Home Thế giới Các nước Châu Á hành động để ngăn chặn sự trỗi dậy của virus Corona

Các nước Châu Á hành động để ngăn chặn sự trỗi dậy của virus Corona

by Nguyệt Minh
Several countries around Asia and the Pacific Ocean have moved quickly to stop a new increase in coronavirus cases.
Một số quốc gia xung quanh Châu Á và Thái Bình Dương đã nhanh chóng hành động để ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm virus corona mới.
The number of infections has risen quickly in recent months in several countries. Officials in Thailand, South Korea and Vietnam announced new measures Friday to slow the spread of the virus.
Số lượng các ca nhiễm trùng đã tăng nhanh chóng trong những tháng gần đây ở một số quốc gia. Các quan chức ở Thái Lan, Hàn Quốc và Việt Nam đã công bố các biện pháp mới vào hôm thứ Sáu để làm chậm sự lây lan của virus.
At the beginning of the pandemic, many Asian countries appeared to have fought the virus successfully after announcing travel restrictions and national shutdowns.
Vào giai đoạn đầu của đại dịch, nhiều quốc gia châu Á dường như đã chiến đấu thành công với loại virus này sau khi thông báo về việc hạn chế đi lại và ngừng hoạt động quốc gia.
Now, however, the highly contagious delta variant has hit these countries hard. They are setting records for new cases and deaths. The variant, combined with low vaccination rates and a rush to reopen economies, has led to new problems.
Vào giai đoạn đầu của đại dịch, nhiều quốc gia châu Á dường như đã chiến đấu thành công với loại virus này sau khi thông báo về việc hạn chế đi lại và ngừng hoạt động quốc gia.phong-chong-dich-benh
While the numbers are high, they are not close to the numbers seen in Europe and the United States last year. But low vaccination rates in many Asian nations may signal problems to come.
Mặc dù những con số này cao, nhưng chúng không gần bằng những con số được thấy ở châu Âu và Hoa Kỳ vào năm ngoái. Nhưng tỷ lệ tiêm chủng thấp ở nhiều quốc gia châu Á có thể báo hiệu những vấn đề sắp xảy ra.
Thailand reported a record 75 deaths on Thursday and 72 on Friday. South Korea set a record for the number of new cases on Thursday, only to break it on Friday with 1,316 infections. Those numbers were reported by the Korea Disease Control and Prevention Agency. Indonesia also has had an increase in infections that has hospitals turning patients away and oxygen supplies running low.
Thái Lan báo cáo kỷ lục 75 người chết vào thứ Năm và 72 người vào thứ Sáu. Hàn Quốc đã lập kỷ lục về số ca mắc mới vào thứ Năm, chỉ để phá vỡ vào thứ Sáu với 1.316 ca nhiễm. Những con số đó đã được báo cáo bởi Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc. Indonesia cũng gia tăng các ca nhiễm trùng khiến các bệnh viện phải chuyển bệnh nhân đi và nguồn cung cấp oxy cạn kiệt.
Of Thailand’s confirmed cases and deaths since the pandemic started, more than 90 percent have come since April. Prime Minister Prayuth Chan-ocha’s handling of the crisis has been criticized, including the decision to permit travel for a major holiday in April.
Trong số các trường hợp và trường hợp tử vong được xác nhận của Thái Lan kể từ khi đại dịch bắt đầu, hơn 90% đến từ tháng 4. Việc xử lý cuộc khủng hoảng của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã bị chỉ trích, bao gồm cả quyết định cho phép đi du lịch vào một kỳ nghỉ lớn vào tháng Tư.viruscorona-lay-lan
In addition to requiring face coverings and other measures, the government on Friday reduced working hours for public transportation and markets.
Ngoài việc yêu cầu che mặt và các biện pháp khác, chính phủ hôm thứ Sáu đã giảm giờ làm việc cho các phương tiện giao thông công cộng và chợ.
“There is something wrong with the government policies, our vaccinations are too slow, and we should get better vaccines,” said Cherkarn Rachasevet, a 60-year-old technology worker. She was in a store to buy additional face coverings before the new restrictions took effect. She said she would not get her first vaccination until the end of July.
Cherkarn Rachasevet – một nhân viên công nghệ 60 tuổi, cho biết: “Có điều gì đó không ổn trong chính sách của chính phủ, việc tiêm chủng của chúng tôi quá chậm và chúng tôi nên tiêm vắc xin tốt hơn”. Cô ấy đã đến một cửa hàng để mua thêm khẩu trang trước khi các quy định hạn chế mới có hiệu lực. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không tiêm vắc xin đầu tiên cho đến cuối tháng Bảy.
Across the Asia-Pacific area, the feeling of having successfully fought the pandemic last year led to low vaccination rates. There was little sense of urgency, so production and vaccination efforts fell behind.
Trên toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cảm giác đã chiến đấu thành công với đại dịch năm ngoái dẫn đến tỷ lệ tiêm chủng thấp. Có rất ít cảm giác khẩn cấp, vì vậy các nỗ lực sản xuất và tiêm chủng đã bị tụt lại phía sau.
Nguồn VOA
Contagious      /kəˈmjuː.nə.ti/   – adj : dễ lây lan
Ex: The infection is highly contagious, so don’t let anyone else use your towel. – Nhiễm trùng rất dễ lây lan, vì vậy đừng để bất kỳ ai khác sử dụng khăn tắm của bạn.
Variant       /ˈveə.ri.ənt/   – n : biến thể
Ex: There are many colas on the market now, all variants on the original drink. – Có rất nhiều cola trên thị trường bây giờ, tất cả các biến thể của thức uống ban đầu.
Vaccination       /ˌvæk.sɪˈneɪ.ʃən/   – n : sự tiêm chủng
Ex: All the children were given two vaccinations against measles. – Tất cả trẻ em đều được tiêm hai mũi vắc xin phòng bệnh sởi.

You may also like

1 comment

Chau 27/08/2021 - 22:29

có đoạn bị lặp nội dung dịch rồi ạ :((

Reply

Leave a Comment