày 5 tháng 5, trong khi Phòng triển lãm Rattanakosin đóng cửa từ ngày 5-6 tháng 5.

More than 30 area roads will be shut to traffic at different times from May 2-6 as well, including Ratchadamnoen, Sanam Chai and Maharat. Travelers should expect major traffic delays and are advised to use public transportation when possible.

Hơn 30 con đường trong khu vực cũng sẽ bị đóng cửa vào các thời điểm khác nhau từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 5, bao gồm Ratchadamnoen, Sanam Chai và Maharat. Du khách nên dự kiến sự ách tắc giao thông lớn và nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi có thể.

Outside of Rattanakosin, Bangkok is expected to be up and running as normal over the coronation period, with bars, restaurants and malls open for business.

Bên ngoài Rattanakosin, Bangkok dự kiến sẽ hoạt động như bình thường trong thời gian lễ đăng quang, với các quán bar, nhà hàng và trung tâm thương mại mở cửa kinh doanh.

Royal Barge Procession

Lễ rước xà lan Hoàng gia

Not going to be in Bangkok for the Royal Coronation Ceremony this weekend?

There will be one more chance to experience the celebrations later this year. Though the exact date hasn’t been announced, we do know a Royal Barge Procession will take place in honor of King Rama X on Bangkok’s Chao Phraya River in October 2019.

Bạn sẽ không đến Bangkok để tham dự Lễ đăng quang Hoàng gia vào cuối tuần này?

Sẽ có thêm một cơ hội để trải nghiệm các lễ kỷ niệm vào cuối năm nay. Mặc dù ngày chính xác chưa được công bố, nhưng chúng tôi biết một Lễ rước Sà lan Hoàng gia sẽ diễn ra để tưởng nhớ Vua Rama X trên sông Chao Phraya của Bangkok vào tháng 10 năm 2019.

If past processions are any indicator, it will be an incredible scene involving about 2,300 oarsmen, who will row over 50 barges from the city’s Wasukri pier to dramatic Wat Arun — a total length of four kilometers. The rare spectacle is heightened by rhythmic barge-rowing songs.

Nếu những lễ rước trong quá khứ là bất kỳ dấu hiệu nào, đó sẽ là một cảnh đáng kinh ngạc với khoảng 2.300 người chèo lái, những người sẽ chèo hơn 50 sà lan từ bến tàu Wasukri của thành phố đến Wat Arun đầy kịch tính – tổng chiều dài bốn km. Cảnh tượng hiếm có được nâng cao bởi những bài hát chèo xà lan nhịp nhàng.

In the meantime, travelers can get an up-close look at the magnificent boats by visiting the National Museum of Royal Barges (80/1 Arun Amarin Khet, Bangkok).

Trong thời gian chờ đợi, du khách có thể nhìn cận cảnh những con thuyền lộng lẫy bằng cách ghé thăm Bảo tàng Quốc gia về Xà lan Hoàng gia (80/1 Arun Amarin Khet, Bangkok).

Nguồn CNN

Từ mới: 

coronation (n) /ˌkɒr.əˈneɪ.ʃən/ : lễ đăng quang, lễ lên ngôi
ascend (v) /əˈsend/ : đi lên, lên tới cái gì
inherited (adj) /ɪnˈherɪtɪd/ : hưởng, thừa kế
associated (adj) /əˈsəʊ.si.eɪ.tɪd/ : cộng tác, kết hợp
rituals (n) /ˈrɪtʃ.u.əl/ : nghi lễ, nghi thức
sovereignty (n) /ˈsɒv.rɪn.ti/ : chủ quyền
declared (adj) /dɪˈkleəd/ : công khai

 

You may also like

Leave a Comment