Home Thế giới Nhật Bản ngưng sử dụng 1,63 triệu liều vắc xin Moderna

Nhật Bản ngưng sử dụng 1,63 triệu liều vắc xin Moderna

by Nguyệt Minh
Japanese health officials announced Sunday they were suspending the use of another 1 million doses of Moderna’s COVID-19 vaccine. The latest action came as Japan already put on hold 1.63 million doses after they were found to contain foreign particles.

Vào hôm chủ nhật, các quan chức y tế Nhật Bản thông báo họ sẽ ngừng việc sử dụng 1 triệu liều vắc-xin Moderna’s COVID-19. Hành động mới nhất được đưa ra khi Nhật Bản đã tạm giữ 1,63 triệu liều sau khi chúng bị phát hiện có chứa các hạt lạ.

The news comes as the Delta variant of COVID-19 is infecting more people than ever before. In August, Japan recorded over 25,000 daily COVID-19 cases for the first time.

Tin tức được đưa ra khi biến thể Delta của COVID-19 đang lây nhiễm cho nhiều người hơn bao giờ hết. Vào tháng 8, Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận hơn 25.000 ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày.

The Japanese health ministry said it suspended the use of the Moderna vaccine after two men died. The men had fevers after getting their second shots and died two days later. Health officials warned they did not have evidence that the vaccine shots caused their deaths.tiem-chủng

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết họ đã đình chỉ việc sử dụng vắc xin Moderna sau khi hai nam giới tử vong. Họ lên cơn sốt sau khi tiêm mũi thứ hai và chết sau đó hai ngày. Các quan chức y tế cảnh báo họ không có bằng chứng cho thấy việc tiêm vắc-xin đã gây ra cái chết của hai người đàn ông này.

The latest reports of particles – thought to be either metal or plastic – in the vaccine containers came from an area outside of Tokyo and in Okinawa. Japan’s health ministry said the foreign particles might be pieces of rubber used to cover the small glass bottles containing the vaccine. If a doctor or nurse did not insert the needle properly, they could have broken off small pieces of rubber.

Các báo cáo mới nhất về các hạt lạ – được cho là kim loại hoặc nhựa trong hộp đựng vắc xin đến từ một khu vực thuộc Okinawa, bên ngoài Tokyo. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết các phần tử lạ có thể là các mảnh cao su được sử dụng để đậy các chai thủy tinh nhỏ có chứa vắc xin. Nếu bác sĩ hoặc y tá không cắm kim đúng cách, họ có thể làm vỡ các mảnh cao su nhỏ.

The health ministry said no safety or efficacy issues had been identified with the vaccine. It said the suspension was a precaution while the causes of death are being investigated.

Bộ Y tế cho biết không có vấn đề về an toàn hoặc hiệu quả nào được xác định với vắc-xin này. Họ cho biết việc đình chỉ là một biện pháp phòng ngừa trong khi nguyên nhân cái chết đang được điều tra.

“It is unlikely, in my opinion, that contamination of foreign substances led directly to sudden deaths,” said Takahiro Kinoshita, a doctor with a vaccine information group. However, he agreed that more investigation is needed.

Takahiro Kinoshita – bác sĩ của nhóm thông tin vắc xin cho biết: “Theo tôi, việc nhiễm các chất lạ có thể không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những cái chết đột ngột”. Tuy nhiên, ông đồng ý rằng cần phải điều tra thêm.

Last week, Japan halted the use of 1.63 million doses of the Moderna vaccine. Moderna and the Spanish company Rovi, which bottles Moderna vaccines for countries other than the United States, said at the time that a manufacturing issue could have led to the contamination.

Tuần trước, Nhật Bản đã ngừng sử dụng 1,63 triệu liều vắc xin Moderna. Moderna và công ty Tây Ban Nha Rovi – nơi đóng gói vắc xin Moderna cho các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ cho biết: Vào thời điểm đó, một vấn đề trong sản xuất có thể dẫn đến ô nhiễm này.vacxincovid

Japanese drug company Takeda said Monday it is working to find out what went wrong with Rovi’s production. Takeda sent the supplies of Moderna vaccine around the country.

Vào thứ hai, Công ty dược phẩm Nhật Bản Takeda cho biết họ đang làm việc để tìm ra những gì đã xảy ra trong quá trình sản xuất của Rovi. Takeda đã gửi nguồn cung cấp vắc-xin Moderna đi khắp đất nước.

Throughout Japan, 500,000 people received shots from those supplies. Over 4,500 people received doses of vaccine from that supply in Gunma, an area close to Tokyo. So far, however, no one has reported a problem.

Trên khắp Nhật Bản, 500.000 người đã nhận được những mũi tiêm từ những nguồn cung cấp đó. Hơn 4.500 người đã nhận được liều vắc-xin từ nguồn cung cấp ở Gunma, một khu vực gần Tokyo. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có ai báo cáo về sự cố.

Nicholas Rennick is an Australian doctor working at the NTT Medical Center in Tokyo. He said health officials should investigate the problem. But Rennick urged Japan to continue vaccinating people because “so many of the population remain unvaccinated and unprotected.”

Nicholas Rennick là một bác sĩ người Úc làm việc tại Trung tâm Y tế NTT ở Tokyo. Ông nói rằng các quan chức y tế nên điều tra vấn đề. Nhưng Rennick cũng kêu gọi Nhật Bản tiếp tục tiêm chủng cho mọi người vì “rất nhiều dân số vẫn chưa được tiêm chủng và không được bảo vệ”.

Nguồn VOA

Dose   /dəʊs/    – n : liều lượng, liều thuốc

Ex: The label says to take one dose three times a day.   –  Nhãn thuốc cho biết uống liều ba lần một ngày.

Fever    /ˈfiː.vər/    – n : sốt

Ex: He’s got a headache and a slight fever.   –   Anh ấy bị đau đầu và sốt nhẹ.

Needle   /ˈniː.dəl/    – n : cây kim

Ex: I find threading a needle a terrible fiddle.   –   Tôi thấy việc luồn kim là một việc khó khăn khủng khiếp.

Efficacy    /ˈef.ɪ.kə.si/    – n : sự công hiệu, sự hiệu quả

Ex: They recently ran a series of tests to measure the efficacy of the drug.   –   Gần đây, họ đã thực hiên một loạt các thử nghiệm để đo lường hiệu quả của thuốc.

Precaution   /prɪˈkɔː.ʃən/    – n : sự phòng ngừa, sự đề phòng

Ex: Many people have been stockpiling food as a precaution against shortages.   –   Nhiều người đã dự trữ thực phẩm để đề phòng tình trạng thiếu hụt lương thực.

You may also like

Leave a Comment