Home Thế giới Các bà mẹ đơn thân Trung Quốc kêu gọi thay đổi chính sách lợi ích thai sản

Các bà mẹ đơn thân Trung Quốc kêu gọi thay đổi chính sách lợi ích thai sản

by Phạm Thư
Sarah Gao had a busy job. As the head of a $76.8 million investment fund, she was often flying across China on business trips.

Sarah Gao từng có một công việc bận rộn. Là người đứng đầu một quỹ đầu tư trị giá 76.8 triệu đô, cô thường phải đi công tác thường xuyên trong Trung Quốc .

Then she became pregnant.

Sau đó cô mang thai.

Her pregnancy was unplanned. But Gao, who was 40 and unmarried, thought she would not have many more chances to have a child. She decided to keep the baby.

Việc mang thai của cô là không có kế hoạch. Nhưng Gao, người đã 40 tuổi và chưa kết hôn, nghĩ rằng mình sẽ không còn nhiều cơ hội để có con nữa. Vì vậy cô quyết định giữ đứa bé.

She could not have predicted that her decision would lead to a nearly four-year legal battle for her protections and rights as a pregnant woman and then as a mother.

Cô không thể ngờ được rằng quyết định của mình sẽ dẫn đến một trận chiến pháp lý kéo dài gần 4 năm để được bảo vệ và có quyền như một người phụ nữ mang thai và sau đó là một người mẹ.

Gao’s experience is an example of the difficulties Chinese women face when they raise a child outside of a marriage. Most single mothers cannot receive public benefits, including paid maternity leave and usual pregnancy exams. Some may even face financial punishment.

Trải nghiệm của Gao chỉ là một ví dụ cho những khó khăn mà phụ nữ Trung Quốc đối mặt khi họ nuôi dưỡng một đứa trẻ không trong hôn nhân. Hầu hết các người mẹ đơn thân không thể nhận các phúc lợi xã hội, bao gồm lương nghỉ thai sản và khám thai định kỳ. Một số người thậm chí còn bị phạt tiền.

Gao and some other single mothers want to change this. They are part of a small group that petitioned the Legal Affairs Committee of the National People’s Congress at its recent yearly meeting.

Gao và một số người mẹ đơn thân khác muốn thay đổi điều này. Họ là một phần của một nhóm nhỏ đã kiến nghị với Ủy ban Pháp lý của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc tại một cuộc họp thường niên gần đây.

The women do not expect immediate action. But they hope their needs will be better represented in the future.

Những người phụ nữ không trông đợi có hành động ngay tức khắc. Nhưng họ mong rằng các nhu cầu của họ có thể được nhìn nhận tốt hơn trong tương lai.

China’s population is aging quickly. The government wants to see higher birth rates. In 2015, it eased restrictive family planning laws so that each family could have two children. Yet, the laws have not changed as quickly when it comes to single parents.

Dân số Trung Quốc đang già hóa mạnh. Chính phủ muốn tăng tỷ lệ sinh nở. Vào năm 2015, quốc gia này đã xóa bỏ luật hạn chế kế hoạch hóa gia đình để các gia đình có thể có 2 đứa con. Tuy nhiên, luật pháp vẫn chưa thay đổi đủ nhanh cho trường hợp của những người phụ huynh đơn thân.

There is no official information on the number of single-parent households in China. But a 2014 study carried out by China’s National Health Commission estimated that there would be nearly 20 million single mothers by 2020.

Chưa có thông tin chính thức về số hộ gia đình đơn thân tại Trung Quốc. Nhưng một nghiên cứu năm 2014 thực hiện bởi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ước tính rằng có gần 20 triệu bà mẹ đơn thân cho đến năm 2020.

Following a difficult pregnancy, Gao gave birth to her daughter in November 2016. She went back to work after seven months of sick leave and maternity leave.

Trong tình hình mang thai khó khăn, Gao đã sinh con gái vào tháng Mười Một 2016. Cô quay lại làm việc sau 7 tháng nghỉ ốm và nghỉ thai sản.

Throughout her sick leave, her company, KunYuan Asset Management, paid her 1,000 yuan ($153) a month. That was a huge drop from her usual monthly earnings of 30,000 yuan ($4,606). The company did not pay her during maternity leave.

Trong quá trình nghỉ ốm của cô, công ty của cô, KunYuan Asset Management, đã trả cô 1,000 nhân dân tệ (153 đô) một tháng. Đó là một khoản sụt giảm lớn so với mức thu nhập hàng tháng thông thường của cô là 30,000 nhân dân tệ (4,606 đô). Công ty không trả lương cho cô trong quá trình nghỉ thai sản.

Gao tried to fight the company for her full earnings and maternity leave benefits. Part of those benefits would have come from social insurance. Companies are required by law to give money to the insurance.

Gao cố đấu tranh lại công ty cho toàn bộ thu nhập của mình và các phúc lợi liên quan đến nghỉ thai sản. Một trong số các phúc lợi đó đến từ bảo hiểm xã hội. Theo luật pháp công ty phải trả tiền bảo hiểm.

In Beijing, where Gao lives, an employee can seek those public benefits only through their company. But Gao’s company refused her request. It said her materials were incomplete because she lacked a marriage license.

Tại Bắc Kinh, nơi Gao sống, một người lao động có thể có các phúc lợi xã hội này thông qua công ty của mình. Nhưng công ty của Gao từ chối yêu cầu của cô. Họ cho rằng các tài liệu của cô là không hoàn thiện bởi cô thiếu giấy đăng ký kết hôn

When she forced the issue, the company asked her to resign, but she refused. She was later dismissed. However, the company refused to give her an official letter that confirmed her dismissal, making it difficult for her to find a new job.

Khi cô thúc ép vấn đền, công ty yêu cầu cô từ chức, nhưng cô từ chối. Cô ấy sau đó đã bị sa thải. Tuy nhiên, công ty từ chối cho cô một công văn chính thức xác nhận rằng cô bị sa thải, khiến cô khó có thể tìm được việc mới.

The company did not answer requests for comment by e-mail from The Associated Press. Phone calls to the head office in Beijing went unanswered.

Công ty không phàn hồi các yêu cầu bình luận thông qua hòm thư điện tử đến từ The Associated Press. Các cuộc gọi đến văn phòng trụ sở tại Bắc Kinh cũng không có phản hồi.

Gao is seeking legal action against the company for 1 million yuan ($153,645) in back pay, in addition to her maternity leave payment.

Gao đang kiện công ty để hoàn trả lại 1 triệu nhân dân tệ (153,645 đô), cùng với khoản trả cho quá trình nghỉ thai sản của cô.

She has lost two times in court since July 2017 and is appealing for a third time.

Cô đã thua kiện hai lần trên tòa kể từ tháng Bảy 2017 và vẫn đang chờ đến lần ra tòa thứ ba.

Each time, the court said that “Gao’s unmarried status while giving birth is not in line with national policy, and therefore lacked the legal basis for her to receive a salary during her maternity leave.”

Mỗi lần, tòa cho biết rằng “tình trạng chưa kết hôn của Gao khi sinh nở không tương thích với chính sách quốc gia, và vì vậy thiếu cơ sở pháp lý để cô ấy nhận được lương trong khi nghỉ thai sản.”

China’s family planning policy does not bar unmarried women from having children. But it does say that “the state encourages a husband and wife to have two children.”

Chính sách kế hoạch hóa gia đình của Trung QUốc không cấm những người phụ nữ chưa kết hôn có con. Nhưng trong đó có đề cập rằng “nhà nước khuyến khích người chồng và người vợ có hai con.”

At the local level, officials have come to understand that only a married couple can have children. This becomes a barrier for single women trying to seek maternity benefits.

Tại địa phương, các quan chức đã hiểu rằng chỉ những cặp đôi kết hôn mới được kết hôn. Điều này trở thành rào cản cho những người phụ nữ độc thân muốn có các lợi ích thai sản.

Many local governments require a marriage permit during this process, said Dong Xiaoying, the founder of Advocates for Diverse Family Network. The network organized Gao and other women into the group that petitioned the Legal Affairs Committee.

Theo Dong Xiaoying, người sáng lập cho Advocates for Diverse Family Network (Tạm dịch: Những người ủng hộ Mạng lưới Gia đình đa dạng), nhiều chính quyền địa phương yêu cầu giấy phép kết hôn trong quá trình này. Mạng lưới này đã thành lập một nhóm gồm Gao và những người phụ nữ khác kiến nghị lên Ủy ban Pháp lý.

There have been some changes, however. In Guangdong province and Shanghai, governments have changed requirements so that a woman does not have to provide proof of marriage before getting maternity benefits.

Tuy nhiên, đã có một số thay đổi. Tại tỉnh Quảng Đông và Thượng Hải, chính quyền đã thay đổi các điều kiện để phụ nữ không cần phải cung cấp bằng chứng kết hôn trước khi nhận các lợi ích thai sản.

The changes helped women like Zou Xiaoqi, a single mother and activist in Shanghai. Zou sought legal action against a Shanghai government agency in 2017 to get her maternity leave salary and the public insurance benefits. After years of media and court appearances, Zou received her benefits earlier this month.

Sự thay đổi đã giúp những người phụ nữ như Zou Xiaoqi, một người mẹ đơn thân và một nhà vận động tại Thượng Hải. Zou đã kiện cơ quan nhà nước Thượng Hải vào năm 2017 để có lương nghỉ thai sản và các lợi ích bảo hiểm xã hội. Sau nhiều năm xuất hiện trên truyền thông và tòa án, Zou đã nhận được các lợi ích của mình vào đầu tháng nay.

Single moms and activists are hoping that a change on the national level can make it easier for single mothers in the rest of the country, like Gao.

Những người mẹ đơn thân và các nhà vận động mong rằng sự thay đổi ở cấp quốc gia có thể giúp những người mẹ đơn thân trên toàn quốc dễ dàng hơn, giống như Gao.

Gao said, “I just want to know in the national policy, as a single parent, as an unmarried woman, do I have the right to give birth?”

Gao cho biết, “Tôi chỉ muốn biết trong chính sách quốc gia, với tư cách là một người phụ huynh đơn thân, một người phụ nữ chưa kết hơn, liệu tôi có quyền sinh con hay không?”

Nguồn: VOA

New words: 

maternity – adj. ​thai sản

status – n. ​tình trạng

basis – n. ​cơ sở

petition – v. kiến nghị

dismiss – v. sa thải

appearance – n. sự xuất hiện

 

bar – v. cấm

You may also like

Leave a Comment